Atnaujinimo data: 2016-04-28

Pagal galiojančius įmokų kodus mokėjimo vykdymo dokumento formavimas.

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo".

Administruojamų įmokų kodai - įmokų kodai, skirti Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojamiems mokesčiams, rinkliavoms ir kitos įmokoms sumokėti;

Neadministruojamų įmokų kodai - įmokų kodai, skirti Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą neadministruojamiems mokesčiams ir įmokoms į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėti.

Pastaba:

* XX – savivaldybės kodas;

** – 1001 įmokos kodu koduojami mokesčiai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai ir rinkliavos:
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus, mokami vienu įmokos kodu
Gyventojų pajamų mokestis
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Žemės mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Akcizai
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Įmokos į Garantinį fondą
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Konsulinis mokestis
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
Valstybės rinkliavos
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus reikalavimą
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
 
Kiti mokesčiai ir įmokos, administruojami ne pagal Mokesčių administravimo įstatymą, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:
Aplinkos apsaugos rėmimo programa
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo lėšos
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos
Klimato kaitos specialios programos lėšos
Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams butams įsigyti finansavimo programa
Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos įmokos (lėšos)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Asignavimų valdytojų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos
Dividendai už valstybės akcijas
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos
Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas)
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto bei daiktinių įrodymų realizavimo įplaukos
Kitos baudos
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų trumpalaikio turto pardavimo įplaukos
Kitos įplaukos į biudžetus
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų ilgalaikio turto pardavimo įplaukos
Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos
Nenustatytos įplaukos
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Antstolių kontoros pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių kontoros ne pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai ir rinkliavos:
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus, mokami vienu įmokos kodu
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus, mokami vienu įmokos kodu 1001**
 
Gyventojų pajamų mokestis
nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų 1311
nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas) 1411
nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų 1421
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių B klasės pajamų 1331
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių B klasės pajamų 1341
nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų 1451
mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo 1441
už verslo liudijimo išdavimą 1461
mokestį išskaičiuojančio asmens savo lėšomis sumokėtas už gyventojo B klasės pajamas 1321
 
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31) 1011
 
Žemės mokestis
Žemės mokestis 3011
 
Pridėtinės vertės mokestis
neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 3631
grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma 3970
pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981
 
Akcizai
iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai 4900
 
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje 3311
 
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos 5670
 
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
mokamos nuolatinių Lietuvos gyventojų, priskaičiuotos metinėje pajamų deklaracijoje (už laikotarpius iki 2015-12-31) 1781
mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos (už laikotarpius iki 2015-12-31) 1771
 
Įmokos į Garantinį fondą
Įmokos į Garantinį fondą 1961
 
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01) 5091
 
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01)
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01) 5101
 
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis (už laikotarpius iki 2015-09-30) 5271
 
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis 5310
 
Konsulinis mokestis
Konsulinis mokestis 5320
 
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu 5660
Antstolio sumokėtas išieškotas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu 5661
 
Valstybės rinkliavos
už Migracijos tarnybų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, teikiamas paslaugas 5740
už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas 5742
už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5743
už Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamas paslaugas 5744
už Lietuvos kelių policijos tarnybos teikiamas paslaugas 5730
už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir su tuo susijusias paslaugas 5747
už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kitas teikiamas paslaugas 5746
už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo paslaugas 5748
už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų registravimo paslaugas 5749
už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kitas paslaugas 5750
už Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas 5752
už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas paslaugas 5753
už Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas 5754
už Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas paslaugas 5756
už Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5758
už Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teikiamas paslaugas 5759
už Žuvininkystės departamento teikiamas paslaugas 5760
už muitinės įstaigų teikiamas paslaugas 5761
už Muitinės mokymo centro muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino teorinės ir praktinės dalių laikymo paslaugą 5804
už Muitinės laboratorijos laboratorinių tyrimų paslaugą 5805
už Vilniaus teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5806
už Kauno teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5807
už Klaipėdos teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5808
už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamas paslaugas 5762
už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5764
už Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro teikiamas paslaugas 5765
už Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas 5767
už Lietuvos saugios laivybos administracijos teikiamas paslaugas 5770
už Civilinės aviacijos administracijos teikiamas paslaugas 5768
už Radiacinės saugos centro teikiamas paslaugas 5769
už Lietuvos aplinkos apsaugos fondo teikiamas paslaugas 5772
už Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas 5773
už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teikiamas paslaugas 5774
už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas 5775
už Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikiamas paslaugas 5776
už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas 5777
už Lietuvos banko teikiamas paslaugas 5778
už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas 5779
už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamas paslaugas 5780
už Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas 5781
už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamas paslaugas 5782
už Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5792
už Turto vertinimo priežiūros tarnybos teikiamas paslaugas 5793
už Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pluoštinių kanapių importo licencijavimo paslaugas 5794
už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas fitosanitarijos srities paslaugas 5795
už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą 5796
už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5797
už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5798
už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5799
už Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos teikiamas paslaugas 5800
už Lietuvos darbo biržos teikiamas paslaugas 5801
už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą 5802
už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas 5803
už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas 5809
už Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5811
už Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5812
už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamas paslaugas 5813
už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą 5710
už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 523XX*
už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 524XX*
už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 525XX*
už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 526XX*
už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 527XX*
už civilinės būklės aktų registravimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 528XX*
už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 529XX*
už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 530XX*
 
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus reikalavimą
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus reikalavimą 8220
 
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma 8230
 
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją 8241
 
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį 8250
 
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka 8260
 
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8270
 
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos 8271
 
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka 8300
 
Kiti mokesčiai ir įmokos, administruojami ne pagal Mokesčių administravimo įstatymą, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:
Aplinkos apsaugos rėmimo programa
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos 5440
Įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti 5444
Baudos paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.) 5445
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5447
Įmokos už savavališką statybų įteisinimą, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5446
 
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos 5441
Už elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nevykdymą 5449
 
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo lėšos
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo lėšos 5442
 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos 5443
 
Klimato kaitos specialios programos lėšos
Klimato kaitos specialiosios programos lėšos 5450
 
Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams butams įsigyti finansavimo programa
Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa 5458
 
Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos įmokos (lėšos)
Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos įmokos (lėšos) 5460
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti 5470
 
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą 5478
 
Asignavimų valdytojų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos 5480
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių įstaigų ar institucijų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos 5490
 
Dividendai už valstybės akcijas
Dividendai už valstybės akcijas 5410
 
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas 517XX*
 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos 5600
 
Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą
Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą 5601
 
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 518XX*
 
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas)
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas) 520XX*
 
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą 5630
 
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus (neįskaitant baudų už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose) 6030
paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose 6010
paskirtos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6020
paskirtos pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6050
paskirtos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6060
paskirtos pagal Krašto apsaugos ministerijų organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6070
paskirtos pagal valstybinių priešgaisrinių organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6080
paskirtos pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6090
paskirtos pagal Lietuvos prabavimo rūmų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6091
paskirtos pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6092
paskirtos pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6095
paskirtos pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6096
paskirtos pagal teritorinių muitinių pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6097
paskirtos pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6099
paskirtos teismo 6400
paskirtos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6401
paskirtos pagal Civilinės aviacijos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6402
paskirtos pagal Radiacinės saugos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6403
paskirtos pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6404
paskirtos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6405
paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, išskyrus baudas, įskaitomas aplinkosauginėms programoms 6406
paskirtos pagal Duomenų apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6407
paskirtos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6408
paskirtos pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6409
paskirtos pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6410
paskirtos pagal Lietuvos banko pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6411
paskirtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6412
paskirtos pagal Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6413
paskirtos pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6414
paskirtos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6415
paskirtos pagal Alytaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6416
paskirtos pagal Kauno visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6417
paskirtos pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6418
paskirtos pagal Marijampolės visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6419
paskirtos pagal Panevėžio visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6420
paskirtos pagal Šiaulių visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6421
paskirtos pagal Telšių visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6422
paskirtos pagal Tauragės visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6423
paskirtos pagal Utenos visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6424
paskirtos pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6425
paskirtos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6426
paskirtos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6427
paskirtos pagal Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6428
paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į valstybės biudžetą. 6460
paskirtos pagal savivaldybės vykdomųjų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 558XX*
paskirtos pagal savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 584XX*
paskirtos pagal organizacijų, kontroliuojančių keleivinį kelių transportą, darbuotojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 586XX*
paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 572XX*
 
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto bei daiktinių įrodymų realizavimo įplaukos
Valstybinės mokesčių inspekcijos konfiskuoto (neįskaitant konfiskuoto turto, nurodyto Lietuvos Respublikos aplinkos rėmimo programos įstatyme) ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos 6610
Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo ar utilizavimo įplaukos 6650
 
Kitos baudos
baudos pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimus 6716
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6726
policijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6728
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6729
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus 6736
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos už Produktų saugos įstatymo pažeidimus 6770
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos (išskyrus baudas, skirtas už Produktų saugos įstatymo pažeidimus) 6780
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pažeidimus 6790
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus 6792
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu skirtos baudos už Energetikos įstatymo pažeidimus 6795
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus 6796
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimus 6797
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros skirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus 6798
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pažeidimus 6799
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus 6793
Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pažeidimus 6794
Savivaldybių vykdomųjų institucijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus, įskaitomos į valstybės biudžetą 588XX
civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos 6800
baudžiamajame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos 6801
 
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų trumpalaikio turto pardavimo įplaukos
įskaitomos į valstybės biudžetą 6810
įskaitomos į savivaldybės biudžetą 590XX*
 
Kitos įplaukos į biudžetus
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apskaičiuotos sumos 6910
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apskaičiuotos sumos 6920
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos apskaičiuotos sumos 6930
savivaldybės kontrolieriaus apskaičiuotos sumos 591XX*
kreditinio deponentinio įsiskolinimo sumos 6960
už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas gautos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 592XX*
savivaldybių lėšų likučiai einamose sąskaitose, įskaitomi į savivaldybių biudžetus 593XX*
turto nuomos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 594XX*
biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į valstybės biudžetą 7040
biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į savivaldybių biudžetus 595XX*
žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, iš kaltų asmenų išieškota regreso tvarka 7060
pajamos iš turto nuomos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7070
grąžintos biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamuose studijų vietose apmokėti 7080
Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą 7081
Valstybės įmonių pelno įmokos 7082
Savivaldybės įmonių pelno įmokos 589XX*
biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7083
biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 599XX*
biudžetinių įstaigų gautos palūkanos už valstybės biudžeto lėšas, įskaitomos į valstybės biudžetą 7084
kitos įplaukos į valstybės biudžetą 7290
kitos įplaukos į savivaldybės biudžetą 596XX*
 
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų ilgalaikio turto pardavimo įplaukos
ilgalaikio turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7310
ilgalaikio turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 597XX*
strateginių ir neliečiamų atsargų pardavimo įplaukos 7330
nematerialiojo turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7340
nematerialiojo turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 598XX*
 
Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 7410
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 7420
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 7430
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 7480
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 7490
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 7510
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 7520
 
Nenustatytos įplaukos
Nenustatytos įplaukos 7800
 
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones 7820
mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius 7840
mokestis už eismo ribojimą 7850
juridinių, fizinių asmenų bei užsienio valstybių tikslinės lėšos 7860
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pervestas transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojų mokestis 7861
 
Antstolių kontoros pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių kontoros pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8330
 
Antstolių kontoros ne pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių kontoros ne pagal apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8280

Į viršų
Atnaujinimo data: 2016-04-20

Pastabos:

Savivaldybių kodai:

Alytaus m. sav. 11; Biržų r. sav. 36; Kretingos r. sav. 56; Rietavo sav. 74;
Birštono sav. 12; Varėnos r. sav. 38; Kupiškio r. sav. 57; Skuodo r. sav. 75;
Vilniaus m. sav. 13; Vilkaviškio r. sav. 39; Kazlų Rūdos sav. 58; Tauragės r. sav. 77;
Druskininkų sav. 15; Vilniaus r. sav. 41; Lazdijų r. sav. 59; Telšių r. sav. 78;
Marijampolės sav.18; Elektrėnų sav. 42; Mažeikių r. sav. 61; Trakų r. sav. 79;
Kauno m. sav. 19; Zarasų r. sav. 43; Molėtų r. sav. 62; Ukmergės r. sav. 81;
Klaipėdos m. sav. 21; Ignalinos r. sav. 45; Pagėgių sav. 63; Utenos r. sav. 82;
Neringos sav. 23; Jonavos r. sav. 46; Pakruojo r. sav. 65; Šakių r. sav. 84;
Palangos m. sav. 25; Joniškio r. sav. 47; Panevėžio r. sav. 66; Šalčininkų r. sav. 85;
Panevėžio m. sav. 27; Kalvarijos sav. 48; Pasvalio r. sav. 67; Švenčionių r. sav. 86;
Šiaulių m. sav. 29; Kaišiadorių r. sav. 49; Plungės r. sav. 68; Šilalės r. sav. 87;
Visagino sav. 30; Kauno r. sav. 52; Prienų r. sav. 69; Šilutės r. sav. 88;
Akmenės r. sav. 32; Kėdainių r. sav. 53; Radviliškio r. sav. 71; Širvintų r. sav. 89;
Alytaus r. sav. 33; Kelmės r. sav. 54; Raseinių r. sav. 72; Šiaulių r. sav. 91;
Anykščių r. sav. 34; Klaipėdos r. sav. 55; Rokiškio r. sav. 73; Jurbarko r. sav. 94.

 

** – 1001 įmokos kodu koduojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus:

 • pelno mokestis
 • pridėtinės vertės mokestis (išskyrus neregistruotų pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoką, mokamą, neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos; grąžintą biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėtą pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio sumą; ūkininkų grąžintą į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio kompensacinį priedą)
 • akcizai (išskyrus iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėtus akcizus, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėtus akcizus)
 • privalomojo sveikatos draudimo įmokos:

-išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (už laikotarpį iki 2009-12-31)
-apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos iki 2005-08-01 mokestinio patikrinimo metu

 • nekilnojamojo turto mokestis
 • paveldimo turto mokestis, mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo, paveldinčio turtą užsienio valstybėse
 • loterijų ir azartinių lošimų mokestis
 • privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų
 • aplinkos teršimo mokestis
 • angliavandenilių išteklių mokestis
 • valstybinių gamtos išteklių mokestis
 • mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
 • laikinasis socialinis mokestis
 • atskaitymai nuo pajamų (už laikotarpį iki 2005-06-30)
 • nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus