« Grįžti

Kam gali būti grąžintas neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis?

Atnaujinimo data: 2019-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.5] Prašymas (FR0781) dėl mokesčio permokos grąžinimo...
[1.12.7.1] Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimas, permokos...
Registracijos numeris   KD-3022

Neįskaitytas mokesčio ar baudos už administracinį nusižengimą (toliau – AN)  permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančią sąskaitą arba į Prašyme FR0781 nurodytą jo nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

1. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems išieškotas sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų;

2. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems pagal pavedimo sutartį;

3. grąžinamos įmokos, sumokėtos už nepilnamečius vaikus;

4. mokesčio ar baudos už AN permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui arba pagal atstovavimo sutartį atstovaujančiam asmeniui (pavyzdžiui, žyminis mokestis ar kitos bylinėjimosi išlaidos gali būti grąžinamos į fizinį asmenį atstovaujančio advokato depozitinę sąskaitą). Tokiu atveju Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodoma įgaliojimo arba atstovavimo sutarties data ir numeris bei pridedamas atitinkamai patvirtintas įgaliojimas arba atstovavimo sutartis arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo arba atstovavimo sutarties kopija.

Jei Prašymą teikia užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje registruoto PVM mokėtoju, atstovas, tai Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodytas atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data, numeris arba prie Prašymo pridedamas atstovavimą patvirtinantys dokumentas ar jo kopija;

5. įpėdiniams grąžinamos palikėjo permokėtos mokėjimo prievolių sumos;

6. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;

7. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

8. grąžinama permoka (skirtumas) į kito fizinio asmens kredito įstaigoje esančią sąskaitą. Tokiu atveju:

8.1. fizinis asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito fizinio asmens sąskaitą, turi kreiptis į AVMI tiesiogiai su Prašymu ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja  nustatyta tvarka;

8.2. fizinio asmens permoka (skirtumas) gali būti grąžinta į kito fizinio asmens sąskaitą, kai nėra duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigos sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą bei nėra vykdomas mokestinės  ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigos sąskaitoje (sąskaitose) esančių piniginių lėšų arba, kai fiziniam asmeniui teisme nėra pradėta bankroto procedūra;

9. mokesčių mokėtojo klaidingai sumokėta į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas privalomojo sveikatos draudimo įmoka mokesčių mokėtojo Prašymu pervedama į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

10. pervedama mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas) kredito įstaigai pagal faktoringo sutartį. Tokiu atveju prie Prašymo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai (verslo subjekto Pranešimas apie kredito įstaigos ir to verslo subjekto sudarytą faktoringo sutartį, o VMI prie FM nustatyta tvarka vizuotas sutikimas pervesti susidariusią mokesčio permoką (skirtumą) į Pranešime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą);

11. Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, uždarius sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigos sąskaitą, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-07 įsakymas Nr. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO), 43 - 44 p.