« Grįžti

Mokesčių mokėtojo veiksmai, kai pateiktoje mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formoje yra neatitikimų

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.7.3] Mokestinių prievolių likučių suderinimas
Registracijos numeris   KD-3049

Jeigu mokesčių mokėtojas nesutinka su Suderinimo akte nurodyta VMI mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių suma, tuomet, pagal poreikį, prisijungęs prie Mano VMI ir pateikęs Prašymą, gali užsisakyti Mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo ataskaitą (detali) (toliau – Ataskaita (detali)), Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį (toliau – Žiniaraštis), Delspinigių ataskaitą ar Su mokesčių mokėtoju susijusių apskaitos operacijų ataskaitą (toliau – Apskaitos operacijų ataskaita) (toliau kartu – Ataskaitos). Parengtos Ataskaitos mokesčių mokėtojui pateikiamos elektroniniu būdu per Mano VMI.

Mokesčių mokėtojams, nurodytiems Tvarkos aprašo 7.2 papunktyje, pateikusiems Prašymus raštu, parengtos Ataskaitos pateikiamos raštu.

Mokesčių mokėtojas dėl mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių neatitikimų ar klaidų Suderinimo akte ar Ataskaitose gali kreiptis į VMI prie FM MAP valstybės tarnautoją ar darbuotoją:

1. žodžiu (skambinti telefonu ar atvykti);

2. raštu (Prašymą įteikti tiesiogiai VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui arba atsiųsti paštu);

3. elektroniniu būdu (Prašymą pateikti per Mano VMI ar atsiųsti elektroniniu paštu VMI oficialiu adresu).

Mokesčių mokėtojui kreipiantis į VMI prie FM MAP dėl mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių derinimo, kai yra mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių neatitikimų ar klaidų, būtina pateikti dokumentus ar duomenis, patvirtinančius mokesčių ir/ar baudų už AN sumokėjimą ar deklaravimą, arba atlikti kitus su mokesčių apskaita susijusius veiksmus.

 VMI prie FM MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių derinimą su mokesčių mokėtojais, turi padėti mokesčių mokėtojui išsiaiškinti duomenų, pateiktų Suderinimo akte, neatitikimus.

 VMI prie FM MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir mokesčių mokėtojas, išsiaiškinę mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių neatitikimų priežastis apskaitoje, koreguoja nustatytas klaidas. Ištaisius nustatytas klaidas, parengiamas Suderinimo aktas ir pateikiamas mokesčių mokėtojui šio Tvarkos aprašo 16–17 punktuose nustatyta tvarka.

Jeigu mokesčių mokėtojas, inicijavęs likučių derinimą per Mano VMI, jų nesusiderina per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo derinti mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučius pateikimo dienos, likučių derinimo paslauga yra nutraukiama ir mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučiai laikomi nesuderinti. Apie tai mokesčių mokėtojas informuojamas Mano VMI portale.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 10 d.įsakymas Nr. V-314 „DĖL MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ LIKUČIŲ SUDERINIMO AKTO FR0299 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 20-24 p.