Apie nekilnojamojo turto mokestį

1. Ar įmonei, užsiimančiai laidojimo paslaugų teikimu, priklausantis nekilnojamasis turtas (palaikų paruošimo pastatai, sandėliai, garažai), kuris nėra kapinių teritorijoje, nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu?

Nuo 2018 metų laidojimo paslaugoms naudojamas įmonei priklausantis nekilnojamasis turtas, kuris nėra kapinių teritorijoje, apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.


2. Iki kada reikia pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711 ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį (NTM)?

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą reikia pateikti ir mokestį sumokėti mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 dienos.


3. Už kokį nekilnojamąjį turtą gyventojams yra prievolė teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti NTM?

Gyventojai turi teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jei turi ar įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracines, viešbučių, prekybos, maitinimo paslaugų, poilsio, gydymo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties statinių (patalpų), išskyrus NTMĮ 7 str. numatytas lengvatas. Jeigu gyventojas nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniam asmeniui, KIT711 deklaraciją teikia ir nekilnojamojo turto mokestį moka juridinis asmuo.


4. Kuriais atvejais nekilnojamojo turto mokestį privalo mokėti juridiniai asmenys?

Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį moka už nuosavybės teise priklausantį ar įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmė naudoti iš fizinių asmenų, išskyrus NTMĮ 7 str. 2 d. numatytas lengvatas.


5. Ar reikia fiziniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?

Fiziniai asmenys avansinio nekilnojamojo turto mokesčio nemoka ir deklaracijos neteikia.


6. Ar reikia juridiniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?

Juridiniai asmenys, teikdami 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2018-02-15 kartu privalo deklaruoti ir 2018 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d.. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki sekančių metų vasario 15 d.


7. Ar reikia juridiniam asmeniui mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, perimtą iš fizinių asmenų?

Ne, už iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą avansinio nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia.


8. Kada nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) jį įsigijus ir kada nebemokamas, kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra perleidžiama?

Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokestis nebemokamas (nebeskaičiuojamas) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą buvo perleista.


9. Kurie fiziniai asmenys ir iki kada privalo pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?

Nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaraciją KIT715 turi teikti fiziniai asmenys, kurie pagal NTM įstatymu nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 220 000 eurų.

Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 286 000 eurų.

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos.


10. Ar galima pateikti bendrą šeimos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?

Gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715).

Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas atskirai iš sutuoktinių, nes neapmokestinamoji vertė (220 tūkst. eurų) taikoma kiekvienam individualiai.

Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir/ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir/ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir/ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir/ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir/ar įstatyminių atstovų.