Kokia tvarka galima pripažinti individualios veiklos leidžiamais atskaitymais gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti patirtas išlaidas?

Update date: 2016-04-28
Information is published in:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6876

Leidžiamais atskaitymais laikomos gyventojo patirtos su individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės šiai veiklai išlaidos.

Individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti iš jų atimti:

faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais

arba

sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų). Šis būdas netaikomas, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, tai leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti per tą mokestinį laikotarpį gautų individualios veiklos pajamų.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, tai jei gaunami mokestinio laikotarpio nuostoliai (iš individualios veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus), jų suma perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį. Vykdant kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, iš skirtingų veiklos  rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios tie nuostoliai susidarė, pajamomis.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str. 12 d.