http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasMokesčių administravimasKasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Mokesčių pakeitimai
Mokesčių administravimo įstatymas
Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas
Mokesčių mokėtojų atsakomybė
Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos
Mokestinių nepriemokų išieškojimas
Mokestinis patikrinimas
Mokestinis tyrimas
Informacija juridiniams asmenims, turintiems likviduojamo statusą
Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas  
Mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos
Mokesčių deklaracijų teikimas
Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas

Informacija atnaujinta
2012-12-27

Informuojame, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja 2012-06-29 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo Nr. XI-2188 (Žin., 2012, Nr. 79-4090) nuostatos, reglamentuojančios PVM tarifo pasikeitimus: vietoje taikyto standartinio PVM tarifo nustatomi lengvatiniai PVM tarifai šioms prekėms ir paslaugoms: N

lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto;

keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms;

lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui (PVM įstatymo 19 str.).

 • Ūkio subjektai, kurie su gyventojais atsiskaito grynaisiais pinigais privalo įrengti kasos aparatus ir juos įregistruoti AVMI. Atvejus, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų, tačiau kiekvienam pirkėjui turi būti išduodamas apskaitos dokumentas arba toks dokumentas turi būti išduotas tik pirkėjui pareikalavus, taip pat atvejus, kai tokie apskaitos dokumentai išvis gali būti neišduodami, reglamentuoja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, 10-12 punktai.
  • Jeigu Jums naudoti kasos aparato neprivaloma, o atsiskaitydami grynaisiais pinigais naudosite pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitus (toliau – kvitai), bilietus bei kitus apskaitos dokumentų blankus, tai šiuos apskaitos dokumentus galėsite spausdinti savo nuožiūra, t. y. pagal turimas technines galimybes – patys, spaustuvėse ar pan.. Šių blankų registruoti AVMI nuo    2005-09-01 nebereikia, todėl  kvitų, bilietų numerių, paremtų serija (serijomis) unikalumą, t.y, kad skirtinguose kvituose, bilietuose nebūtų nurodomas tas pats numeris, paremtas ta pačia serija, turite užsitikrinti patys (ta pačia tvarka, kaip ir sąskaitų faktūrų arba PVM sąskaitų faktūrų). Jeigu kvitų, bilietų bei kitų apskaitos dokumentų blankus esate įregistravę AVMI iki 2005-09-01, tai tokius apskaitos dokumentus galite ir toliau naudoti neribotą laiką. Tačiau išlieka prievolė AVMI registruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles.

   Pagal naujus teisės aktų pakeitimus, pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų bei apskaitos knygos formos yra tik pavyzdinė, tačiau tiek apskaitos knyga, tiek ir patys kvitai bei bilietai turi atitikti visus rekvizitus nustatytus Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro  2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2005, Nr. 101-3771) ir atitinkamai – Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 341 (Žin., 2002, Nr. 105-4710; 2005, Nr. 101-3772).

   Kvite turite nurodyti tokius privalomus rekvizitus:

   • dokumento pavadinimą;
   • ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimą;
   • ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodą; kvito datą;
   • parduodamų  ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetus,  vieneto  kainą.  Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo  operaciją įformina  sąskaita  faktūra,  PVM  sąskaita  faktūra, draudimo liudijimu  (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už“ („Išmokėti už“) rašomas žodis „Apmokėta“, nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;
   • sumokėta  (išmokėta)  suma  litais  žodžiu  bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;
   • kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimą, parašą, vardą ir pavardę; kliento (pirkėjo arba prekes pristačiusio asmens) parašą, vardą  ir  pavardę,  o klientui pageidaujant -  kliento asmens kodą, gyvenamąją vietą.
   • Visuose  kvituose  turite nurodyti jų seriją ir eilės numerį. Kvito serija ir numeris turi būti formuojami taip:
    numeris sudaromas didėjančia seka;
    numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų,  kuri (kurios)  ūkio  subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma(-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.

   Kvitai turi būti pildomi dviem egzemplioriais taip, kad abiejų egzempliorių duomenys būtų vienodi ir aiškiai įskaitomi. Vienas kvito egzempliorius lieka Jūsų darbuotojui, išrašiusiam kvitą, o kitas atiduodamas klientui (pinigų mokėtojui ar prekę pristačiusiam asmeniui)“. Taisyti įrašus kvite draudžiama.

   Biliete turite nurodyti tokius privalomus rekvizitus:

   • Bilieto seriją, eilės numerį ir bilieto, t.y. paslaugos, už kurią atsiskaitoma pagal bilietus, kainą (toliau vadinama — bilieto kaina).
   • Biliete ir jo šaknelėje turite nurodyti vienodą seriją, numerį bei kainą ir pažymėti  kontrolei skirtą vietą. Bilieto serija ir numeris turi būti formuojami taip:
    numeris turi būti sudaromas didėjančia seka;
    numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų,  kuri (kurios)  ūkio  subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.

   Teisės aktų nustatytais pagrindais nutraukę veiklą, nepanaudotus kvitų blankus ar bilietus privalote naikinti patys.

   Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų registravimą reglamentuojantys teisės aktai

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2002 Nr. 112-4994)

   Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų formų patvirtinimo ir pinigų prėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2005, Nr. 101-3771)

   Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 341 „Dėl bilietų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4710; 2005, Nr. 101-3772)

   VMI prie FM viršininko bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės patvirtintos 2005 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 271 „Dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais apskaitos dokumentų blankų ir bilietų bei bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių ir totalizatoriaus ir (ar) lažybų kortelių įregistravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje pažymos fr0440 formos patvirtinimo“ 1.1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2005 Nr.111-4070).

    

   Informacijos atnaujinimo data: 2012-08-23

   Aukštyn


   Informacija mokesčių klausimais
    1882


    
   © 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos