Žemės mokestis 2019 m.

Žemės mokesčio sumokėjimas
Žemės mokestį reikia sumokėti iki 2019 m. lapkričio 15 d.
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Žemės mokesčio įmokos kodas 3011.

Nauja paslauga: nuo šių metų gyventojai, identifikuoti Mano VMI sistemoje (kaip tą atlikti, galima rasti čia: http://www.vmi.lt/cms/identifikavimas-telefonu), informaciją, susijusią su žemės mokesčiu galės gauti ir paskambinę telefonu 1882, automatiniu pranešimu. Ši paslauga veiks ir ne darbo metu bei leis sužinoti norimą informaciją nelaukiant eilėje, kol konsultantas atsilieps. Identifikuoti Mano VMI vartotojai šiuo būdu galės sužinoti mokėtiną žemės mokesčio sumą, įmokos kodą ir terminą, iki kada ją reikia apmokėti. Taip pat, automatinė sistema praneš, jei gyventojas turi kitų skolų VMI.

E. seminaro įrašas:

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kas turi mokėti žemės mokestį / kas yra žemės mokesčio mokėtojai?


Žemės mokesčio mokėtojais laikomi žemės savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys bei kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės.

2. Kiek mokėti / kur rasti mokėtiną žemės mokesčio sumą?


Žemės mokestį apskaičiuoja VMI ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki lapkričio 1 dienos. Suformuotos žemės mokesčio deklaracijos Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) vartotojams pateikiamos EDS.
Mano VMI vartotojai informaciją apie mokėtiną žemės mokesčio sumą gali pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI, skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė −> Apskaitos duomenys −> Prievolės ir delspinigiai.
Preliminarų mokėtiną žemės mokesčio dydį mokesčių mokėtojai gali savarankiškai apskaičiuoti naudodamiesi Žemės mokesčio skaičiuokle .

3. Kuriuo atveju siunčiamos popierinės deklaracijos / ar gausiu deklaraciją paštu?


Asmenims, kurie nėra EDS vartotojai, žemės mokesčio deklaracijos išsiunčiamos klasikiniu paštu (neregistruotu laišku).
Į užsienį žemės mokesčio deklaracijos siunčiamos klasikiniu paštu, kai adresas yra žinomas. Jei apskaičiuota žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 2 eurams, deklaracija nesiunčiama.

4. Iki kada sumokėti žemės mokestį?


Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.

5. Kada atsiranda prievolė mokėti žemės mokestį naujam žemės sklypo savininkui?


Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti, jeigu:
  • žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
  • žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:
  • žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais;
  • žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

6. Koks žemės mokesčio įmokos kodas ir kur sumokėti žemės mokestį?


Žemės mokesčio įmokos kodas 3011.
Informaciją, kur sumokėti žemės mokestį, rasite Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.

7. Koks yra žemės mokesčio tarifas ir jo nustatymo terminas?


Mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai. Konkretus mokesčio tarifas nustatomas iki einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d., kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitais kalendoriniais metais. Informaciją apie savivaldybių tarybų nustatytus žemės mokesčio tarifus 2019 m. rasite Konsultacinės medžiagos kataloge.

8. Kur kreiptis, kai žemė priklauso sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybe ir žemės mokesčio deklaraciją pageidauja gauti kitas sutuoktinis, arba gauti atskiras deklaracijas?


Jeigu žemės sklypas, už kurį reikia mokėti žemės mokestį, priklauso bendrąja jungtine nuosavybe – žemės mokesčio deklaracija formuojama vieno iš sutuoktinių vardu (dažniausiai to, kuris pirmas įrašytas registruojant sklypą). Jei deklaraciją pageidauja gauti kitas sutuoktinis - prašymą turi pateikti apskrities VMI, o kai nori gauti atskiras deklaracijas – VĮ Registrų centrui.

9. Pagal kokias vertes skaičiuojamas žemės mokestis?


Žemės mokestis skaičiuojamas pagal masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Galiojančios žemės vidutinės rinkos vertės, pagal kurias 2018-2022 m. laikotarpiu skaičiuojamas žemės mokestis skelbiamos VĮ Registrų centro svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, suvedus žemės sklypo unikalų numerį.
Žemės mokesčio dydis priklauso ir nuo savivaldybių tarybų patvirtintų žemės mokesčio tarifų bei lengvatų (žr. lentelėje).
Apskaičiuoti žemės mokestį galima naudojantis žemės mokesčio skaičiuokle.

10. Ar pensininkai, neįgalieji ir nepilnamečiai atleidžiami nuo žemės mokesčio?


Mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims, kurių šeimose kalendorinių metų pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 1 d. nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Žemės mokesčio tarifų bei lengvatų lentelė (žr. lentelėje).

Bendroji informacija apie žemės mokestį

 

Vykdantiems veiklą

« Grįžti

Vykdantiems keleivių pervežimo veiklą

Atnaujinimo data: 2019-10-07

Vykdantiems keleivių pervežimo veiklą

Paslauga

VMI kasmet iš trečiųjų asmenų, taip pat ir iš kitų šaltinių gauna teikiamus duomenis apie fiziniams asmenims išmokėtas išmokas ir suteikia paslaugą gyventojams, t. y., siekdama palengvinti metinį pajamų deklaravimą, visiškai arba iš dalies užpildo Metines pajamų deklaracijas (t. y. parengia preliminarias deklaracijas). Tokias VMI paruoštas deklaracijas gyventojas sutikrina su savo turimais duomenimis: jei reikia, deklaraciją papildo arba patvirtina tokią, kokią paruošė VMI.

Gyventojai, kurie Metinėje pajamų deklaracijoje deklaruoja pajamas iš individualios veiklos, turi nurodyti tokius duomenis:

  • gautas pajamas,
  • patirtas veiklos išlaidas,
  • apskaitos principą,
  • patirtus nuostolius (jei tokių patyrė ankstesniais mokestiniais laikotarpiais).

VMI ir „Uber" yra pasirašiusios duomenų teikimo sutartį, kurioje numatyta, kad „Uber" teiks VMI duomenis apie gyventojų, besiverčiančių savarankiška keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla (toliau – keleivių pervežimo veikla), gautas pajamas ir patirtas išlaidas, jeigu yra duotas aiškus šių asmenų sutikimas, kad tokie duomenys būtų teikiami. Šie duomenys bus naudojami, rengiant preliminariąsias pajamų deklaracijas (pajamų suma, patirtos išlaidos). Toks duomenų gavimas VMI leis suteikti kokybiškesnę paslaugą gyventojams, vykdantiems keleivių pervežimo veiklą, ir palengvins metinių individualios veiklos pajamų bei patirtų išlaidų apskaičiavimą ir deklaravimą.

Teisės aktai
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje nurodyta, kad įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.
Remiantis minėtame reglamente pateiktu vežėjo apibrėžimu, galimybė fiziniams asmenims teikti keleivių vežimo paslaugas yra numatyta Reglamente (EB) Nr. 1071/2009. Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, gyventojai, besiverčiantys savarankiška keleivių pervežimo veikla, kuria versdamiesi siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, yra laikomi vykdančiais individualią veiklą.