Aktuali informacija pradedantiems verslą apie pridėtinės vertės mokestį

Jūs turėtumėte žinoti, kad, pradėdami verslą, turite teisę pasirinkti, ar vykdysite veiklą kaip PVM mokėtojai, ar ne. Įprastai PVM mokėtojais įregistruoti asmenys savo parduodamas prekes ir paslaugas turi apmokestinti PVM, tačiau dėl šios priežasties jie įgyja teisę atskaityti PVM, kurį jie sumokėjo už veiklai vykdyti įsigytas prekes ar paslaugas.

Jeigu nutarsite registruotis PVM mokėtoju, plačiau apie registravimosi PVM mokėtoju tvarką galite paskaityti čia.

Jeigu nutarėte PVM mokėtoju nuo veiklos pradžios nesiregistruoti, turėtumėte žinoti, kad gali būti, kad, vykdant veiklą, Jums atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju, t. y. nebeteksite teisės spręsti, ar norite įsiregistruoti PVM mokėtoju, ar ne. Gali būti ir taip, kad Jums atsiras prievolė patiems sumokėti PVM, tačiau nebūsite įpareigoti įsiregistruoti PVM mokėtoju. Tokios prievolės – mokėti PVM, neįsiregistravus PVM mokėtoju, ar registruotis PVM mokėtoju – gali atsirasti įvairiais atvejais. Pavyzdžiui, Jums gali tekti registruotis PVM mokėtoju, jei per paskutiniuosius 12 mėn. Jūsų gautas atlygis iš šalies teritorijoje vykdytos individualios veiklos viršijo 45 000 eurų ribą; jei per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus įsigijote ir planuojate įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už daugiau nei 14 000 eurų ir pan. Prievolė mokėti PVM, neįsiregistravus PVM mokėtoju, Jums gali atsirasti, jei įsigijote paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, jei iš kitos valstybės narės įsigijote naują transporto priemonę ir kt.

Daugiau informacijos apie atvejus, kada gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju, galite rasti leidinyje „Ar reikia registruotis PVM mokėtoju?". Apie atvejus, kai prievolės registruotis PVM mokėtoju nėra, bet yra prievolė sumokėti PVM, galima paskaityti leidinyje „Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, prievolės".

Jeigu Jus domina informacija apie tam tikrų sandorių apmokestinimą, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Bendra informacija

Mokestis

Pridėtinės vertės mokestis

Pagrindinis teisės aktas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Mokesčio mokėtojai

Lietuvos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas.

Tam tikrais atvejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos.

Mokesčio objektas

PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės.

Importo PVM objektas yra prekių importas, kai prekės pagal PVM įstatymo nuostatas laikomos importuotomis šalies teritorijoje

Mokesčio tarifai

Standartinis 21 procento PVM tarifas.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

1. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2. Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

3. Periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei išskyrus leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto).

4. Keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais (maršrutus nustato Susisiekimo ministerija (jos įgaliota institucija) arba savivaldybės).

5. iki 2022 m. gruodžio 31 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

1. Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams.

2. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

0 procentų PVM tarifas taikomas tam tikriems paslaugų teikimo ir prekių tiekimo sandoriams.

Mokestinis laikotarpis

Įprastai juridinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, o fizinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

Tiek juridinis, tiek fizinis asmuo turi teisę prašyti nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį. Juridinis asmuo gali prašyti, kad jo mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas pusmetis, jei visos jo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 eurų. Fizinis asmuo gali prašyti, kad jo mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas kalendorinis mėnuo.

Tam tikrais atvejais Lietuvos juridiniai asmenys bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys turi galimybę prašyti nustatyti specialų mokestinį laikotarpį (t.y. ne kalendorinį mėnesį ir ne kalendorinį pusmetį).

Tiek Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, tiek užsienio fizinių ir juridinių asmenų mokestiniu laikotarpiu yra kalendorinis mėnuo, jei iš kitų valstybių narių yra įsigyjamos prekės ir/ar paslaugos, už kurias atsiranda prievolė pirkėjui apskaičiuoti PVM Lietuvoje, vadovaujantis PVM įstatymo 95 straipsniu.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami, nustatyti PVM įstatymo
20 – 33 straipsniuose.

PVM neapmokestinama:

su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;

socialinės paslaugos ir susijusios prekės;

švietimo ir mokymo paslaugos;

kultūros ir sporto paslaugos;

pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla;

pašto paslaugos;

radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos;

draudimo paslaugos;

finansinės paslaugos;

specialūs ženklai;

azartiniai lošimai ir loterijos;

nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma; nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas.

PVM įstatymo 34 – 40 straipsniuose yra nustatyti atvejai, kai importuojamos prekės yra neapmokestinamos importo PVM.

Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas yra nustatyti PVM įstatymo 41 – 53 straipsniuose.

0 proc. PVM tarifas taikomas:

prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos;

prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai;

laivų ir orlaivių tiekimui, nuomai, kt. sandoriams, susijusiems su laivais ir orlaiviais;

laivų ir orlaivių atsargų tiekimui;

vežimo paslaugoms ir susijusiems sandoriams;

draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu;

diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui;

aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui;

prekių tiekimui į kitą valstybę narę;

prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš Europos Sąjungos;

kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui, kai tokie daiktai laikinai įvežti į Europos Sąjungą;

atstovavimui tam tikruose aukščiau nurodytuose sandoriuose;

tam tikriems sandoriams, susijusiems su tarptautine prekyba.

Registracija

Lietuvoje įgyvendinama speciali schema mažoms įmonėms. Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų.

Tačiau pabrėžtina, jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti, tada apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju net ir tuo atveju, kai metinis atlygis 45 000 eurų nebuvo viršytas.

Užsienio apmokestinamajam asmeniui vykdančiam ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje aukščiau aprašyta schema nėra taikoma. Užsienio apmokestinamasis asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju nuo ekonominės veiklos pradžios Lietuvos Respublikoje.

Užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo tik šią veiklą:

1) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM;

2) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;

3) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, išskyrus PVM įstatymo 41, 49 straipsniuose, taip pat 53 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6 ir 7 punktuose ir 5, 6, 10 dalyse nurodytą veiklą;

4) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui pagal PVM įstatymo 95 str. 2, 3 , 4 dalis;

5) tiekia prekes pagal nuotolinės prekybos schemą ir į Lietuvos Respubliką tiekiamų prekių vertė (išskyrus akcizais apmokestinamas prekes) per kalendorinius metus neviršijo 35 000 eurų;

6) užsienio apmokestinamasis asmuo teikia tik telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamas paslaugas naudojantis MOSS (yra registruotas kaip MOSS PVM mokėtojas kitoje valstybėje narėje) (galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Pabrėžtina, kad kai kuriais atvejais, kai užsienio apmokestinamajam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, pirkimo PVM gali būti grąžinamas tik per PVM atskaitą, t.y. užsienio apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju. Pavyzdžiui, užsienio apmokestinamasis asmuo įsigijo prekių Lietuvos Respublikoje iš Lietuvos apmokestinamojo asmens ir pirkiniui buvo pritaikytas Lietuvos PVM tarifas. Tada užsienio apmokestinamasis asmuo tiekia tas prekes kaip atsargas į tam tikrą laivą (tokiam prekių tiekimui taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVM įstatymo 44 str.). Pagal PVM įstatymo 71 str. 3 dalį užsienio apmokestinamajam asmeniui neatsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau remiantis PVM įstatymo 177 str. tokiam asmeniui PVM gali būti atskaitytas tik PVM deklaracijoje.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Mokesčio laikotarpio (kalendorinio mėnesio, kalendorinio pusmečio, kito mokestinio laikotarpio) PVM deklaracijos FR0600 forma pateikiama ne vėliau kaip per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos. Už šiuos mokestinius laikotarpius apskaičiuota PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 25 dienos po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojo arba likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 forma pateikiama per 20 dienų po išregistravimo. Tokioje PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip tą pačią dieną, kada pateikiama tokia deklaracija, tačiau ne vėliau kaip iki nustatyto šios PVM deklaracijos pateikimo termino dienos.

PVM deklaracijos FR0600 forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29.

Metinė PVM deklaracija FR0516 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003-05-06 įsakymu Nr. V-140  pateikiama ir joje apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama iki kitų metų spalio 1 dienos.

PVM deklaracijos FR0600, FR0516, FR0608 formos teikiamos tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo (EDS) sistemą.

Kiti ypatumai

Užsienio apmokestinamasis asmuo nustatyta tvarka turi teisę susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje. Teisė susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje, suteikiama užsienio apmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems Europos Sąjungoje ir trečiose užsienio valstybėse. Tačiau trečiųjų užsienio valstybių asmenys susigrąžinti PVM gali tik tuo atveju, jei trečiosios valstybės grąžina jose sumokėtą PVM (ar jam tapatų mokestį) Lietuvoje įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims ir jei įsigytų prekių ar paslaugų, už kurias prašoma grąžinti PVM atskaita nėra apribota.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. teisė susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje, turės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, kurioje nėra PVM (ar jam tapataus mokesčio), įsikūrę užsienio apmokestinamieji asmenys.

Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turi pateikti per VMI prie FM Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (EPRIS).

PVM įstatyme išskiriami ypatingi atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas:

1) PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

2) PVM įstatymo 9 str. 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą;

3) PVM, apskaičiuotą už PVM įstatymo 7 str. 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalyje (galioja nuo 2015 m. liepos 1 d.);

4) kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas (pvz., už juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas ir laužą, panaudotas medžiagas bei tam tikros rūšies medieną ir kt.).