http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosArchyvas2005Balandis
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Balandis
Komandiruočių sąnaudos
2005-04-11
„Mokesčių žinios“ Nr. 15

Kurios komandiruočių į užsienį sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Aiškina VMI prie Finansų ministerijos Mokesčių teisės departamento direktorė  Vilma VILDŽIŪNAITĖ

Pagrindiniai reikalavimai

Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 straipsnio nuostatas komandiruočių sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. PMĮ 21 straipsnyje nustatyti 3 reikalavimai taikomi komandiruočių sąnaudoms, kurių turi laikytis įmonės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną.

Pirmasis reikalavimas. Komandiruote laikomas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos vieneto administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Komandiruote taip pat laikomas individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo ir apmokėjimo už darbą tvarka nustatyta bendrosios jungtinės veiklos sutartyje, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos darbo funkcijoms atlikti.

Vadinasi, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš įmonės pajamų gali būti atskaitomos tik įmonės darbuotojų, individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių komandiruočių sąnaudos. Valdymo organų nariams, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su įmone, kompensuotos komandiruočių išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nelaikomos komandiruočių sąnaudomis.

Antrasis reikalavimas. Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje (vietovėse) užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis). Vadinasi, darbuotojas komandiruotėje į vieną užsienio valstybę gali būti ne daugiau kaip 183 dienas. Šis reikalavimas netaikomas Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams, nes jų darbas yra susijęs su važinėjimu.

Darbuotojams, kurių darbas susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ir dėl to padidėja jų išlaidos, išlaidos gali būti kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 patvirtintą Kompensuojamų išmokų dydį ir mokėjimo tvarką (Žin., 2003, Nr. 11-413).

Trečiasis reikalavimas. Komandiruočių, sąnaudų atskaitomų iš pajamų, tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Nuo 2003 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių komandiruočių sąnaudos atskaitomos iš pajamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-396) patvirtintą Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarką (toliau – Tvarka).

Komandiruočių į užsienį sąnaudos prie ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų priskiriamos vadovaujantis minėtu Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 patvirtintos Tvarkos II dalies Komandiruotės į užsienį nuostatomis.

Komandiruotės dienpinigių išlaidos

Užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, apskaičiuotos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienas, t. y. už išvykimo iš Lietuvos ir atvykimo į ją dienas) neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2374) nustatytų dienpinigių vykstantiems į užsienio komandiruotes normų, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Vadinasi, nuo 2003 m. mokestinio laikotarpio pradžios įmonės darbuotojui ir už atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dieną dienpinigiai, išmokėti pagal užsienio šalies, iš kurios atvykstama, dienpinigių normą, priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Tais atvejais, kai vykstama vienai dienai į užsienio komandiruotę, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami dienpinigiai, išmokami už vieną dieną, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą tos užsienio šalies dienpinigių normą.

Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į kelias užsienio valstybes, Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos normos taikomos atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.

Paskaičiuokime kartu

Sakysim, įmonės pavedimu įmonės darbuotojas siunčiamas 11 dienų į užsienio komandiruotę. Komandiruotės įsakyme nurodyta, kad jis penkias dienas bus Lenkijos Respublikoje, tris dienas - Vokietijos Federacinėje Respublikoje, tris dienas - Austrijos Respublikoje. Pervažiavus Lenkijos Respublikos sieną, už Lenkijos Respublikoje būtas dienas dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos Lenkijos Respublikoje, pervažiavus Vokietijos Federacinės Respublikos sieną - neviršijant patvirtintos šios šalies dienpinigių normos, pervažiavus Austrijos Respublikos sieną - neviršijant šios šalies dienpinigių normos. Grįžtama į Lietuvą iš komandiruotės per vieną dieną, todėl ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami dienpinigiai, neviršijant dienpinigių normos tos užsienio valstybės, iš kurios atvykstama. Šiuo atveju, kai grįžtant pervažiuojama Lietuvos Respublikos siena, dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams neviršijant Austrijos Respublikos dienpinigių normos.

Būna atvejų, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, jog įmonės darbuotojas siunčiamas į komandiruotę trims dienoms Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir keturioms dienoms Prancūzijos Respublikoje. Darbuotojas į komandiruotę vyksta įmonės automobiliu. Komandiruotės įsakyme numatyta, kad darbuotojas į Vokietijos Federacinę Respubliką nuvyks per 1 dieną, o iš Prancūzijos Respublikos į Lietuvos Respubliką sugrįš per 2 dienas. Kadangi darbuotojas, vykdamas į Vokietijos Federacinę Respubliką, kelionėje faktiškai sugaišo 1 dieną, kaip yra numatyta komandiruotės įsakyme, už šią dieną darbuotojui mokami dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos Vokietijos Federacinės Respublikos dienpinigių normos, o pervažiavus Prancūzijos Respublikos sieną ir už dienas, būtas Prancūzijos Respublikoje, mokami dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams neviršijant šios šalies dienpinigių normos. Kadangi komandiruotės įsakyme yra nurodyta, kad darbuotojas į Lietuvą grįžta iš Prancūzijos Respublikos, už dvi dienas, kurias darbuotojas faktiškai sugaišo kelyje, dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal tos šalies dienpinigių normą, iš kurios darbuotojas grįžta, t. y. pagal Prancūzijos Respublikos dienpinigių normą.

Kai Lietuvos įmonė veiklą vykdo užsienyje

Jeigu Lietuvos įmonės vykdo veiklą užsienyje, laikoma, kad darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra Lietuvos įmonėje. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos įmonėms, kurių darbuotojai vyksta į tarnybines komandiruotes iš nuolatinių darbo vietų (iš nuolatinių buveinių ar kitų Lietuvos įmonių nesavarankiškų struktūrinių padalinių, esančių užsienyje), taip pat taikomos Tvarkos II dalies komandiruotės į užsienį nuostatos.

Tuo atveju, kai Lietuvos įmonių nuolatinės buveinės ar kito nesavarankiško padalinio užsienio valstybėje darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais į Lietuvą, taikomos Tvarkos III dalies komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje nuostatos, t. y. ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirti dienpinigiai, mokami už komandiruotės dienas (įskaitant išvykimo iš tos užsienio valstybės ir grįžimo į ją dienas), neviršijant dienpinigių Lietuvoje normos. Jeigu toks darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais į tą užsienio valstybę, kurioje yra Lietuvos įmonių nuolatinės buveinės ar kitas nesavarankiškas struktūrinis padalinys, arba į kitą užsienio valstybę, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami dienpinigiai, mokami už komandiruotės dienas, neviršijant dienpinigių vykstantiems į užsienio komandiruotes normų.

Pavyzdžiui, Lietuvos įmonė turi nuolatinę buveinę Rygoje. Darbuotojas 2003 m. vasario mėn. iš nuolatinės buveinės Rygoje 10 dienų vyksta į komandiruotę Lietuvoje. Kadangi darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra Lietuvos įmonės nuolatinėje buveinėje, dienpinigiai, apskaičiuoti neviršijant Lietuvos Respublikos dienpinigių normos (31,25 Lt), t. y. 312,50 Lt (31,25 Lt x 10), priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Gali būti, kad Lietuvos įmonė turi nuolatinę buveinę Taline. Darbuotojas 2003 m. kovo mėn. 5 dienoms vyko į komandiruotę Rygoje. Šiuo atveju dienpinigiai, apskaičiuoti neviršijant Rygos dienpinigių normos (finansų ministro patvirtinta Rygos dienpinigių norma - 112 Lt), t. y. 560 Lt (112 Lt x 5), priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Jei komandiruotės išlaidas apmoka kita įmonė

Tais atvejais, kai komandiruotajam į užsienį įmonės darbuotojui, individualios įmonės savininkui ar ūkinės bendrijos tikrajam nariui dienpinigius skiria kita įmonė ar asmuo, įskaitant užsienio įmones ar asmenis, tai įmonė, kurios darbuotojas, individualios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys komandiruojamas, iš pajamų kaip ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintas normas, ir komandiruotajam asmeniui kitų įmonių ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.

Pavyzdžiui, įmonės darbuotojas siunčiamas 2 dienoms su tarnybiniu pavedimu į Rygą. Užsienio įmonė jam moka dienpinigius. Užsienio įmonė komandiruotam asmeniui iš Lietuvos už dieną moka 80 Lt dienpinigių, o Lietuvos įmonė - 112 Lt. Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta Rygos dienpinigių norma yra 112 Lt. Pagal Tvarkos 6 punkto nuostatas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamas Lietuvos įmonės darbuotojui už 2 komandiruotės Rygoje dienas išmokėtų 224 Lt (112 Lt x 2) dienpinigių ir užsienio įmonės šiam darbuotojui išmokėtos 160 Lt (80 Lt x 2) dienpinigių sumos skirtumas. Šiuo atveju, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų Lietuvos įmonė gali atskaityti tik 64 Lt (224 Lt – 160 Lt) dienpinigių sumos.

Apie renginio mokestį, bilietus ir kitas panašias išlaidas

Būdami užsienyje, dažnai mokame registravimo renginyje mokestį, bilietus į renginį ar turime kitų panašių išlaidų. Vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, renginio metu jos dalyviui bus suteikiamas maitinimas ar ne. Jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus tuos atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais. Jei į renginio bilieto kainą yra įskaičiuotas maitinimas, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik 50 proc. mokesčio ar bilieto sumos.

Sakysim, įmonės darbuotojas siunčiamas 4 dienoms į konferenciją Atėnuose. Konferencijos organizatoriai vienetui atsiuntė konferencijos programą, kurioje nurodyta, kad visi konferencijos dalyviai konferencijos metu gaus ir maitinimą, kuris įskaičiuotas į registravimosi mokesčio kainą, t. y. vieneto dalyviui atskirai už maitinimą mokėti nereikės. Vadovaujantis minėtos Tvarkos 2.8 p. nuostatomis, šiuo atveju iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio. Kadangi renginio registravimosi mokestis yra 2000 Lt, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 1000 Lt (2000 Lt : 2).

Arba kitas pavyzdys. Įmonės darbuotojas siunčiamas 2 dienoms į konferenciją Rygoje. Konferencijos organizatoriai Lietuvos įmonei atsiuntė sąskaitą dėl registravimosi renginio mokesčio, kurioje nurodyta, kad visa registravimosi renginio mokesčio suma 1000 Lt (be maitinimo) ir kad dalyviui maitinimas gali kainuoti 300 Lt. Darbuotojui už dvi dienas Rygoje buvo išmokėta 224 Lt (112 Lt x 2) dienpinigių. Šiuo atveju ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti 1000 Lt registravimosi renginyje mokestį ir 224 Lt darbuotojui išmokėtų dienpinigių.

Gyvenamojo ploto nuoma

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu, atlyginamos pagal faktines išlaidas, pateikus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienyje, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams neatsižvelgiant į gyvenamojo ploto nuompinigių normas užsienyje, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 ,,Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2374).

Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimo išlaidos, neįskaičiuotos į apgyvendinimo kainą, ir kitos asmeninės paslaugos), negali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

Pavyzdžiui, įmonės darbuotojas 3 dienoms buvo išvykęs į tarnybinę komandiruotę į Rygą. Grįžęs iš Rygos jis už 2 paras pateikė viešbučio, kuriame gyveno, apskaitos dokumentą (sąskaitą), kuriame yra atskirai nurodyta kambario nuomos kaina ir kaina už pietus. Pagal šiuos apskaitos dokumentus ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik apskaitos dokumente nurodytas kambario nuomos išlaidas už 2 paras be pietų kainos. Tačiau jeigu darbuotojui išmokant dienpinigius už 3 komandiruotės Rygoje dienas iš jų atimama apskaitos dokumente nurodyta pietų kaina (maitinimo išlaidos) už 2 dienas, iš pajamų galima atskaityti visas apskaitos dokumente nurodytas kambario nuomos su pietumis išlaidas. Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta vienos dienos Rygoje dienpinigių norma yra 112 Lt. Darbuotojo pateiktoje viešbučio sąskaitoje nurodyta pietų kaina už 2 dienas yra 100 Lt (50 Lt x 2). Darbuotojui už 2 komandiruotės Rygoje dienas buvo mokamas tik dienpinigių ir pietų kainos skirtumas, t. y. 124 Lt (112 Lt x 2 – 100 Lt), o už trečią dieną - 112 Lt. Vadinasi, dienpinigių suma už 3 dienas yra 236 Lt (124 Lt + 112 Lt).

Balandis
2005-04-25
Mokestinė lengvata: išlaidos, mažinančios gyventojo apmokestinamąsias pajamas
2005-04-21
Mokesčių administravimas
2005-04-21
Apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu momentas
2005-04-21
Klausiate – atsakome
2005-04-20
Mokesčių inspekcija laukia deklaruotojų. Iki deklaravimo pabaigos liko 12 dienų!
2005-04-19
Atleidimas nuo baudų ir delspinigių pagal Mokesčių administravimo įstatymą
2005-04-19
Turto deklaravimo įstatymų skirtumai
2005-04-19
VMI konsultuoja
2005-04-11
Komandiruočių sąnaudos
2005-04-11
Kaip apmokestinti pelno nesiekiančius vienetus?
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos