« Grįžti

Kas gali pateikti prašymą dėl užsienio apmokestinamojo asmens įregistravimo PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.3] Įregistravimo tvarka (74 str., 76 str.)
Registracijos numeris   KD-4619   Data   2011.12.30

Užsienio apmokestinamąjį asmenį PVM mokėtoju registruoja:

 

Juridinį ir (arba) fizinį asmenį, kuris įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų:

 

- Lietuvoje turimas padalinys;

- jei tokio padalinio neturi – paskirtas Lietuvos Respublikoje esantis fiskalinis agentas.

 

Juridinį ir (arba) fizinį asmenį, kuris yra įsikūręs kitose ES valstybėse narėse:

- prašymą pateikia pats arba per įgaliotą asmenį;

Jeigu Prašymą pateikia užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo, tai turi būti pateiktas ir užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

 

Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka ir reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo".

Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis  ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 3 d., 76 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 17-20 punktai
LRS  LR finansų ministro 2002-07-04 įsakymas Nr. 221 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS FISKALINIO AGENTO SKYRIMO TAISYKLIŲ IR REIKALAVIMŲ ASMENIUI, GALINČIAM BŪTI UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS FISKALINIU AGENTU, PATVIRTINIMO"