Ar gali mokesčių mokėtojas gauti pasirinktos datos mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299?

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.7.3] Mokestinių prievolių likučių suderinimas
Registracijos numeris   KD-3045

Taip, gali. Mokesčių mokėtojas, Prašyme turi nurodyti datą, kurios apskaitos duomenimis prašoma suderinti likučius.

Mokesčių mokėtojai, pateikę Prašymą, pasibaigus mokestiniams metams ar pagal kitą pasirinktą praėjusio laikotarpio datą, vadovaudamiesi Inventorizacijos taisyklių 7–10 punktais, su VMI prie FM parengtu Suderinimo aktu gali susipažinti, suderinti ir patvirtinti jį, prisijungę prie e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir užsisakę paslaugą „Mokestinių prievolių likučių suderinimas", arba Suderinimo aktą gauti paštu.

Prašymas VMI gali būti teikiamas:

1. elektroniniu būdu – kai mokesčių mokėtojas (ar jo įgaliotas asmuo) prisijungia prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtina savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo", nustatytą tvarką.

2. jeigu fizinis asmuo, nevykdantis jokios rūšies ekonominės veiklos, ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės teikti elektroniniu būdu ir nėra Mano VMI naudotojas arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pavyzdžiui, kai Prašymą teikia užsienio fizinis ar juridinis asmuo, – raštu:

2.1. atsiuntus paštu į VMI;

2.2. atvykus į VMI, tiesiogiai įteikiamas valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 10 d.įsakymas Nr. V-314 DĖL MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ LIKUČIŲ SUDERINIMO AKTO FR0299 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 6