http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosArchyvas2005Sausis
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Sausis
Kaip užpildyti ir pateikti VMI metinę mokesčius išskaičiuojančio asmens deklaraciją
2005-01-19
„Sąskaityba“ Nr. 1

Iki 2005 metų vasario 15 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikiamos išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio 2004 metais deklaracijos. Kaip teisingai užpildyti tokią deklaraciją, kokia tvarka ją reikia pateikti VMI, kalbamės su VMI prie FM vyriausiuoju specialistu Adomu Krupoviesu.

Kas privalo pateikti tokias deklaracijas?

Deklaracijas privalo pateikti mokesčius išskaičiuojantis asmuo (Lietuvos vienetas, užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, nuolatinis Lietuvos gyventojas). Šie asmenys turi pildyti bei teikti mokesčių administratoriui metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją.

Kaip deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį?

2003 m. lapkričio 25 d. buvo priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 116-5254). Šiuo įstatymu pakeistos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str. nuostatos. Šiose nuostatose nurodyta, kad mokesčius išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo mokesčių administratoriui deklaruoti kiekvienam gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtas tokias išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokesčio sumą. Šie 2004 m. ir paskesnių mokestinių metų duomenys mokesčių administratoriui deklaruojami pateikiant FR0573 formos deklaraciją ir jos FR0573A bei FR0573U priedus. Deklaracijos FR0573 forma, jos FR0573A ir FR0573U priedų formos ir jų pildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4889). Kiekvieno mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaracija ir jos priedai mokesčių administratoriui turi būti pateikti iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario 15 dienos. Mokesčių mokėtojas, jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo atveju privalo per 30 dienų nuo minėtų procedūrų pabaigos mokesčių administratoriui pateikti mokestinio laikotarpio deklaraciją ir jos priedus.

Ar visada reikia pateikti deklaraciją?

Deklaracijų teikti neprivaloma, jei per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) neišmokėta jokių deklaruojamų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms. Nereikia deklaruoti šių išmokėtų A klasės išmokų:

 • parduoto turto, deklaruoto mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje, patvirtintoje VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 „Dėl mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 14-449);
 • neapmokestinamųjų, nurodytų deklaracijos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių 1 priede (palūkanų už Lietuvos banko licencijas turinčiose banko ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, neviršijančių 2000 litų sumos per mokestinį laikotarpį. Palūkanų už vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo vertybinių popierių išleidimo dienos, neviršijančių 2000 litų sumos per mokestinį laikotarpį. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijų, taip pat kompensacijų, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose, įskaitant dienpinigių išlaidas už komandiruotėse išbūtą laiką (neviršijančias nurodytas Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarime Nr. 99 ir finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakyme Nr. 160) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą. Pensijų ir rentų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų. Iš pensijų kaupimo bendrovės gautų pensijų išmokų pagal Pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo nuostatas. Gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės mokamų pensijų anuitetų. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse sudarytame pensijų fonde. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijų ir pašalpų, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijų, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis arba šio vieneto dalyvio, arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis. Valstybės stipendijų. Palūkanų, mokamų gyventojams, dalyvaujantiems Vyriausybės pasiūlytoje taupymo programoje. Palūkanų, gautų už Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius. Kompensacijų, mokamų už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo. Pašalpų, mokamų iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas. Pelno nesiekiančių vienetų pašalpų, mokamų savo nariams, išmokėtų iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio. Pašalpų, gautų stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais. Premijų, skirtų konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat premijų, skirtų Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, bei premijų profesionalaus meno konkursų nugalėtojams, skiriamų meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų. Sporto varžybų prizų, jeigu šiuos prizus įsteigia i

  Iki 2005 metų vasario 15 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikiamos išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio 2004 metais deklaracijos. Kaip teisingai užpildyti tokią deklaraciją, kokia tvarka ją reikia pateikti VMI, kalbamės su VMI prie FM vyriausiuoju specialistu Adomu Krupoviesu.

  Kas privalo pateikti tokias deklaracijas?

  Deklaracijas privalo pateikti mokesčius išskaičiuojantis asmuo (Lietuvos vienetas, užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, nuolatinis Lietuvos gyventojas). Šie asmenys turi pildyti bei teikti mokesčių administratoriui metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją.

  Kaip deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį?

  2003 m. lapkričio 25 d. buvo priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 116-5254). Šiuo įstatymu pakeistos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str. nuostatos. Šiose nuostatose nurodyta, kad mokesčius išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo mokesčių administratoriui deklaruoti kiekvienam gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtas tokias išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokesčio sumą. Šie 2004 m. ir paskesnių mokestinių metų duomenys mokesčių administratoriui deklaruojami pateikiant FR0573 formos deklaraciją ir jos FR0573A bei FR0573U priedus. Deklaracijos FR0573 forma, jos FR0573A ir FR0573U priedų formos ir jų pildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4889). Kiekvieno mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaracija ir jos priedai mokesčių administratoriui turi būti pateikti iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario 15 dienos. Mokesčių mokėtojas, jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo atveju privalo per 30 dienų nuo minėtų procedūrų pabaigos mokesčių administratoriui pateikti mokestinio laikotarpio deklaraciją ir jos priedus.

  Ar visada reikia pateikti deklaraciją?

  Deklaracijų teikti neprivaloma, jei per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) neišmokėta jokių deklaruojamų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms. Nereikia deklaruoti šių išmokėtų A klasės išmokų:

  • parduoto turto, deklaruoto mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje, patvirtintoje VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 „Dėl mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 14-449);
  • neapmokestinamųjų, nurodytų deklaracijos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių 1 priede (palūkanų už Lietuvos banko licencijas turinčiose banko ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, neviršijančių 2000 litų sumos per mokestinį laikotarpį. Palūkanų už vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo vertybinių popierių išleidimo dienos, neviršijančių 2000 litų sumos per mokestinį laikotarpį. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijų, taip pat kompensacijų, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose, įskaitant dienpinigių išlaidas už komandiruotėse išbūtą laiką (neviršijančias nurodytas Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarime Nr. 99 ir finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakyme Nr. 160) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą. Pensijų ir rentų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų. Iš pensijų kaupimo bendrovės gautų pensijų išmokų pagal Pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo nuostatas. Gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės mokamų pensijų anuitetų. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse sudarytame pensijų fonde. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijų ir pašalpų, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijų, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis arba šio vieneto dalyvio, arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis. Valstybės stipendijų. Palūkanų, mokamų gyventojams, dalyvaujantiems Vyriausybės pasiūlytoje taupymo programoje. Palūkanų, gautų už Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius. Kompensacijų, mokamų už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba
Sausis
2005-01-31
Kaip rasti teisingiausią mokestinį sprendimą?
2005-01-26
Dėl susijusių asmenų, kontroliuojančių keletą įmonių, registravimosi PVM mokėtojais
2005-01-24
Lengvatinis PVM tarifas
2005-01-20
Įsigijus specializuotą programinę įrangą, gali tekti apskaičiuoti ir sumokėti PVM
2005-01-19
Kaip užpildyti ir pateikti VMI metinę mokesčius išskaičiuojančio asmens deklaraciją
2005-01-19
Kaip administruojami mokesčiai?
2005-01-19
Jei pažeidėte mokesčių įstatymus…
2005-01-19
Naujovės PVM mokėtojams
2005-01-12
2004 METAIS GAUTŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMAS
2005-01-05
Dėl pelno nesiekiančių įmonių gautų pajamų apmokestinimo
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos