« Grįžti

Kokia tvarka tretiesiems asmenims teikiama informacija apie mokesčių mokėtoją ?

Atnaujinimo data: 2018-04-23
Ši informacija skelbiama:
[1.12.2] Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir...
Registracijos numeris   KD-5983

Informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama šiais būdais:

1. žodžiu tiesiogiai ar telefonu pagal žodinius asmenų prašymus;

2. raštu pagal rašytinius asmenų prašymus (toliau – vienkartinis informacijos teikimas), išsiunčiant atsakymą paštu arba elektroniniu būdu;

3. elektroniniu būdu pagal centrinio mokesčių administratoriaus ir asmens sudarytą duomenų teikimo sutartį (toliau – daugkartinis informacijos teikimas);

4. VMI, Europos Komisijos interneto svetainėse, jeigu ši informacija padėtų mokesčių mokėtojams vykdyti jų mokestines prievoles ir/ar užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams.

5. Pagal žodinius asmenų prašymus informaciją, nurodytą Taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 papunkčiuose ir 17, 18 punktuose, asmenims teikia:

5.1. žodžiu tiesiogiai ar telefonu – AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas vykdantys darbuotojai;

5.2. telefonu – VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas.

6. Prašymas suteikti informaciją apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiamas elektroniniu būdu, tiesiogiai ar paštu VMI prie FM arba AVMI pasirinktinai.

7. Jeigu dėl informacijos gavimo asmuo kreipiasi į mokesčių administratorių (centrinį ar vietos), kuriam pagal kompetenciją nėra pavesta teikti atitinkamą informaciją arba kuris prašomų duomenų neturi, tas mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo persiųsti prašymą tam mokesčių administratoriui, kuris gali suteikti prašomą informaciją. Jeigu mokesčių administratorius, kuriam pateiktas minėtas prašymas, turi tik dalį prašomos informacijos ir ją gali pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, tai jis informaciją pateikia šių Taisyklių nustatyta tvarka. Mokesčių administratorius asmens prašymą dėl kitos dalies informacijos šių Taisyklių nustatyta tvarka turi persiųsti kitai įstaigai, kuri turi kitą dalį suteikti prašomos informacijos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuoti prašymą pateikusį asmenį. Jeigu teisės aktai numato atlygintiną kitos įstaigos turimos informacijos ar dokumentų teikimą, mokesčių administratorius grąžina asmeniui jo prašymą, nurodydamas atsisakymo pateikti informaciją priežastis.

 8. Vienkartinio informacijos teikimo atveju asmuo, norėdamas gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją, mokesčių administratoriui pateikia rašytinį prašymą, kuriame turi nurodyti:

8.1. juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę;

8.2. juridinio asmens buveinės adresą arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresą;

8.3. juridinio asmens identifikacinį kodą arba fizinio asmens kodą;

8.4. Taisyklių 4 punkte nurodytą informaciją apie mokesčių mokėtoją, kurią asmuo pageidauja gauti;

8.5. konkretų prašomos informacijos apie mokesčių mokėtoją panaudojimo tikslą;

8.6. laikotarpį, už kurį prašoma informacijos apie mokesčių mokėtoją;

8.7. informacijos gavimo juridinį pagrindą, kai institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatytais atvejais informacija būtina jų funkcijoms atlikti.

9. Jeigu dėl informacijos (išskyrus nurodytą Taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 papunkčiuose ir 17, 18 punktuose) gavimo raštu kreipiasi asmens įgaliotas asmuo, prašyme turi būti nurodomi įgalioto asmens duomenys: vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, atstovaujamojo asmens, kurio vardu kreipiamasi, duomenys, nurodyti Taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose, kita informacija, nurodyta Taisyklių 11.4–11.6 papunkčiuose. Prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo, ar kito dokumento, patvirtinančio atstovavimo pagrindą, kopija.

10. Vienkartinio informacijos teikimo atveju informacija apie mokesčių mokėtoją turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VMI dienos.

11. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, VMI prie FM viršininkas, AVMI viršininkas ar jų įgalioti asmenys turi teisę pratęsti šį terminą iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti prašymą pateikusiam asmeniui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu asmens buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo VMI dienos.

12. Atsižvelgiant į informacijos teikimo kiekį, vienkartinio informacijos teikimo atveju informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama elektroniniu paštu.

13. Daugkartinio informacijos apie mokesčių mokėtoją teikimo atveju centrinis mokesčių administratorius su asmeniu gali sudaryti duomenų teikimo sutartį centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodyta:

14.1 duomenų teikėjo ir duomenų gavėjo duomenys;

14.2. duomenų teikimo ir gavimo juridinis pagrindas;

14.3. duomenų teikimo dalykas;

14.4. duomenų naudojimo tikslas;

14.5. duomenų teikimo sąlygos;

14.6. duomenų teikimo tvarka;

14.7. duomenų naudojimo tvarka;

14.8. atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka;

14.9. sutarties galiojimo, nutraukimo, papildymo, pakeitimo tvarka;

14.10. jei yra būtina, gali būti nurodomi ir kiti duomenys.

15. VMI interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) skelbia Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo", 93 punkte nurodytus Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar organizacijų, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ar atstovybių Mokesčių mokėtojų registro duomenis apie mokesčių mokėtoją (Lietuvos ar užsienio juridinį asmenį).

16. VMI interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) tretiesiems asmenims teikiama informacija arba duomenys apie:

16.1. mokesčių mokėtojus, kuriems Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 96 straipsnio nustatyta tvarka duoti nurodymai, kad už jų teikiamas prekes (teikiamas paslaugas) apskaičiuotą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalės prekių (paslaugų) pirkėjai (klientai), jei jie yra PVM mokėtojai;

16.2. PVM mokėtojus, kuriems PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka prievolė apskaičiuoti PVM už jų tiekiamą žemės ūkio produkciją atsiranda, kai sumokamas atlygis už ją;

16.3. mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, kurių savininkai ir/ar vadovai nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymų, kviečiami neatvyksta pas mokesčių administratorių ir/ar nepateikia tikrinti buhalterinės apskaitos dokumentų, tais atvejais, kai pagal MAĮ 38 straipsnio 2 dalies 6 punktą mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus įrodyta;

16.4. akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, kuriuose leidžiama laikyti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir su tokiomis prekėmis leidžiama vykdyti veiklą;

16.5. akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, į kuriuos mokesčių administratoriaus sprendimu uždrausta atvežti importuotas akcizais apmokestinamas prekes;

16.6. akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, iš kurių mokesčių administratoriaus sprendimu uždrausta išvežti ar į juos atvežti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

16.7. registruotus akcizais apmokestinamų prekių siuntėjus, kurie turi teisę verslo tikslais išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, jas išleidžiant į laisvą apyvartą;

16.8. registruotus akcizais apmokestinamų prekių gavėjus, kurie turi teisę verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

16.9. VMI prie FM įregistruotus laiduotojus ir garantus;

16.10. juridinius asmenis – paramos gavėjus, įgijusius paramos gavėjo statusą;

16.11. mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, kuriems buvo duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais;

16.12. mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis (išskyrus biudžetines įstaigas), laiku deklaravusius ir sumokėjusius mokesčius; daugiausiai mokesčių sumokėjusius; daugiausiai mokesčių sumokėjusius, išskaidant pagal ekonominės veiklos rūšis; taip pat apie mokesčių mokėtojų, juridinių asmenų, sumokėtus mokesčius;

16.13. mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, turinčius mokestinę nepriemoką pagal centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus kriterijus;

16.14. mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, kuriems mokesčių administratoriaus sprendimais patvirtintos papildomai mokėtinos sumos tais atvejais, kai pagal MAĮ 38 straipsnio 2 dalies 6 punktą mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus įrodyta;

16.15. kita informacija, padedanti mokesčių mokėtojams vykdyti jų mokestines prievoles ir/ar užtikrinanti mokesčių įstatymų pažeidimų prevenciją.

17. Mokesčių administratorius gali teikti tik tą informaciją apie mokesčių mokėtoją, kuria pagal savo kompetenciją disponuoja ir/arba kurią yra sukaupęs tiesiogiai vykdydamas savo funkcijas.

18. Mokesčių administratorius, atsisakydamas suteikti asmens ar jo įgalioto asmens prašomą informaciją apie mokesčių mokėtoją, teisės aktų nustatyta tvarka turi apie tai raštu pranešti asmeniui bei nurodyti atsisakymo priežastis ir galimybę šį atsisakymą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Mokesčių administratorius informacijos apie mokesčių mokėtoją tretiesiems asmenims neteikia, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

19.1. jei pageidaujamos gauti informacijos panaudojimo tikslai nėra susiję su Taisyklių 6 punkte išvardytais informacijos panaudojimo tikslais;

19.2. prašymo turinys yra nekonkretus;

19.3. jei pageidaujamą gauti informaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įgaliotos teikti kitos institucijos;

19.4. pagal pageidaujančio gauti informaciją asmens prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

19.5. tas pats asmuo pakartotinai prašo tos pačios informacijos;

19.6. prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta, todėl mokesčių administratorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nurodo tik tos informacijos paskelbimo šaltinį.

20. Šių Taisyklių 21.4–21.6 papunkčių nuostatos netaikomos šių Taisyklių 6.1–6.9 papunkčiuose nurodytiems asmenims

 

 

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 38-39 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-29 įsakymas Nr. VA-147 „DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", IV skyrius