Apie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiamą informaciją

1. Kas yra finansų rinkos dalyviai?

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Banko įstatymo 42 str. 1d., yra bankai, užsienio valstybių bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, Centrinė kredito unija, kredito unijos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo brokerių įmonės ir užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai, užsienio valstybių finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, pensijų asociacijos, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai, mokėjimo įstaigos ir mokėjimo įstaigų tarpininkai, vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriai ir valiutos keityklų operatoriai.


2. Apie kokio dydžio pinigines sumas sąskaitose finansų rinkos dalyviai privalės pateikti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)?

Finansų rinkos dalyviai VMI turės pateikti:
- sąskaitų metinių apyvartų dydį (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų);
- sąskaitų likutį metų pabaigoje (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų).


3. Ar bus teikiamos VMI gyventojų sąskaitų išklotinės? Jeigu bus, tuomet kuriais atvejais?

Sąskaitų išklotinių, duomenų apie pirkinius ir paslaugas bei kitos asmeninės informacijos finansų rinkos dalyviai VMI automatiškai neteiks. Finansų rinkos dalyviai mokesčių administratoriui pateiks duomenis metų pabaigoje apie per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį ir kiekvienos pas tą finansų rinkos dalyvį turimos sąskaitos kalendorinių metų gruodžio 31 d. likutį.
Sąskaitų išklotinės iš finansų rinkos dalyvių gali būti pareikalauta tik tuo atveju, jeigu oficialiai bus pradėtas mokestinis tyrimas.


4. Kam bus panaudoti duomenys, gauti iš finansų rinkos dalyvių?

Gauti duomenys padės mokesčių administratoriui vertinti tinkamą mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymą, įžvelgti riziką ir sukoncentruoti dėmesį į rizikingus mokesčių mokėtojus. Ši papildoma informacija apie sąskaitų likutį, sąskaitų metinių apyvartų dydį yra reikšminga nustatant gyventojų nedeklaruotas pajamas ir nepagrįstus turto įsigijimo šaltinius.


5. Jei VMI gaus tokių duomenų, ar tai reikš, kad asmeniui bus atliekamas patikrinimas ir reiks pagrįsti pajamų kilmę?

Jei VMI gaus duomenų, kurie sukels pagrįstų abejonių dėl nedeklaruotų pajamų, tuomet bus pradėtas mokestinis tyrimas, kurio metu reiks pagrįsti pajamų kilmę.


6. Ar bus užtikrintas duomenų saugumas?

MAĮ 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacija apie mokesčių mokėtoją, pateikta mokesčių administratoriui, turi būti laikoma paslaptyje ir naudojama tik teisėtiems tikslams. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimą reglamentuoja MAĮ 38 ir 39 straipsniai.
VMI turi reikiamo standarto saugumo sertifikatą, kuris patvirtina, kad informacijos saugumas institucijoje yra tinkamai užtikrinamas.


7. Kas tai yra metinis apyvartų dydis, ar tai − visos įplaukos sąskaitoje?

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 vasario 18 d. nutarimo Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo" 1.3 papunktį, su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis turi būti teikiamas, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą.


8. Kokiu būdu (kokia forma) reikės pateikti pranešimą?

Finansų rinkos dalyvis duomenis turės teikti, pateikiant gyventojo likučių, gyventojo ir juridinio asmens sąskaitų metinių įplaukų, gyventojo skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenas. Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų taisyklių prieduose.