« Grįžti

Kas turi pateikti pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą?

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.14] Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)
Registracijos numeris   KD-8267

 

Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą VMI prie FM turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės) 5 punkte nustatytas išimtis.

Taisyklės taikomos duomenis teikiančioms Lietuvos finansų įstaigoms, tai yra:
1. bet kuriai finansų įstaigai, Lietuvos rezidentei, išskyrus ne Lietuvoje veikiantį tokios finansų įstaigos filialą; ir
2. finansų įstaigos, kuri yra ne Lietuvos rezidentė, filialui, jei toks filialas yra Lietuvoje.

Bet kuri Lietuvos finansų įstaiga bus duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga, nebent Susitarimo II priede ji būtų apibūdinta kaip duomenų neteikianti Lietuvos finansų įstaiga, arba būtų kitaip prilyginta reikalavimus atitinkančiai užsienio finansų įstaigai arba nuo mokesčių atleistam tikrajam savininkui pagal atitinkamus JAV iždo departamento teisės aktus (galiojančius Susitarimo pasirašymo dieną). Duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga privalo kaupti ir VMI prie FM pateikti informaciją, būtiną Susitarimui įgyvendinti.
JAV praneština sąskaita Susitarimo ir Taisyklių tikslais – tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys (kaip apibrėžta Taisyklių 8.13 papunktyje) arba ne JAV juridinis asmuo, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, taikydamos Susitarimo I priede nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustato JAV praneštinas sąskaitas ir nedalyvaujančiųjų finansų įstaigų turimas sąskaitas. Lietuvos finansų įstaigos siekdamos tinkamai identifikuoti JAV praneštinas sąskaitas turi teisę reikalauti, kad sąskaitos turėtojas pateiktų būtinus duomenis nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Susitarime.

Susitarimo ir  Taisyklių tikslais nauja sąskaita, atidaroma jau esamo sąskaitos turėtojo, gali būti laikoma jau esama sąskaita, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

1. sąskaitos turėtojas taip pat turi jau esamą sąskaitą, kurią duomenis teikianti finansų įstaiga tvarkė iki 2014 m. birželio 30 d. imtinai;

2. duomenis teikianti finansų įstaiga (ir bet kuris susijęs subjektas toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir duomenis teikianti finansų įstaiga) traktuoja finansinę sąskaitą ir kitas sąskaitos turėtojo finansines sąskaitas, kurios yra traktuojamos kaip jau esamos sąskaitos, kaip vieną sąskaitą informacijos rinkimo tikslais ir bet kurios finansinės sąskaitos likučio ar vertės, kai taikomos bet kurios sumos ribos, nustatymo tikslais;

3. finansinės sąskaitos, kuri yra pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą" objektas, atžvilgiu duomenis teikianti finansų įstaiga tenkina pinigų plovimo prevencijos procedūrų/procedūrų „pažink savo klientą" reikalavimus, remdamasi pinigų plovimo prevencijos procedūromis/procedūromis „pažink savo klientą", kurios buvo atliktos kitos esamos sąskaitos, priklausančios sąskaitos turėtojui, atžvilgiu;

4. dėl finansinės sąskaitos atidarymo sąskaitos turėtojas neprivalo pateikti naujos, papildomos ar pataisytos kliento informacijos kitais nei Susitarimo ar Taisyklių tikslais.

Duomenis teikianti finansų įstaiga taip pat teikia duomenis apie kiekvienos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, kuriai ji atliko mokėjimus 2015 ir 2016 m., pavadinimą ir bendrą šių mokėjimų dydį (sumas) atskirai už kiekvienus nurodytus metus.

Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, vadovaudamosi šiomis Taisyklėmis, teikia bei tikslina 2016 m. ir ankstesnių metų duomenis, pateikdamos RRC910 formą ir jos priedus tik elektroniniu būdu per VMI prie FM Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą, o 2017 m. ir vėlesnių metų duomenis pateikia XML duomenų rinkmena, vadovaudamosi Taisyklių VI skyriaus nuostatomis. RRC910 forma ir jos priedai teikiami, mutatis mutandis atsižvelgiant į Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo", nuostatas.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. VA-52 DĖL PRANEŠIMO APIE UŽSIENIO ASMENŲ FINANSINES SĄSKAITAS RRC910 FORMOS UŽPILDYMO, TIKSLINIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO