Apie pelno mokestį

Atnaujinimo data: 2017-01-17

1. Koks yra pelno mokesčio tarifas?


Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje., t. y.:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;
2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);
3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);
4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).


2. Koks yra pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio tarifas?


Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 7 250 eurų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.


3. Koks 2016 metų pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir metinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas? N


Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis mokami pagal metines pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos.


4. Koks 2017 metų pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir metinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas? N


Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis mokami pagal metines pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos.


5. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas 2016 metais N


Avansinio pelno mokestis pasirinkus pagal praėjusių metų rezultatus apskaičiuojamas:

  • už I–III ketvirčius: (pagal metų, buvusių prieš praėjusius metus, pvz., 2016 metais – pagal 2014 metų rezultatus) kiekvieno ketvirčio pelno mokesčio suma turi sudaryti ¼ faktiškai apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.
  • IV ketvirčio avansinis PM apskaičiuojamas pagal praėjusio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą, (pvz., 2016 m. IV ketvirčio avansinis PM apskaičiuojamas pagal 2015 mokestinių metų faktiškai apskaičiuotą (deklaruotą) pelno mokesčio sumą.
  • Pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą apskaičiuota avansinio PM suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų faktiškos metinio pelno mokesčio sumos.

6. Iki kada reikia pateikti 2017 metų avansinio pelno mokesčio deklaraciją (FR0430) ir sumokėti avansinį pelno mokestį už 2017 metus? N


Avansinio pelno mokesčio deklaraciją FR0430 pasirinkus pagal praėjusių metų rezultatus reikia pateikti:

  • už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. pirmą pusmetį - kovo 15 d., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais).
  • už mokestinio laikotarpio septintą – dvyliktą mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio devinto mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. antrą pusmetį - rugsėjo 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Jeigu avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, avansinio pelno mokesčio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. - kovo 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).


7. Kokia 2017 metais avansinio pelno mokesčio skaičiavimo tvarka pagal praėjusių metų veiklos rezultatus? N


Mokesčių mokėtojai, kurie avansinį pelno mokestį pasirinko skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus:

  • už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius (už sausio – birželio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuoja pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį (apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų pirmąjį pusmetį mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2015 mokestinių metų pelno mokesčio sumą);
  • už septintą – dvyliktą mokestinio laikotarpio mėnesius (už liepos – gruodžio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuojama pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą (apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų antrąjį pusmetį mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2016 mokestinių metų pelno mokesčio sumą).

Kiekvieno ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys atitinkamai 1/4 faktiškai per minėtus mokestinius laikotarpius apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.


8. Ar galima metų eigoje keisti avansinio pelno mokesčio (FR0430) apskaičiavimo būdą? N


Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio pirmos dienos gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pagal pasirinktą kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą Taisyklėse 33. 4 punkte nustatyta tvarka užpildo deklaraciją.