Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai (sąlygos, įvykiai, aplinkybės) sudarys galimybes korupcijai pasireikšti.
Siekiant nustatyti ir valdyti (ar pašalinti) korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų (tame tarpe ir VMI) veiklos srityse.
Antikorupcinė analizė ir vertinimas atliekami vadovaujantis:


VMI, atlikusi antikorupcinę analizę bei vertinimą, parengia aprašymą, kuriame aprašo pagrindinius analizuotos srities aspektus, nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei pasiūlymus (priemones), kaip šiuos veiksnius valdyti ar pašalinti. Aprašymas yra teikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kuri kasmet teikia motyvuotą išvadą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai apie einamaisiais metais atliktos jos bei jos reguliavimo sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus.
Taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerija jos reguliavimo srities įstaigų aprašymuose pateiktus pasiūlymus (priemones) korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti įtraukia į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą.
Informaciją apie VMI 2013 – 2016 m. atliktas antikorupcines analizes ir vertinimus galite rasti čia.