Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą VMI;
 • teisę susipažinti su Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VMI veiksmų (neveikimo).

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu duomenų valdytojas tvarko duomenis, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, teisė ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam") nebus įgyvendinama ir pan.

Daugiau informacijos galite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše

PRAŠYMŲ DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Prašymas gali būti pateiktas:

 • tiesiogiai VMI darbuotojui;
 • paštu;
 • per pasiuntinį;
 • elektroninėmis ryšių priemonėmis;
 • Mano VMI[1]


Svarbu, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė (išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas per Mano VMI portalą).

 VMI prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių.

Daugiau informacijos apie prašymo pateikimo būdus, tapatybės patvirtinimo būdus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše

Pavyzdinė prašymo forma