Kas turi pasirašyti mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299?

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.7.3] Mokestinių prievolių likučių suderinimas
Registracijos numeris   KD-8182

Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299 pasirašo:

1. VMI prie FM MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam VMI prie FM nustatyta tvarka suteikta teisė pasirašyti šį dokumentą, ir nurodo savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, telefono numerį;

2. mokesčių mokėtojas ar jo atstovas (vadovas ar jo įgaliotas asmuo) arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas ir nurodo savo vardą, pavardę;

3. likviduojamo juridinio asmens likvidatorius, jei juridinis asmuo likviduojamas, arba teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ar jo įgaliotas asmuo, jei mokesčių mokėtojams yra iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), ir nurodo savo vardą, pavardę;

4. Mano VMI naudotojas, elektroniniu būdu patvirtindamas dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, kuris užtikrina Suderinimo aktą patvirtinusio mokesčių mokėtojo tapatybę.

Mano VMI naudotojui Suderinimo aktas pateikiamas elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojant jį informaciniu pranešimu.

Mokesčių mokėtojui pasirinkus Suderinimo akto atsiėmimo būdą paštu, VMI prie FM parengtas ir VMI prie FM MAP valstybės tarnautojo ar darbuotojo, kuriam suteikta teisė pasirašyti šį dokumentą, pasirašytas ir užregistruotas Suderinimo aktas dviem egzemplioriais, vadovaujantis MAĮ nustatyta tvarka, įteikiamas mokesčių mokėtojui.

 Jeigu Suderinimo aktas pateikiamas per Mano VMI ir mokesčių mokėtojas sutinka su jame pateiktais mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių duomenimis, tuomet Suderinimo aktą mokesčių mokėtojas patvirtina šio Tvarkos aprašo 15.4 papunktyje nustatyta tvarka.

Per Mano VMI gautą ir mokesčių mokėtojo patvirtintą Suderinimo aktą VMI prie FM MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam VMI prie FM nustatyta tvarka suteikta teisė tvirtinti šį dokumentą, patvirtina ir jis užregistruojamas. Mano VMI naudotojas apie VMI prie FM patvirtintą Suderinimo aktą informuojamas Mano VMI portale.

Jeigu Suderinimo aktas mokesčių mokėtojui siunčiamas paštu ir mokesčių mokėtojas, susipažinęs su Suderinimo akte pateiktais mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių duomenimis, sutinka su šia informacija, tuomet mokesčių mokėtojas pasirašo abu šio akto egzempliorius, įrašo Suderinimo akto patvirtinimo datą ir vieną egzempliorių grąžina VMI prie FM, o kitą pasilieka sau.

Suderinimo aktas yra suderintas, kai:

1. jį pasirašo abi šalys ar kitu būdu patvirtina, kad Suderinimo akte nurodyta VMI mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių gautina ir/ar mokėtina suma yra suderinta;

2. mokesčių mokėtojas per 15 kalendorinių dienų nuo Suderinimo akto gavimo dienos nepatvirtina Suderinimo akto ar neinicijuoja mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių derinimo.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 10 d.įsakymas Nr. V-314 „DĖL MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ LIKUČIŲ SUDERINIMO AKTO FR0299 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 15-18 p.