VMI asmens duomenų teikėjai

Eil. Nr.

Asmens duomenų teikėjo pavadinimas

Kokiais tikslais teikiami asmens duomenys VMI

Kokie asmens duomenys renkami/ketinami rinkti

1.

Valstybės įmonė „Registrų centras"

 • Mokesčių mokėtojų registrui tvarkyti;
 • kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų teikėjų gaunamų subjektų ir objektų adresų teisingumui ir integralumui Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose užtikrinti;
 • kitoms institucijoms bei kitiems vartotojams teikiamų subjektų ir objektų adresų teisingumui užtikrinti;
 • juridinių asmenų veiklos analizės ir atrankos tikrinimams;
 •  mokestinių tyrimų ir mokestinių procedūrų, mokestinių nepriemokų išieškojimui vykdyti;
 • žemės, nekilnojamojo turto, gyventojų pajamų ir turto deklaravimo mokesčiams administruoti, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės funkcijoms vykdyti;
 • mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti;
 • kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.
 • Nekilnojamojo turto registro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos adresų registro tekstiniai duomenys;
 • juridinių asmenų registro duomenų banko metinės finansinės atskaitomybės duomenys;
 • nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos ir su šių teisių suvaržymais susijusių faktų registravimo ir išregistravimo duomenys;
 • nekilnojamojo daiktų kadastrinių matavimų ir apskaitos darbų ir su tuo susijusių dokumentų duomenys;
 • nekilnojamojo turto kadastro dokumentų kopijų duomenys;
 • notarų įregistruotų nekilnojamojo turto sandorių duomenys;
 • juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenys.
 • juridinių asmenų registro duomenys.

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 • Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytoms funkcijoms vykdyti, kai VMI prie FM neturi duomenų apie tai, kokiais laikotarpiais už duomenų subjektą turėjo būti mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus;
 • kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje įregistruotų draudėjų ir apdraustųjų duomenys.

 

3.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos duomenys.

4.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymui įgyvendinti bei kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Valstybės tarnautojų registro duomenys.

5.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 • Mokesčių mokėtojų registrui tvarkyti;
 • privalomojo sveikatos draudimo, gyventojų pajamų mokesčio bei kitų mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti, taip pat funkcijoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 straipsnyje, vykdyti.
 • Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio naudmenų deklaravimo registro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazės duomenys;
 • ūkinių gyvūnų registro duomenys.

6.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Vežėjų veiklos licencijų, Europos Bendrijos leidimų, Europos Bendrijos licencijų duomenys.

7.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 • Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti;
 • importo PVM administravimo funkcijai vykdyti;
 • kontrolės funkcijai mokesčių ir muitų srityje vykdyti;
 • mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo kontrolės funkcijai įgyvendinti;
 •  priežiūros institucijų veiksmams koordinuoti;
 • verslo subjektų priežiūros planavimui bei kitiems mokesčių administravimo tikslams.
 • Muitinės informacinės sistemos duomenys;
 • integruotos muitinės informacinės sistemos Mokesčių apskaitos ir kontrolės posistemio duomenys;
 • transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos duomenys.

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 • Gyventojų, privalančių deklaruoti pajamas, sąrašui sudaryti, deklaravimo kontrolei užtikrinti bei pateiktų Metinių pajamų mokesčio deklaracijų duomenų teisingumui patikrinti;
 • pateiktų Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų duomenų teisingumui patikrinti;
 • mokesčių mokėtojų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo rizikai vertinti ir prievolių kontrolei užtikrinti, fizinių asmenų turto įsigijimo ir pajamų pagrįstumo kontrolei užtikrinti;
 • mokesčių mokėtojų veiklos rodiklių analizei ir kontrolei;
 • biudžeto pajamų surinkimo planams apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms prognozuoti, sudaryti ir paskirstyti;
 • bendradarbiauti su kitomis institucijomis.
 • Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos duomenys;
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenys.

9.

Lietuvos Respublikos bankai ir kredito unijos

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų bankuose atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas;

10.

Centrinė hipotekos įstaiga

 • Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti;
 • žemės ir kito nekilnojamojo turto mokesčiams administruoti;
 • atlikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytą funkciją ― kontroliuoti, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai, 19 punkte nustatytą funkciją ― valdyti mokesčių mokėtojų registrą bei 95 straipsnyje įtvirtintai mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo funkcijai vykdyti;
 • Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, pagrindu spręsti mirusiųjų asmenų turto paveldėjimo valstybės vardu klausimą, kai paveldimas turtas paveldėjimo teise gali pereiti valstybei pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.62 straipsnį.
 • Lietuvos Respublikos Hipotekos registro duomenys;
 • turto aktų registro duomenys;
 • sutarčių registro duomenų bazės duomenys;
 • vedybų sutarčių registro duomenys;
 • testamentų registro duomenų bazės duomenys.

11.

Valstybės įmonė „Regitra"

 • Mokesčių įstatymams, susijusiems su gyventojų turto ir pajamų deklaravimu, įgyvendinti;
 • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatoms, susijusioms su naujų transporto priemonių įsigijimu iš Europos Sąjungos valstybių, vykdymo kontrolei užtikrinti;
 •  kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.
 • Duomenys apie įregistruotas kelių transporto priemones, jų savininkus bei registravimo operacijoms taikomus apribojimus;
 • kelių transporto priemonių registro duomenys.

12.

Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 • Mokesčių mokėtojų registrui tvarkyti;
 •  gyventojų pajamoms ir turto deklaravimui administruoti;
 • mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės funkcijoms vykdyti;
 •  privalomojo sveikatos draudimo įmokoms ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms administruoti bei kitoms mokesčių administravimo reikmėms.

Lietuvos Respublikos Gyventojų registre tvarkomus Lietuvos Respublikos piliečių, asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, deklaruojančių savo gyvenamąją vietą Lietuvoje, ar įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ar registruojančių asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose, asmens duomenys.

13.

Lietuvos Respublikos saugios laivybos administracija

 • Mokesčių įstatymams, susijusiems su gyventojų turto ir pajamų deklaravimu, įgyvendinti;
 • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatoms, susijusioms su naujų transporto priemonių (vidaus vandenų laivų, jūros laivų) įsigijimu iš Europos Sąjungos valstybių, vykdymo kontrolei užtikrinti bei kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro duomenys.

14.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Funkcijoms, susijusioms su valstybės pagalbos teikimu, atlikti.

Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenys.

15.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme numatytoms funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie politinę kampaniją, politinės kampanijos stebėseną ir politinių partijų finansavimą.

16.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Mokesčių administravimo ir kontrolės funkcijoms atlikti.

 • Duomenys apie negaliojančius asmens dokumentus;
 • įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenys;

17.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 • Žemės savininkams, kurie gali būti atleisti nuo žemės mokesčio, remiantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatomis, nustatyti;
 • gyventojams, kurie gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis, nustatyti;
 • gyventojams, kurie gali nemokėti sveikatos draudimo, t. y. apdraustieji, kurie draudžiami valstybės lėšomis pagal sveikatos draudimą, remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 9 ir 10 punktais nustatyti;
 • gyventojams, kurie gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatomis dėl didesnio mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo, nustatyti.

Duomenys apie nustatytą darbingumo lygį arba neįgalumą.

18.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kurias administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei.

Duomenys apie privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

19.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Verslo liudijimų gyventojams išdavimo ir kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos darbo biržoje bedarbiais registruotus asmenis.

20.

Valstybinė miškų tarnyba

 

 

Mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės, taip pat kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenis apie privačių miškų savininkams išduotus leidimus kirsti mišką.

21.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie pinigines operacijas ir sandorius, nurodytus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 straipsnyje.

22.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

 • Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 9 punkte nustatytoms mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti (surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą bei skiriant administracinę nuobaudą);
 • Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601 straipsnio 2 dalyje numatytoms nuostatoms, kad administracinis nurodymas negali būti surašomas, jeigu asmuo pakartotinai per 1 metus padarė administracinį teisės pažeidimą, įgyvendinti.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenys.

23.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro duomenys.

24.

„Paysera LT", UAB

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

 • Duomenys apie Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas;
 • surinktų įmokų mokėjimo nurodymų duomenys.

25.

Civilinės aviacijos administracija

 • Mokesčių įstatymams, susijusiems su gyventojų turto ir pajamų deklaravimu, įgyvendinti;
 • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatoms, susijusioms su naujų transporto priemonių (civilių orlaivių) įsigijimu iš Europos Sąjungos valstybių, vykdymo kontrolei užtikrinti.

Civilinių orlaivių registro duomenys.

26.

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Fizinių ir juridinių asmenų atrankai bei kontrolei vykdyti.

Duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų transporto priemonių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis.

27.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Mokesčių įstatymams, susijusiems su fizinių ir juridinių asmenų mokestinių prievolių vykdymu, įgyvendinti bei kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenys.

28.

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų kredito unijoje atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas.

29.

Švietimo informacinių technologijų centras

Verslo liudijimų gyventojams išdavimo, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kitoms mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie asmenis Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų mokinius ir studentus, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose bei Lietuvoje veikiančiuose užsienio aukštųjų mokyklų filialuose.

30.

Pohjola Bank plc Lietuvos filialas

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų Pohjola Bank plc Lietuvos filiale atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas.

31.

Taupkasė, kredito unija

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų kredito unijoje atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas.

32.

Šeimos kredito unija

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų kredito unijoje atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas.

33.

AB „Lietuvos paštas"

Mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti.

Duomenys apie Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas.