Bendra informacija

Mokestis

Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje (toliau - Cukraus pertekliaus mokestis)

Pagrindinis teisės aktas

1. Lietuvos Respublikos pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas (Žin., 2002, Nr. 15-552; 2007, Nr. 46-1722);

2. 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo;

3. 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles.

Mokesčio mokėtojai

Lietuvos Respublikos baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojai, kurie turi baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą viršijančius baltojo cukraus ir izogliukozės kiekius atitinkamais mokestiniais metais.

Mokesčio objektas

Mokesčio objektas nustatytas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 15 straipsnio 1 dalyje.

Mokesčio tarifai

Mokesčio tarifas už baltojo cukraus ir izogliukozės pertekliaus toną nustatytas Reglamento (EB) Nr. 967/2006 3 straipsnio 1 dalyje.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su prekybos metais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

 

Deklaravimas ir sumokėjimas

Iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja praėjusio mokestinio laikotarpio pertekliaus mokesčio sumą ir apie tai informuoja pertekliaus mokesčio mokėtojus, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų atitinkamus skyrius, kuriuose gamybos mokesčio mokėtojas įregistruotas mokesčių mokėtoju.

Mokesčio mokėtojas iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 15 d. pateikia apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, pertekliaus mokesčio deklaraciją.

Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. VA-33 ,,Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo.

Pertekliaus mokestis sumokamas į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą iki kito mokestinio laikotarpio birželio 1 d.

Kiti ypatumai