« Grįžti

Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstamos individualios įmonės nuosavybėn kaip turtinio įnašo perduoto ir veikloje naudojamo turto sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5767   Data   2009.12.09

Pagal IĮ įstatymo 8 str. nuostatas, IĮ nuosavybėn perduotas IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas priskiriamas IĮ turtui.

Tuo atveju, kai IĮ savininkas perduoda jam ir jo sutuoktiniui jungtinės nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą kaip turtinį įnašą IĮ ir šį turtą įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja (jeigu tokia registracija privaloma) IĮ vardu, įmonės savininkas surašo ir pasirašo dokumentą, kuriame nurodomas dokumento pavadinimas, IĮ savininko vardas ir pavardė, turto aprašymas ir jo kaina pinigais, dokumento surašymo data.

Turto kaina tokiais atvejais nustatoma iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atėmus turto nusidėvėjimo sumą už laikotarpį iki turto perdavimo naudoti vieneto veikloje.

Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto kaina gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis.

Tokio turto eksploatavimo ir remonto išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kaip ir pačios IĮ įsigyto ir jos veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos.

Apskaičiuotas turto nusidėvėjimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes IĮ, tokiu būdu įsigydama turtą, išlaidų nepatiria, be to, savininkui išlieka teisė atsiimti savo turtinį įnašą arba įnešto turtinio įnašo piniginį ekvivalentą, kuris lygus turtinio įnašo vertei jo perdavimo IĮ momentu.

Atsiėmus tokį įnašą, IĮ arba jos savininkui jokių mokestinių pasekmių neatsiranda, jeigu, grąžinant turtą, nefiksuojamos IĮ savininko pajamos natūra dėl įmonės lėšomis atlikto esminio to turto pagerinimo.

Teisės aktai
LRS  2003-11-06 LIETUVOS RESPUBLIKOS INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-1805 (2010-01-05 Nr. XI-614 nauja redakcija)