« Grįžti

Prašymo (FR0781 forma) dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pateikimo ir pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2017-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.5] Prašymas (FR0781) dėl mokesčio permokos grąžinimo...
[1.12.7.1] Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimas, permokos...
Registracijos numeris   KD-3021

 

Teisės aktas, reglamentuojantis prašymo dėl  mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą (toliau – AN) permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) FR0781 formos pildymo ir pateikimo tvarką

Mokesčių mokėtojų prašymo (FR0781 forma)  dėl  mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)  užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186.

Kuriais atvejais teikiama prašymo  FR0781 forma?

 Prašymas FR0781 teikiamas VMI tais atvejais, kai norima:

1. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) baudų už AN permoka (skirtumu) įskaityti:

1.1. padengti mokestines ar baudų už AN nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas, tai yra: atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės ar baudų už AN mokėjimo prievolės;

1.2. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

1.3. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir (arba) padengti mokestines nepriemokas;

1.4. VMI administruojamus nedeklaruojamus ir VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

2. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti;

3. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau – kitos VMI banko sąskaitos);

4. susigrąžinti VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių ar pagal ANK nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų baudų už AN susidariusią permoką (skirtumą);

5. susigrąžinti įpėdiniams palikėjo permokėtas mokesčių ir baudų už AN sumas;

6. susigrąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškotus mokesčius ir su jais susijusias sumas;

7. susigrąžinti VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas.

Kuriais atvejais prašymo FR0781 formos teikti  nereikia?

1. Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolėms padengti;

2. teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma;

3. prašoma grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas;

4. prašoma įskaityti klaidingai sumokėtą baudą už AN, kai pagal ANK nuostatas mokesčių mokėtojui pasiūlyta savo noru sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos.

Tokiu atveju, mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs baudos už AN įmoką (mokėjimo dokumente nenurodė / klaidingai nurodė ROIK ar kitą AN identifikacinį numerį), turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), vardas, pavardė, baudos už AN teisingas ROIK ar kitas AN identifikacinis numeris, mokėjimo dokumento data, mokėjimo dokumento numeris, sumokėtos įmokos suma.

Kokiu būdu gali būti pateiktas prašymas FR0781?

Prašymas gali būti teikiamas:

1. raštu tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės tarnautojas ar darbuotojas), atsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais;

2. elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę VMI prie FM nustatyta tvarka.

Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) yra pateikta atitinkama Prašymo forma, skirta užpildyti raštu.

Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

 

14. Jei Prašymas pateikiamas raštu ir Prašymą pateikęs asmuo išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka išsiunčia spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.

Mokesčių mokėtojas, pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo eigą elektroniniu pranešimu Mano VMI vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje (www. vmi. lt) yra pateikta atitinkama Prašymo forma, skirta užpildyti raštu.

Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

Norint susigrąžinti permokėtą pajamų mokestį, susijusį su turto pardavimu, pildoma forma FR0464 ir FR0465.

Kuriuos dokumentus turi pateikti mokesčių mokėtojas, kad susidariusi mokestinė permoka (skirtumas) būtų grąžinta (įskaityta)?

Prašymui grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui, PVM sąskaitas faktūras, prekių pirkimo-pardavimo sutartis, teismo nutartis, mokėjimo dokumentus (mokėjimo nurodymas, mokėjimo pavedimas, debeto pavedimas, mokėjimo kvitas, atsiskaitomasis čekis), muitinės dokumentus, nepateiktas už praėjusius laikotarpius pirmines ar patikslintas mokesčių deklaracijas, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymas, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijas, įgaliojimą (jo kopiją), atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), paveldėjimo teisės liudijimą (jo kopiją) ir kt.), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar baudų už AN permokos (skirtumo) susidarymą ir (arba) patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą ar nepagrįstai išieškotas sumas, Prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas to paprašo šių Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka ir terminais, arba gali šiuos dokumentus pateikti kartu su Prašymu.

Papildomi dokumentai ar duomenys (jų kopijos) gali būti pateikti tiesiogiai (įteikiami VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui), paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI.

Kuriais atvejais gali būti priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo)?

Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI  darbuotojas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų ir, atsižvelgdamas į MAĮ 111 straipsnio reikalavimus, kai pateikiamas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI ar Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. Pranešime nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad nepateikus papildomų dokumentų ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ir pateikia priežastis.

Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu papildomų dokumentų ar duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Ar galima tikslinti pateiktą FR0781 forma prašymą?

Pateiktas prašymas FR0781 negali būti tikslinamas.

Jei mokesčių mokėtojas Prašymą įteikia tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiunčia klasikiniu paštu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją, ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą ir pateikti naują Prašymą.

Jei Prašymas buvo pateiktas per Mano VMI, tai pateiktas klaidingas Prašymas / paslauga turi būti atšaukta (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas). Mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują Prašymą.

 

Ar turi mokesčių mokėtojas pildyti skirtingus prašymus, jei prašo grąžinti (įskaityti) skirtingų mokesčių permokas (skirtumus)?

Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą), pildo atskiras Prašymo FR0781 formas.

 

Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) terminas

VMI per numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po Prašymo grąžinti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką gavimo, arba per  numatytą 5 darbo dienų terminą po Prašymo grąžinti nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas gavimo dienos, o jei VMI darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus  – per 30 kalendorinių dienų terminą arba per 5 darbo dienų terminą, jei pateiktas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo:

1. išnagrinėti Prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas.

Sprendimas įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas forma FR0783 (toliau – Sprendimas) rengiama ir tvirtinama informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas Sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas Sprendimas) Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka,

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-07 įsakymas Nr. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)