« Grįžti

Kaip pripažįstamos likviduojamos individualios įmonės pajamos, perduodant turtą jos savininkui?

Atnaujinimo data: 2014-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.5] Individualios įmonės pertvarkymas (41-45 str.)
Registracijos numeris   KD-5776   Data   2009.12.18

Pagal PMĮ 45 str. 1 dalies nuostatas, likviduojamos įmonės turto perdavimas savininkui yra laikomas to turto pardavimu už tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną.

Kai įmonė turtą perleidžia kitų asmenų nuosavybėn nemokamai arba už kainą, kuri yra mažesnė už to turto tikrąją rinkos kainą, tai šio turto pardavimo kaina vienetui yra tikroji rinkos kaina, nustatyta nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną.

Vadinasi, perduodant savininkui likviduojamos įmonės turtą, įmonės pelno mokesčiu apmokestinamoms pajamoms būtų priskiriamos turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos kaip turto perdavimo rinkos kainos ir įsigijimo kainos skirtumas.

Jei likviduojamos įmonės savininkui perduodamo turto rinkos kaina yra didesnė už jo įsigijimo kainą, tai vienetas turi apmokestinti turto vertės padidėjimo pajamas.

Jeigu likviduojama įmonė perleidžia turtą, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija, tai, apskaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, to turto įsigijimo kaina sumažinama nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Kai likviduojamos įmonės savininkui perduodamo turto rinkos kaina yra mažesnė už jo įsigijimo kainą, tai neigiamas turto rinkos kainos ir įsigijimo kainos skirtumas priskiriamas įmonės nuostoliams ir iš pajamų neatskaitomas.

Nuo 2015-06-01

Jei likviduojamas vienetas paskirsto turtą savo dalyviams, toks paskirstymas yra laikomas to turto pardavimu už to turto tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės perleidimo dieną, o skirtumas tarp to turto įsigijimo kainos ir pardavimo kainos bus laikomas vieneto turto vertės padidėjimo pajamomis, jei šiame Įstatyme nenustatyta kitaip. Likviduojant vienetą, vieneto patirti nuostoliai dėl turto perleidimo laikomi likviduojamo vieneto nuostoliais.

Likviduojamo vieneto dalyviai pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas (turto vertės nuostolius) likviduojamo vieneto turto ar jo dalies gavimo momentu. Tokias pajamas (nuostolius) sudaro vieneto dalyvių nuosavybės teisių (dalių, pajų, akcijų) įsigijimo kainos ir iš likviduojamo vieneto gauto turto rinkos kainos skirtumas. Turto, gauto iš likviduojamo vieneto, įsigijimo kaina vieneto dalyviams yra to turto tikroji rinkos kaina.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 45 str. 1 d.