http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojamsMokesčiaiGyventojų pajamų mokestisKai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Gyventojų turto deklaravimas
Individuali veikla
Tarptautinis apmokestinimas
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis  
Teisinė bazė
Mokesčio mokėtojai
Mokesčio objektas
Kai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai  
Pajamos natūra
Individualios veiklos pajamos  
Pajamos iš paskirstytojo pelno
Turto pardavimo pajamos
Pozityviosios pajamos
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos
Pajamų mokesčio sumokėjimo (išskaičiavimo) tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų metinis pajamų mokesčio deklaravimas iki 2006 m.
Klausimai - atsakymai
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
2 procentai gyventojų pajamų mokesčio - paramai, 1 proc. - politinėms partijoms
Archyvas
SEMINARO KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
Paveldimo turto mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Žemės mokestis
Akcizai
Nekilnojamojo turto mokestis
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
Individualios veiklos pajamos
Informacija atnaujinta
2010-03-10

Individualios veiklos pajamoms priskiriamos pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje apibrėžta individualios veiklos sąvoka apima savarankišką, tęstinę gyventojo veiklą, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Individualiai veiklai priskiriama savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, savarankiška kūryba, sporto, atlikėjo, profesinė veikla. Individualios veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos iš atsitiktinių, vienkartinių sandorių, kuriuos gyventojas atliko veikdamas kaip privatus asmuo.

Individualios veiklos pajamas apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Individualios veiklos pajamas gali gauti nuolatinis Lietuvos gyventojas ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas (vykdantis šią veiklą, išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą, per nuolatinę bazę Lietuvoje arba vykdantis savarankišką sporto ar atlikėjo veiklą Lietuvoje).

Apibrėžta individualios veiklos turto sąvoka įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje apima turtą (ar jo dalį), kurį (kurią) gyventojas priskiria ir naudoja tik savo individualiai veiklai vykdyti, tačiau apie tokį priskyrimą ir naudojimą turi būti pranešta mokesčių administratoriui, pateikiant Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 (Žin., 2003, Nr. 1-30; 2009, Nr. 148-6652; toliau — forma FR0457).

Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo vykdydamas individualią veiklą (įskaitant šios veiklos pajamas, gautas ne pinigais) , t.y. joms priskiriamos pajamos, kurios gaunamos iš prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitokios individualios veiklos.

Šioms pajamoms priskiriamos ir tos pajamos, kurios gaunamos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn individualios veiklos turtą, t.y. tokios turto perleidimo pajamos apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip ir iš individualios veiklos gautos pajamos.

Pavyzdys

Gyventojas individualiai veiklai vykdyti už 1000 Lt įsigijo stakles ir prieš pradėdamas jas naudoti, mokesčių administratoriui pateikė formą FR0457 Po 2 metų jis minėtas stakles pardavė.

Staklių pardavimo pajamos priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip ir kitos individualios veiklos pajamos.

Sporto ir atlikėjų individualios veiklos pajamos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę priskiriamos A klasės pajamoms, todėl pajamų mokestį privalo išskaičiuoti ir sumokėti tas pajamas išmokantis asmuo.

Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas pajamas gauna užsienio valiuta, tai jų gavimo momentu pajamos apskaičiuojamos pagal tą dieną galiojusį lito ir bazinės valiutos oficialų kursą ar pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.

Individualios veiklos (išskyrus sporto ir atlikėjų pajamas) pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, todėl pajamų mokestį deklaruoti ir mokėti privalo jas gavęs gyventojas metams pasibaigus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją. Individualios veiklos vykdytojai neprivalo mokėti avansinio pajamų mokesčio, tačiau pageidaujantieji gali jį mokėti.

Individualios veiklos vykdytojui taikomos Buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5548) ir jo lydimųjų teisės aktų nuostatos, vadinasi, gyventojas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu pagrįsti savo gaunamas pajamas bei patiriamas sąnaudas.


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos