Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija ir techniniai reikalavimai

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 5 dalį Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. Minėta įstatymo nuostata įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-07-01 nutarimu Nr. 699 patvirtino Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašą, kuriuo nustatė buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarką ir atvejus.

Atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų, suinteresuotų asocijuotų verslo struktūrų ir suburtos jų atstovų darbo grupės pateiktas pastabas bei pasiūlymus, 2017 m. gruodžio 28 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-127 buvo patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) bei jo priedai, kuriuo pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" (2016-04-29 įsakymo Nr. VA-61 redakcija).

Siekiant sudaryti galimybes prisitaikyti pokyčiams, 2017 m. gruodžio 28 d.  įsakymu Nr. VA-127 užtikrintas SAF-T versijų palaikymas. Aprašo 1 priedo I skyriuje pateikta atnaujinta SAF-T techninė specifikacija, taikoma teikiant SAF-T už 2017 ir vėlesnius metus (2.0 XSD versija), 1 priedo II skyriuje pateikta SAF-T techninė specifikacija, taikoma teikiant SAF-T už 2017 m. (atitinka 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 (2016-04-29 įsakymo Nr. VA-61 redakcija) patvirtintą SAF-T techninę specifikaciją) (1.1 XSD versija). Tai yra duomenys SAF-T rinkmenoje už 2017 m. gali būti teikiami tiek pagal 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu patvirtintą atnaujintą specifikaciją (Aprašo 1 priedo I skyrius), tiek pagal anksčiau galiojusią (Aprašo 1 priedo II skyrius). Duomenys už laikotarpius, prasidedančius nuo 2018 m., turės būti teikiami pagal Aprašo 1 priedo I skyriuje patvirtintą atnaujintą techninę specifikaciją. Atitinkamai Aprašo 2 priede pateikti SAF-T Klasifikatoriai: 2 priedo I skyriuje – klasifikatoriai, taikomi teikiant SAF-T, parengtą pagal Aprašo 1 priedo I skyriuje nurodytą atnaujintą SAF-T techninę specifikaciją; 2 priedo II skyriuje – klasifikatoriai, taikomi teikiant SAF-T, parengtą pagal Aprašo 1 priedo II skyriuje nurodytą SAF-T techninę specifikaciją (klasifikatoriai atitinka 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 (2016-04-29 įsakymo Nr. VA-61 redakcija) patvirtintus klasifikatorius).

Atsižvelgus į mokesčių mokėtojų pateiktas pastabas bei siūlymus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-127 patvirtintai SAF-T techninei specifikacijai, o taip pat kartu paskelbtam SAF-T XML struktūros aprašui (toliau - XSD), 2018 m. kovo 26 d. skelbiama atnaujinta XSD (2.01 versija) ir jos specifikacija, kurioje aprašyti atlikti pakeitimai. Šiuo metu rengiant SAF-T rinkmeną prašome vadovautis paskelbta 2.01 XSD versija ir jos specifikacija. Taip pat skelbiame SAF-T rinkmenos techninės specifikacijos, projektą, kurio tvirtinimas įsakymu numatytas artimu metu.

Papildomai informuojame, jog mokesčių mokėtojai savo suformuotas SAF-T rinkmenas portale pasitikrinti galės 2018 m. antroje pusėje, o kontrolės veiksmai naudojant SAF-T rinkmenas bus atliekami ne anksčiau 2019 m.

VMI prie FM viršininkės 2017-12-28 įsakymas Nr. VA-127 dėl SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (patvirtintas VMI prie FM viršininkės 2017-12-28 įsakymu Nr. VA-127)

SAF-T techninė specifikacija

SAF-T techninės specifikacijos PROJEKTAS (atnaujinta 2018-03-26)

SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai

SAF-T XML struktūros aprašas

SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikacija, versija 2.0
       Dokumento versija 1.1 (atnaujinta 2018-01-08)
       Dokumento versija 1.2 (atnaujinta 2018-03-26)

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimas (VMI prie FM viršininko 2016-04-29 įsakymas Nr. VA-61)

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (patvirtintas VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakymu Nr. VA-49)

SAF-T techninė specifikacija

SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai

SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikacija, versija 1.1.

SAF-T XML struktūros aprašas (atnaujinta 2016-05-20)

Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo" (LRV 2015-07-01 nutarimas Nr. 699)