VMI vadovų užduotys

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės Editos Janušienės 2017 metų užduotys:

1. Užtikrinti mokesčių administravimo veiklos efektyvumo didėjimą, siekiant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos laiku ir teisingai, užtikrinant skaidrią ir efektyvią mokesčių mokėtojų atranką kontrolės veiksmams bei vykdant nepriemokų susidarymo prevenciją.

2. Užtikrinti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) kūrimo ir diegimo pagal atskirus etapus veiksmų įgyvendinimo plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolu Nr. 23, vykdymą.

3. Inicijuoti naujas ir užtikrinti esamų sukčiavimo, susijusio su pridėtinės vertės mokesčio vengimu, mažinimo priemonių įgyvendinimą.

4. Užtikrinti nuoseklų mokesčių mokėtojų sąmoningumo ugdymo 2017-2020 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą.

5. Užtikrinti efektyvų Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, interesų konflikto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, vengimo sistemos veikimą.

6. Sukurti prielaidas Valstybinei mokesčių inspekcijai veikti pagal labiausiai valstybės lūkesčius, Valstybinės mokesčių inspekcijos misiją, veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą užtikrinančią administracinę struktūrą.