« Grįžti

Kaip juridinis asmuo gali tapti EDS vartotoju ir kokiu būdu galima sudaryti EDS vartotojo sutartį?

Atnaujinimo data: 2017-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.2] Juridiniai asmenys
Registracijos numeris   KD-2131

 

Norint tapti EDS vartotoju, reikia sudaryti Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį.

Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:
1. elektroniniu būdu;
2. raštu.

Elektroniniu būdu sutartis su juridiniu asmeniu sudaroma, kai prie elektroninės deklaravimo sistemos prisijungęs juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo patvirtina automatiškai sugeneruotą sutartį arba kai juridinių asmenų vadovai ar jiems prilyginti asmenys juridinio asmens sutartį pasirašo elektroniniu parašu.

Norint sudaryti EDS vartotojo sutartį raštu, reikia:

 1. atvykti į bet kurios apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritorinį skyrių arba užpildytą sutarties projektą atsiųsti klasikiniu paštu ;
 2. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir, jei dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis) pasirašys ne juridinio asmens vadovas, – įgaliojimą ją sudaryti. Jei sutarties projektas siunčiamas klasikiniu paštu, turi būti pridėta notaro patvirtinta sutartį pasirašančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. nurodyti Sutarčiai sudaryti reikalingus duomenis:
  1. juridinio asmens pavadinimą ir identifikacijos numerį;
  2. buveinės / registravimo adresą;
  3. fizinio (-ų) asmens (-ų), teiksiančio* (-ų) juridinio asmens deklaracijas elektroniniu būdu, duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris, buveinės adresas, duomenys pasiteirauti).
  4. elektroninio pašto adresą.

  4.     pasirašyti Sutartį. 


Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vienas įteikiamas Sutartį sudariusiam asmeniui, kitas lieka AVMI. Prie sutarties turi būti pridedami atitinkami atstovavimą patvirtinantys dokumentai (įgaliojimas, juridinio asmens vadovo įsakymas) ir nurodomas įgaliojimo galiojimo terminas.

Norint keisti bet kuriuo iš būdų sudarytą  sutartį, galima užpildyti  sutarties priedo projektą ir jį apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti per EDS arba atsiųsti klasikiniu paštu. Sutarties pakeitimai (priedai) papildomai elektroniniu parašu nepasirašomi.

*Pastaba. Mokesčių mokėtojui gali atstovauti vienas arba keli EDS vartotojai (kai Sutartį sudaro mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo), rekomenduotina, kad vienas iš EDS vartotojų būtų juridinio asmens vadovas). Prie sudaromos Sutarties pridedama tiek Sutarties priedų, kiek EDS vartotojų atstovaus mokesčių mokėtojui. Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti Sutarties priede nurodytus duomenis (pvz., nurodyti naują EDS vartotoją, panaikinti EDS vartotojo teisę teikti dokumentus ir pan.), jis užpildyti sutarties priedą gali prisijungęs prie elektroninės deklaravimo sistemos arba pateikti AVMI teritoriniam skyriui.

Daugiau informacijos apie dokumentų teikimo el. būdu sutartis juridiniams asmenims rasite ČIA.


Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-07-21 įsakymas Nr. VA-83 „DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"