http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosArchyvas2003Lapkritis
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Lapkritis
Įmonėms ir organizacijoms apie autorines sutartis
2003-11-01

Ar visos autorinės sutartys – kūryba.

Ne vienoje įmonėje, organizacijoje, o ypač švietimo, mokslo įstaigose dalis darbų yra atliekama,  įforminant juos autorine sutartimi. Tačiau ar laikyti šį  darbą autoriniu, ar galima sudaryti tokią sutartį  - su šiais klausimais susiduria įmonių vadovai ir finansininkai, nemažai klausimų sulaukia ir Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Todėl šiame straipsnyje  pateikiame autorines sutartis, jų apmokėjimą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos įstatymų  nuostatas.

Pagal Lietuvos  Respublikos  autorių teisių  ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo (2003-05-05 Nr. IX-1335, Žin., 2003, Nr. 28-1125), įsigaliojusio nuo 2003-03-21, 4 straipsnio 2 dalį autorių teisių objektais yra:

1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos;

2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;

3) rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);

4) dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai;

5) muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;

6) audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos;

7) skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos kūriniai;

8) fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai;

9) architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai);

10) taikomosios dailės kūriniai ir kūriniai, neužregistruoti kaip pramoninis dizainas;

11) iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis;

12) kiti kūriniai.

Autorių teisių objektais taip pat laikomi:

1) išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti išvestiniai kūriniai);

2) kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas;

3) teisės aktų, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų, nurodytų šio Įstatymo 5 straipsnio 2 punkte, neoficialūs vertimai.

Tačiau, pagal šio įstatymo 5 straipsnį autorių teisių objektais nelaikomi:

1) idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;

2) teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;

3) oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;

4) oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;

5) įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;

6) folkloro kūriniai.

 

Autorių teisės išvestiniams kūriniams ir rinkiniams taikomos nepažeidžiant autorių teisių į kūrinį ar kūrinius, kurių pagrindu buvo sukurtas išvestinis kūrinys arba sudarytas rinkinys, bet netaikomos duomenims ar medžiagai, nesantiems autorių teisių objektais, iš kurių sudaryta duomenų bazė.

 

Kaip matosi iš čia  pateikto sąrašo,  autorių teisių objektu yra laikomi originalūs literatūros, mokslo, meno kūriniai, kurie yra kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas kokia nors objektyvia  forma.  Todėl, prieš sudarant autorinę sutartį, labai svarbu įsitikinti, ar minėti darbai galės būti laikomi  autorių teisių objektu. Be to, šiame įstatyme pateikiama ir autorinės sutarties samprata: “autorinė sutartis - tai autoriaus ar jo teisių perėmėjo sudaryta sutartis dėl autoriaus turtinių teisių perdavimo arba teisės panaudoti kūrinius sutekimo kitam asmeniui”. Esminis autorinės sutarties požymis, skiriantis ją nuo kitų sutarčių, yra autoriaus teisių perdavimas.  Tais atvejais, kai mokymo įstaiga sudaro sutartis su autoriais dėl literatūros ir mokslo  kūrinių sukūrimo ir teisių panaudoti šiuos kūrinius (atgaminti, išleisti, viešai skelbti elektronine forma ir panaudoti kitais būdais) perdavimo, šiems santykiams  taikomos Autorių teisių ir gretutinių teisų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios autorinių sutarčių sudarymo tvarką ir sąlygas. Autorių teisė nereglamentuoja santykių, atsirandančių teikiant mokymo paslaugas, taip pat vykdant kitas mokymo funkcijas, tokias kaip: vadovavimas moksleivių ir studentų individualiems praktiniams darbams, seminarų vedimas, konsultavimas, žinių vertinimas įskaitų bei egzaminų metu ir pan. Bet kokiu atveju, autorinės sutartys gali būti sudaromos tik tuomet, kai sutarties objektas atitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatyme  nurodytus aukščiau išvardintus požymius. Iškilus klausimams dėl autorinės sutarties sudarymo įmonėms reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją (J. Basanavičiaus g. 6, Vilnius), kadangi šie klausimai priklauso Kultūros ministerijos kompetencijai, o Valstybinė mokesčių inspekcija  mokesčio mokėtojus konsultuoja tik mokesčių mokėjimo klausimais.

 

Kūrėjų honorarams negresia nei nauji mokesčiai, nei nauji tarifai

Autorinės sutarties pagrindu gautos pajamos yra apmokestinamos 15 procentų pajamų mokesčio tarifu (2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007, 6 straipsnis). Finansų ministerija, reaguodama į pastarosiomis savaitėmis žiniasklaidoje sklandančius tikrovės neatitinkančius pranešimus bei komentarus apie neva planuojamas kūrybinių darbuotojų pajamų apmokestinimo permainas, jokių projektų, numatančių keisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatytas autorinio atlyginimo apmokestinimo nuostatas, nerengia ir nenumato rengti, tik atkreipia dėmesį, kad kai kurie darbdaviai, siekdami sumažinti mokesčių dydį, gana dažnai sudaro tokias sutartis ir ne visada teisingai. Klaipėdos AVMI domėjosi  apie mūsų miesto švietimo, mokslo ir kitose įmonėse  sudaromas autorines sutartis. Ne visas sutartis, AVMI nuomone,  galima laikyti autorių teisių objektu, todėl  įmones kviestume dar kartą peržiūrėti jų atitikimą minėtiems kriterijams. Savo ruožtu, mokesčių inspekcija ir ateityje, pagal galimybes, numato domėtis autorinių sutarčių sudarymo teisingumu.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad kūrybiniai darbuotojai ir patys turėtų mąstyti ar jiems tikslinga dirbti pagal autorines sutartis, nes autorinis atlyginimas pagal autorines sutartis, sudarytas raštu, ir autorinis atlyginimas pagal sutartį dėl kūrinio paskelbimo periodiniuose leidiniuose, nėra apmokestinamas valstybiniu socialiniu draudimo mokesčiu – taigi šios pajamos neįtakos nei darbo stažo, nei būsimos senatvės pensijos dydžio.

 

Informaciją rengė Klaipėdos apskrities VMI Švietimo ir konsultavimo skyrius.

Lapkritis
2003-11-28
Ar apmokestinamos užsienio valstybėse nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos?
2003-11-28
Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų
2003-11-28
Dėl krovinio gabenimo važtaraščių
2003-11-28
Dėl kasos aparatų naudojimo
2003-11-28
Kokios gyventojo patirtos per mokestinį laikotarpį išlaidos gali būti atimamos iš pajamų?
2003-11-27
Kokia tvarka mokėsime loterijų ir lošimų mokestį?
2003-11-26
Kokia tvarka draudimo įmokos atimamos iš gyventojo pajamų?
2003-11-25
Atsargų įkainojimo metodo taikymas
2003-11-22
Žemės mokesčio mokėtojų dėmesiui!
2003-11-20
Kokios išlaidos atimamos iš gyventojo gautų pajamų?
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos