« Grįžti

Kokiu būdu ir kada mokesčių mokėtojas gali gauti mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299?

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.7.3] Mokestinių prievolių likučių suderinimas
Registracijos numeris   KD-3042

VMI prie FM mokesčių apskaitos funkcijas atliekantis padalinys (toliau – VMI prie FM MAP), vadovaudamasis MAĮir Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais norminiais teisės aktais bei atsižvelgdamas į gautinų ir/ar mokėtinų sumų reikšmingumą, derinimo naudos ir sąnaudų santykį, kiekvienais metais pagal praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dienos duomenis ir Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) turimus duomenis parengia duomenų rinkinį, reikalingą Suderinimo aktui parengti.

 Mokesčių mokėtojai, pateikę Prašymą, pasibaigus mokestiniams metams ar pagal kitą pasirinktą praėjusio laikotarpio datą, vadovaudamiesi Inventorizacijos taisyklių 7–10 punktais, su VMI prie FM parengtu Suderinimo aktu gali susipažinti, suderinti ir patvirtinti jį, prisijungę prie e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir užsisakę paslaugą „Mokestinių prievolių likučių suderinimas", arba Suderinimo aktą gauti paštu.

Prašymas VMI gali būti teikiamas:

1. elektroniniu būdu – kai mokesčių mokėtojas (ar jo įgaliotas asmuo) prisijungia prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtina savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo", nustatytą tvarką.

2. jeigu fizinis asmuo, nevykdantis jokios rūšies ekonominės veiklos, ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės teikti elektroniniu būdu ir nėra Mano VMI naudotojas arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pavyzdžiui, kai Prašymą teikia užsienio fizinis ar juridinis asmuo, – raštu:

2.1. atsiuntus paštu į VMI;

2.2. atvykus į VMI, tiesiogiai įteikiamas valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas).

 Mokesčių mokėtojo pateiktame Prašyme turi būti nurodyta:

1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

2. juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, ar atstovaujamo asmens atstovo vardas, pavardė;

3. gyvenamosios vietos (buveinės) adresas;

4. data, kurios apskaitos duomenimis pageidaujama suderinti likučius;

5. Suderinimo akto atsiėmimo būdas (nurodoma, ar mokesčių mokėtojas, teikiantis Prašymą, pageidauja Suderinimo aktą gauti elektroniniu būdu per Mano VMI ar paštu).

Prašymo gavimo VMI data laikoma:

1. Prašymo pateikimo data, užfiksuota Mano VMI programinėmis priemonėmis, kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu;

2. jo užregistravimo VMI data, kai Prašymas įteiktas tiesiogiai VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui ar kai Prašymas atsiųstas paštu.

Pateiktas Prašymas turi būti tinkamai užpildytas. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Prašymo gavimo informuoja Prašymą pateikusį asmenį per Mano VMI ar Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos (buveinės) adresu, kad Prašymas nebus vykdomas, ir nurodo priežastis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 10 d.įsakymas Nr. V-314 DĖL MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ LIKUČIŲ SUDERINIMO AKTO FR0299 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 5-12 p.