« Grįžti

Ar gali mokesčių mokėtojas patikslinti mokesčio deklaraciją ?

Atnaujinimo data: 2015-11-24
Ši informacija skelbiama:
[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)
Registracijos numeris   KD-2936   Data   2012.12.11

Deklaracija tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva ir (arba) pagal mokesčio administratoriaus nurodymą (klaidų protokolą).

Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas savo iniciatyva mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.

Mokesčių administratorius, nustatęs formalius mokesčio deklaracijos trūkumus, turi teisę juos pašalinti savo iniciatyva, jeigu dėl to nesikeičia mokesčių mokėtojo mokestinė prievolė.

Mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio pirminę deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, informuojamas AVMI ar VMI prie FM administracijos padalinys, atliekantis mokestinius patikrinimus. Pastarasis deklaracijos duomenis įvertina patikrinimo metu. Mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos išsiunčiamas pranešimas (PRC906 forma)  apie nesuvestą deklaraciją į VMI duomenų  bazę.

Nuo 2016-01-01 pagal VMI prie FM viršininko 2015-11-24 įsakymo Nr. VA-100 redakciją mokesčių mokėtojui pateikus mokesčio deklaraciją likus mažiau kaip 90 dienų iki MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje numatyto mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) termino pabaigos (t.y. už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.), AVMI ar VMI prie FM administracijos padalinys, atliekantis kontrolės veiksmus, gali patikrinti šioje deklaracijoje deklaruoto mokesčio apskaičiavimo teisingumą ir jį perskaičiuoti, neatsižvelgdamas į MAĮ 68 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu jis patikrinimą pradeda ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šios deklaracijos pateikimo dienos.

Mokesčių mokėtojui pateikus jau tikrinto laikotarpio pirminę deklaraciją, apie jos pateikimą informuojamas AVMI ar VMI prie FM administracijos padalinys, atliekantis mokestinius patikrinimus. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti deklaracijoje pateiktus duomenis, pateikimo priežastį ir priimti sprendimą dėl pakartotinio mokesčių mokėtojo patikrinimo atlikimo būtinumo, mokestinio tyrimo atlikimo arba dėl deklaracijos duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Kai pateiktos deklaracijos duomenys nesuvedami į VMI duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu Pranešimas, kuriame nurodomos nesuvedimo priežastys ir Pranešimo apskundimo tvarka.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 80 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO"