Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2016 m.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinės nepriemokos pasibaigimas suėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui.

NUSTATYTAS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNYS: mokestinės nepriemokos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas sprendimas pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia suėjus mokestinės nepriemokos senačiai.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

 1. VMI teisės aktuose nustatyti, kad sprendimas pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia suėjus mokestinės nepriemokos senačiai turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo mokestinės nepriemokos senaties pasibaigimo dienos;
 2. sukurti papildomą VMI Mokesčių apskaitos informacinės sistemos funkcionalumą.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: 1 priemonė įgyvendinta 2017 m. I ketv., 2 priemonės įgyvendinimo terminas 2019 m. IV ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2016 m. analizės ir vertinimo rezultatų pateikimo" galite susipažinti čia

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2015 m.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: operatyvi kontrolė.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

 1. nereglamentuotas operatyvios kontrolės veiksmų planavimo (ir kontrolės) procesas;
 2. nenustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis turėtų būti priimami sprendimai operatyvaus patikrinimo metu surinktą medžiagą perduoti (arba jos neperduoti) atrankos padaliniui tolesniems kontrolės veiksmams atlikti;
 3. pavedimo atlikti operatyvų patikrinimą kopijų išrašymo VMI ir pateikimo mokesčių mokėtojui susipažinti procedūra nėra reglamentuota;
 4. neaiškiai reglamentuotas operatyvų patikrinimą atliekančių asmenų skaičius;
 5. teisės aktuose nenurodytas mokesčių mokėtojo supažindinimo su pavedimu atlikti operatyvų patikrinimą terminas.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

 1. papildyti Mokesčių mokėtojų kontrolės procedūrų vadovą operatyvios kontrolės veiksmų planavimo ir planavimo priežiūros procedūra;
 2. mokesčių mokėtojų kontrolės procedūrų vadove nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis operatyvaus patikrinimo medžiaga turėtų būti perduodama atrankos padaliniui nustatytų aplinkybių rizikai įvertinti ir sprendimams dėl tolesnių kontrolės veiksmų inicijavimo priimti;
 3. operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimą ir užpildymą reglamentuojančiuose VMI teisės aktuose nustatyti pavedimo atlikti operatyvų patikrinimą kopijų išrašymo ir jų pateikimo mokesčių mokėtojams atvejus ir tvarką;
 4. VMI teisės aktuose nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis operatyvų patikrinimą atlikti turėtų būti pavedama vienam VMI darbuotojui arba darbuotojų grupei;
 5. nustatyti mokesčių mokėtojų supažindinimo su pavedimu tikrinti jo veiklą konkretų terminą ir formą (pvz., raštu, VMI elektroninėmis priemonėmis).

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: 1-2 priemonės įgyvendintos 2016 m. II ketv., 3-5 priemonės įgyvendintos 2016 m. III ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinės paskolos sudarymas ir jos vykdymo priežiūra.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

 1. nereglamentuotos baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo sąlygos ir procedūros;
 2. nenustatyta galimybė asmenims įvykdyti mokestinės paskolos sutartį pirma laiko sumokėjus nepriemoką arba baudą už administracinį teisės pažeidimą.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

 1. reglamentuoti nesumokėtų baudų už administracinius teisės pažeidimus administravimą;
 2. reglamentuoti mokestinės paskolos sutarties įvykdymo anksčiau, negu sutartyje nustatytas terminas, sąlygas ir VMI procedūras.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: pasiūlymai / priemonės buvo įgyvendinti per 2015 m. IV ketv. / 2016 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.


ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: susitarimo dėl mokesčio dydžio instituto, įtvirtinto mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnyje, įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje procesas.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

 1. teisės aktuose nenustatoma, kad rengiant susitarimą gali būti stabdomos kitos VMI tuo pačiu metu atliekamos procedūros;
 2. neišsamiai reglamentuoti ir viešai neskelbiami susitarimo procedūros metu atliktini susitarimo šalių veiksmai ir jų atlikimo terminai;
 3. nereglamentuotos, neišsamiai ar nevienodai reglamentuotos analogiškos skirtingų VMI padalinių atliekamos antikorupciniu požiūriu rizikingos VMI darbo organizavimo rengiant susitarimus procedūros.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

 1. papildyti Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnį nuostata, kad, inicijavus susitarimo pasirašymo procedūrą, stabdomas kitų, tuo pačiu metu vykdomų, procedūrų vykdymas ir jų atlikimo terminų skaičiavimas;
 2. VMI teisės aktuose nuosekliai reglamentuoti ir viešai paskelbti susitarimo procedūros metu šalių atliekamus veiksmus ir konkrečius jų atlikimo terminus;
 3. nustatyti konkrečius susitarimų rengimo veiksmų (procedūrų) atlikimo VMI terminus. Įteisinti nuostatą, kad susitarimo, inicijuojamo mokestinio patikrinimo metu, teisinis pagrindas yra patikrinimo akto projektas. Vienodai reglamentuoti skirtingų VMI padalinių atliekamas analogiškas susitarimo procedūras (pvz., derybų dėl susitarimo tikslingumo vedimą ir kt.).

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: įgyvendinta per 2015 m. IV ketv. / 2016 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2014 m.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: atranka ir parama auditui (sprendimų priėmimas).

NUSTATYTAS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNYS: nepakankamai reglamentuota VMI prie FM pasitikėjimo telefonu, elektronine pasitikėjimo anketa ar mobilia aplikacija „Pranešk" gautų pranešimų apie nepasitikėjimą konkrečia AVMI nagrinėjimo tvarka.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS / PRIEMONĖ: pakeisti VMI prie FM viršininko 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl gaunamų pranešimų apie mokestinius pažeidimus įvertinimo bei patikrinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" patvirtintas Gaunamų pranešimų apie mokestinius pažeidimus įvertinimo bei patikrinimo VMI taisykles, nustatant jose, kokia tvarka perduodami nagrinėti pranešimai, kuriuose išreiškiamas nepasitikėjimas atitinkama AVMI.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS: įgyvendinta 2015 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2014 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2013 m.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestiniai tyrimai.

NUSTATYTAS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNYS: nepakankamas teisinis reglamentavimas: nereglamentuota per kokį laikotarpį (terminą) mokesčių mokėtojas turi būti informuotas apie mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS / PRIEMONĖ: pakeisti VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VA-108 ,,Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo" ir nustatyti pranešimo įteikimo terminą.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS: įgyvendinta 2014 m. IV ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.


ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestiniai patikrinimai.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

 1. nepakankamas pakartotino patikrinimo metu galimo tikrinti mokestinio laikotarpio reglamentavimas;
 2. nepakankamas mokestinio patikrinimo sustabdymo atvejų reglamentavimas.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS / PRIEMONĖ: Pakeisti VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintas Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles – jose išsamiai reglamentuoti mokesčių mokėtojo pakartotinio patikrinimo laikotarpio keitimo atvejus ir tvarką, nustatyti papildomus mokestinio patikrinimo sustabdymo atvejus (pvz. kai mokesčių mokėtojui, nepateikusiam visų arba dalies dokumentų, surašomi mokesčių administratoriaus nurodymai juos pateikti, kai mokesčių mokėtojui duodamas nurodymas atkurti prarastus dokumentus ar sutvarkyti buhalterinę apskaitą ar pan.).

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS: įgyvendinta 2014 m. IV ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinė prievolė.

NUSTATYTAS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNYS: mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92, nepakanka mokesčių mokėtojų ekonominės (socialinės) padėties vertinimo kriterijų. Šis korupcijos rizikos veiksnys sudaro prielaidas priimti neskaidrius sprendimus dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS: pakeisti VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92 patvirtintas Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisykles ir jose nustatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis būtų vertinama mokesčių mokėtojų ekonominė (socialinė) padėtis priimant sprendimus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS: įgyvendinta 2015 m. III ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.


ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose.

Atlikus Atstovavimo valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose srities korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, trūkumų nenustatyta, todėl atitinkamai pasiūlymų teikta nebuvo.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.