Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos

Atnaujinimo data: 2018-10-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad  2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 (toliau – įstatymas)  2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1440 (TAR, 2018, Nr. 2018-11752, toliau – pakeitimo įstatymas). Įstatymo pakeitimai atlikti, įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) darbo grupės rekomendacijas dėl užsienio pareigūnų papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose ir užtikrinti tinkamą 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau – Direktyva) 47 straipsnio nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.
Įgyvendinant Direktyvos 47 straipsnio nuostatas, įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, įsigaliosiančioje nuo 2018 m. lapkričio 1 d., įtvirtinta patikos ar bendrovių steigimo administravimo paslaugų teikėjų tiek juridinių asmenų, tiek fizinių asmenų registracija.
Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą.
VMI prie FM pažymi, kad fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą, pateikdamas laisvos formos pranešimą. Šiame laisvos formos pranešime patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjas taip pat turi patvirtinti, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018-10-03 rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227.

Informaciją parengė
Teisės departamentas