« Grįžti

Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 duomenų pateikimas ir tikslinimas

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.14] Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)
Registracijos numeris   KD-8797

Finansų įstaigos už 2017 m. ir vėlesnių metų duomenis teikia, VMI prie FM pateikdamos XML duomenų rinkmenas. Duomenų rinkmeną sudaro du skyriai: antraštė ir pagrindinė duomenų rinkmena.

Finansų įstaigos VMI prie FM duomenis teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

1. pateikdamos XML formato duomenų rinkmeną, paruoštą pagal Taisyklių priede „Duomenų rinkmenos aprašymas" (toliau – Taisyklių priedas) ir Taisyklių 40 punkte nustatytus reikalavimus;

2. naudodamosi žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių priede ir Taisyklių 40 punkte nustatytais reikalavimais.

Duomenų rinkmenų struktūra ir reikalavimai pateikiami duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priedas). Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais Duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose, skelbiamuose Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei finansų įstaiga, pagal Taisykles turinti pateikti duomenis už ataskaitinį laikotarpį, neturi duomenų apie praneštinus asmenis ir praneštinas sąskaitas, ji turi pateikti nulinį (ZERO) pranešimą, kurio antraštės dalyje nurodo, kad teikiamas pranešimas apie tai, kad nėra praneštinų sąskaitų.

Gali būti tikslinamos duomenų rinkmenos, pateiktos už 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais duomenų rinkmena tikslinama.

Teisės aktai
LRS  Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo