Aktuali informacija didiesiems mokesčių mokėtojams apie gamybos mokestį cukraus sektoriuje

Dažniausiai kylančius klausimus apie mokesčio mokėtojus, mokesčio objektą, deklaracijos pildymą ir atsakymus į šiuos klausimus Jūs galite rasti Konsultacinės medžiagos kataloge.

Jūs turėtumėte žinoti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra atsakinga tik už gamybos mokesčio cukraus sektoriuje deklaravimo ir sumokėjimo kontrolę, todėl jeigu Jums kyla klausimų dėl Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymo nuostatų taikymo, siūlytumėme kreiptis į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.

Bendra informacija

Mokestis

Gamybos mokestis cukraus sektoriuje (toliau - Cukraus gamybos mokestis)

Pagrindinis teisės aktas

1. Lietuvos Respublikos gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas (Žin., 2003, Nr. 104-4634; 2007, Nr. 46-1721);

2. 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo.

Mokesčio mokėtojai

Lietuvos Respublikos baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojai, kuriems skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

Mokesčio objektas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

Mokesčio tarifai

Mokesčio tarifas už kvotinio baltojo cukraus ir kvotinės izogliukozės gamybos kvotos toną nustatytas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 16 straipsnio 2 dalyje.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su prekybos metais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

Mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį paskirtą baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

 

Deklaravimas ir sumokėjimas

Iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja cukraus gamybos mokesčio sumą už einamąjį mokestinį laikotarpį ir apie tai informuoja cukraus gamybos mokesčio mokėtojus, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų atitinkamus skyrius, kuriuose cukraus gamybos mokesčio mokėtojas įregistruotas mokesčių mokėtoju.

Mokesčio mokėtojas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d. pateikia apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, cukraus gamybos mokesčio deklaraciją.

Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. VA-33 ,,Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo.

Cukraus gamybos mokestis turi būti sumokamas į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, iki einamojo mokestinio laikotarpio vasario 28 d.

Kiti ypatumai