Korupcijos prevencijos programos

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių. Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas.

Valstybinė mokesčių inspekcija pagal kompetenciją įgyvendina šias kovos su korupcija programas:

Nacionalinė kovos su korupcija programa


Skaityti plačiau

Nacionalinę kovos su korupciją programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė, dalyvaujant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. Nacionalinė kovos su korupcija programa įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" priemonių planą.Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal kompetenciją įgyvendina šias kovos su korupcija programas:

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programą (toliau – Programa)


Skaityti plačiau

Patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-37.

Pakeista Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-19.

Programos tikslas – užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiklos skaidrumą, stiprinti korupcijos prevencijos vykdymą, išaiškinti ir šalinti prielaidas korupcijos apraiškoms VMI sistemoje atsirasti.

Programos uždaviniai:

1. didinti VMI prie FM ir AVMI netoleranciją bet kokioms korupcijos apraiškoms;
2. didinti VMI veiklos viešumą ir skaidrumą;
3. atskleisti ir pašalinti galimas korupcijos priežastis, sąlygas VMI sistemoje;
4. periodiškai analizuoti ir įvertinti VMI vykdomų korupcijos prevencijos priemonių efektyvumą.

Programos uždavinių efektyvumo vertinimo kriterijai (siektinos reikšmės).

1. uždavinio „Didinti VMI prie FM ir AVMI netoleranciją bet kokioms korupcijos apraiškoms" efektyvumo vertinimo kriterijus – 2018 m. atlikus VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimą, bus nustatyta, kad:

  • ne mažiau kaip 75 procentai respondentų nurodytų, kad praneštų apie jiems žinomą korupcijos atvejį;
  • ne mažiau kaip 80 procentų respondentų nurodytų, kad jie praneštų, jeigu ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe;
  • ne mažiau kaip 80 procentų respondentų nurodytų, kad žino, kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejus;
  • ne mažiau kaip 75 procentų respondentų nurodytų, kad yra girdėję apie VMI vykdomas korupcijos prevencijos priemones.


2. uždavinio „Didinti VMI veiklos viešumą ir skaidrumą" efektyvumo vertinimo kriterijus – 2018 m. atlikus mokesčių mokėtojų pasitikėjimo VMI ir jos teikiamomis paslaugomis bei VMI įvaizdžio tyrimą, bus nustatyta, kad:

  • bendras pasitikėjimo VMI rodiklis sieks ne mažiau kaip 73 procentus;
  • teiginiui „VMI darbuotojai sąžiningi" pritars ne mažiau kaip 60 procentų respondentų.


3. uždavinio „Atskleisti ir pašalinti galimas korupcijos priežastis, sąlygas VMI sistemoje" efektyvumo vertinimo kriterijus – 2018 m. atlikus mokesčių mokėtojų pasitikėjimo VMI ir jos teikiamomis paslaugomis bei VMI įvaizdžio tyrimą, bus nustatyta, kad

ne mažiau kaip 90 procentų respondentų nurodys, jog pastaraisiais metais nesusidūrė su korupcija.


Programa įgyvendinama vykdant priemonių planą, kasmet sudaromą vieneriems kalendoriniams metams. Detalesnę informaciją rasite čia.

Pasiūlymus ir / ar pastabas dėl Programos ir / ar priemonių galite pateikti: korupcijosprevencija@vmi.lt.


2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2025 antikorupcinę programą


Skaityti plačiau

Su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2025 antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaitomis galite susipažinti čia.