Pranešimas PRC911 – pagalba mokesčių mokėtojams ir VMI. Dažniausiai užduodami klausimai

Atnaujinimo data: 2016-07-04

1. Kas ir kodėl turi teikti formą PRC911?

Formą turėtų teikti mokesčių mokėtojas – nuolatinis Lietuvos gyventojas, norintis informuoti VMI apie pinigines lėšas, iš kurių po 2011 m. sausio 1 d buvo įsigytas turtas (ar planuoja, kad bus įsigytas), kurio vertė didesnė nei 15 000 eurų, ir apie kurias VMI neturi informacijos.


2. Kas yra turto įsigijimo šaltiniai?

Turto įsigijimo šaltiniai, apie kuriuos turi būti pranešama mokesčių administratoriui, yra:
• paskolos, kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d.;
• dovanos (pinigais), kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d.

Paskolos ir dovanos turi atitikti visas šias sąlygas:

1. gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų;

2. pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje;

Dovanų, kurių nebuvo privaloma deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, sąrašas.

3. paskolos ir / ar dovanos yra panaudotos (arba numatoma panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų), įsigyti po 2011 m. sausio 1 d.;

4. sandoriai nėra notarinės formos;

5. paskolos ir dovanos yra gautos grynaisiais pinigais.


3. Ar reikia teikti formą PRC911, jei dovana turėjo būti, bet nebuvo deklaruota Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje?

Mokesčių mokėtojui teikti pranešimo PRC911 nereikia, jei šaltiniai turėjo (turi) būti deklaruoti:

• metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje;
• Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje (forma FR0001);
• Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius (forma PRC907);
• Privačių interesų deklaracijoje (forma ID001).

Dovanų, kurių nebuvo privaloma deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, sąrašas.


4. Kokiam turtui įsigyti panaudotas paskolas ir dovanas reikia nurodyti formoje PRC911?

Formoje PRC911 turi būti nurodomos paskolos ir dovanojimo būdu gautos piniginės lėšos, už kurias po 2011-01-01 buvo įsigyta ar ketinama įsigyti:

1. nekilnojamojo turto, įskaitant nebaigtą statyti statinį, jeigu turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2. kilnojamojo turto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

3. meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių bendra įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

4. kito turto, nenurodyto 1–3 punktuose, pvz., baldų, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

5. piniginių lėšų, turimų bankuose, kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

6. piniginių lėšų, turimų ne bankuose, kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

7. pasiskolintų lėšų, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

8. paskolintų lėšų, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

9. vertybinių popierių, jeigu jų bendra įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų).


5. Ar formoje PRC911 reikia nurodyti turtą?

Formoje PRC911 turto nurodyti nereikia. Nurodomi tik turto įsigijimo šaltiniai (dovanos ir paskolos grynais pinigais, nepatvirtintos notariškai ir kitur nedeklaruotos).


6. Ar reikia pateikti formą PRC911, jeigu turtas, kuris buvo įsigytas po 2011 m. sausio 1 d., vėliau buvo perleistas?

Taip. Mokesčių mokėtojas turi pateikti formą PRC911, neatsižvelgdamas į tai, ar formos PRC911 pateikimo momentu vis dar turi turtą.


7. Ar reikia nurodyti užsienio valstybėje įsigyto turto šaltinius?

Taip. Pranešime PRC911 turi būti nurodomi tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse įsigyto turto šaltiniai.


8. Ar turi mokesčių mokėtojas pateikti pranešimą (PRC911 formą), jeigu 2016 metais iš kito gyventojo pasiskolino piniginių lėšų namo, kurį ketina pradėti statyti tik po kelerių metų, statybai?

Taip, jeigu piniginės lėšos viršija 15 000 eurų ir yra gautos iki 2016-06-30, tuomet mokesčių mokėtojas pranešimą turi pateikti.


9. Ar galima patikslinti pranešimo apie turto įsigijimo šaltinius PRC911 formą?

Taip. Tikslinant pranešimą turi būti pateikiamas visiškai užpildytas naujas pranešimas. Teikdamas patikslintą pranešimą po 2016 m. birželio 30 d., mokesčių mokėtojas gali tikslinti tik informaciją, susijusią su jau nurodytais šaltiniais, t. y. į patikslintą pranešimą nauji šaltiniai negali būti įrašomi.


10. Kokiu būdu galima pateikti PRC911 formą?

Pranešimas pateikiamas per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) arba gali būti pristatytas į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Jį gali pateikti pats mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo.


11. Kuris teisės aktas reglamentuoja formos PRC911 užpildymą?


12. Pranešimo apie turto įsigijimo šaltinius (formos PRC911) pildymo pavyzdžiai

1 pavyzdys
Mokesčių mokėtojas 2012 metais įsigijo gyvenamąjį namą už 500 000 litų. Namui įsigyti mokesčių mokėtojas 2011 metais pasiskolino 500 000 litų iš gyventojo. Gautos paskolos mokesčių mokėtojas nedeklaravo, nes pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą jis neturėjo pareigos deklaruoti turimą turtą, įskaitant pasiskolintas lėšas. Todėl mokesčių mokėtojas, norėdamas pagrįsti turto įsigijimo šaltinius, turi pateikti pranešimą.

2 pavyzdys
Mokesčių mokėtojas 2005 metais pasiskolino 500 000 litų iš kito gyventojo namo statybai. Nors iki 2016 m. birželio 30 d. mokesčių mokėtojas gautos paskolos nepanaudojo (arba panaudojo ne visą), jis turi pateikti pranešimą, nes šiuo atveju paskola yra piniginių lėšų įsigijimo šaltinis.

3 pavyzdys
Mokesčių mokėtojas kasmet nuo 2009 iki 2014 metų iš tėvų gaudavo po 9 000 litų dovanų. Šias gautas pajamas 2014 metais mokesčių mokėtojas panaudojo butui daugiabučiame name įsigyti. Kadangi šios dovanojimo būdu gautos pajamos yra po 2011 metų sausio 1 d. įsigyto turto šaltinis ir mokesčių mokėtojas neprivalėjo gautų pajamų deklaruoti ir jų nedeklaravo, jis turi pateikti pranešimą (forma PRC911) ir informuoti apie pajamas, gautas dovanojimo būdu.

4 pavyzdys
Mokesčių mokėtojas 2012 m. gavo iš tėvų dovanų 60 000 litų, už kuriuos tais pačiais metais įsigijo lengvąjį automobilį. Mokesčių mokėtojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos nėra pateikęs. Pagal šias taisykles tokios informacijos mokesčių administratoriui teikti nereikia. Mokesčių mokėtojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2012 metų mokestinį laikotarpį ir deklaruoti gautą dovaną, kadangi iš tėvų, sutuoktinių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių ir vaikaičių gautos didesnės kaip 10 000 litų dovanos privalėjo būti deklaruotos.

5 pavyzdys
Mokesčių mokėtojas kasmet nuo 2009 iki 2014 metų iš tėvų gaudavo po 9 000 litų dovanų. 2014 metais šias lėšas mokesčių mokėtojas panaudojo butui daugiabučiame name įsigyti. 2011 ir 2012 metais gautas pajamas mokesčių mokėtojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. Mokesčių mokėtojas, teikdamas pranešimą, turi nurodyti tik tas pajamas, kurių nedeklaravo, t. y. dovanojimo būdu gautas pajamas už 2009, 2010, 2013, 2014 metus.


13. Iki kada gyventojas turi pateikti formą PRC911?

Formą PRC911 gyventojai turi pateikti iki 2016 m. birželio 30 dienos.


14. Kas bus, jei gyventojas iki 2016 m. birželio 30 dienos nepateiks formos PRC911?

Mokesčių administratorius į vėliau (po 2016 m. birželio 30 d.) gyventojo pateiktą informaciją neatsižvelgs ir jos nevertins ir gyventojas tokiais šaltiniais negalės pagrįsti turto įsigijimo.

„Dėl Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo"


15. Kuris iš sutuoktinių turi pateikti pranešimo PRC911 formą, jeigu paskolos ar dovanojimo sutartyje gavėjais nurodyti abu sutuoktiniai?

Jeigu paskolos ar dovanojimo sutartyje gavėjais nurodyti abu sutuoktiniai, kiekvienas iš sutuoktinių turi pateikti atskirus pranešimus ir juose deklaruoti po pusę gautų lėšų vertės. Jeigu sandoryje nurodytas tik vienas sutuoktinis, pranešimą VMI privalo pateikti tik jis, nepriklausomai nuo to, kad iš gautų lėšų turtas priklauso abiems sutuoktiniams.


16. Ar gautą dovaną grynaisiais pinigais gyventojas turi deklaruoti gyventojų pajamų deklaracijoje, ar pranešimo formoje PRC911?

Atsakymą rasite čia.


17. Ar gali sutuoktiniai pateikti pranešimo PRC911 formą, jeigu 2012 metais per vestuves gavo 20 000 Lt dovanų grynaisiais pinigais (lėšas panaudojo ilgalaikiam turtui įsigyti), tačiau jų nedeklaravo metinėje GPM deklaracijoje?

Atsižvelgiant į tai, kad dovanos, gautos iš kitų asmenų (viršijančios 8 000 Lt), privalėjo būti deklaruotos metinėje GPM deklaracijoje, pranešime PRC911 jos neturi būti nurodomos.
Sutuoktiniai privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2012 metų mokestinį laikotarpį ir deklaruoti po pusę gautų lėšų vertės.


18. Ar bus baudžiami gyventojai, jeigu dovanos iš tėvų, senelių ir (arba) kitų asmenų buvo gautos prieš penkerius praėjusius metus (lėšas panaudojo ilgalaikiam turtui įsigyti), kurių metinėje GPM deklaracijoje jie nedeklaravo, tačiau pagal Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarką turėjo deklaruoti?

Klausime nurodytu atveju, gyventojai nebus baudžiami, tačiau gautomis piniginėmis lėšomis pagrįsti turto įsigijimo negalės.


19. Ar turi pateikti pranešimo PRC911 formą asmenys, paskolinę kitam asmeniui lėšas, kurių bendra suma viršija 15 000 eurų ir tos lėšos panaudotos turtui įsigyti?

Pranešimą turi pateikti ir tie asmenys, kurie paskolino kitam asmeniui lėšas turtui įsigyti, jeigu paskolintų lėšų šaltinis yra paskolos ir (arba) dovanos, t. y. pateikti PRC911 formą turėtų ir tas gyventojas, kuris pasiskolintus pinigus perskolino kitam asmeniui.


20. Ar reikia pranešimo PRC911 formoje nurodyti banko sąskaitoje esančias santaupas?

Nereikia.