http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojamsMokesčiaiGyventojų pajamų mokestisApmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
Gyventojų turto deklaravimas
Individuali veikla
Tarptautinis apmokestinimas
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis  
Teisinė bazė
Mokesčio mokėtojai
Mokesčio objektas
Kai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas  
Apskaičiavimo tvarka
Pajamos, gautos iš veiklos, kuria verstasi turint verslo liudijimą
Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir metinis NPD (MNPD)
Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) ir metinis PNPD (MPNPD)
Leidžiami atskaitymai, susiję su individualia veikla  
Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos
Pajamų mokesčio sumokėjimo (išskaičiavimo) tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų metinis pajamų mokesčio deklaravimas iki 2006 m.
Klausimai - atsakymai
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
2 procentai gyventojų pajamų mokesčio - paramai, 1 proc. - politinėms partijoms
Archyvas
SEMINARO KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
Paveldimo turto mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Žemės mokestis
Akcizai
Nekilnojamojo turto mokestis
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimas
Leidžiami atskaitymai, susiję su individualia veikla

Informacija atnaujinta
2007-04-03

Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pajamų, kai pasirinktas pajamų mokesčio mokėjimo būdas atėmus atėmus leidžiamus atskaitymus, yra atimami leidžiami atskaitymai. Leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos (GPMĮ 18 str. 1 dalis).

Įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis laikomos žaliavų, medžiagų, įeinančių į pagamintų ir realizuotų gaminių sudėtį, patalpų nuomos išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pajamų uždirbimu, neatsižvelgiant į tai, ar tos išlaidos apmokėtos ar ne.

Tačiau tam tikros išlaidos, kurios atimamos iš pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas prie išlaidų priskiriamos ribotais dydžiais. Tai:

1. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Gyventojas leidžiamiems atskaitymams gali priskirti ir ilgalaikio turto įsigijimą. Ilgalaikiu turtu laikomas toks gyventojui nuosavybės teise priklausantis arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, turtas, kuris naudojamas gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė už gyventojo nusistatytą ir deklaruotą AVMI pagal gyventojo gyvenamąją vietą.

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto ir kompiuterių programų įsigijimo išlaidos, jeigu prieš pradėdamas šį turtą naudoti individualioje veikloje, gyventojas pateikė Deklaraciją FR0457 mokesčių administratoriui pagal savo gyvenamąją vietą, kurioje nurodydė turto pavadinimą, šio turto įsigijimo kainą, taip pat kokia turto dalis (procentais) priskiriama individualiai veiklai. Tokio ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto, įsigyto gyventojo vardu įsigijimo kaina (jei turtas įsigytas sutuoktinio vardu – tai vadovaujantis Civilinio kodekso 3.117 str. — 50 procentų įsigijimo kainos).

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos atimamos iš individualios veiklos pajamų tik lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Pelno mokesčio įstatymo 1 priedelyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą.

Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos tokio turto įsigijimo išlaidos:

 1. lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai lengvieji automobiliai naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami,
 2. gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos. Tačiau, jeigu gyventojas pakeitė įsigytų gyvenamųjų pastatų ir patalpų paskirtį ir VĮ Registrų centras, vadovaudamasis Pastatų paskirčių klasifikatoriumi, jas įregistravo kaip negyvenamosios paskirties pastatus ir patalpas, tokių negyvenamosios paskirties pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei toks turtas bus naudojamas individualios veiklos pajamoms uždirbti. Tokio turto įsigijimo išlaidos pagal nustatytus normatyvus atimamos lygiomis dalimis per to turto nusidėvėjimo laikotarpį,
 3. kompiuterių programų įsigijimo išlaidos, jeigu jos įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje,
 4. kompiuterių programų susikūrimo išlaidos.

2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.

Jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo įsigytas gyventojo vardu (jo sutuoktinio), lizingo būdu, taip pat įskaitant ir gyventojui ne nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, ir deklaruotas Deklaracijoje FR0457 kaip individualios veiklos turtas atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, tai šio turto eksploatavimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos be apribojimų, neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Jeigu ilgalaikis materialus turtas buvo įsigytas gyventojo vardu (jo sutuoktinio), lizingo būdu, taip pat įskaitant ir gyventojui ne nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, ir deklaruotas Deklaracijoje FR0457 kaip individualios veiklos turtas atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, tai šio turto remonto išlaidos, jeigu jos per mokestinį laikotarpį neviršija 50 proc. turto vertės, nurodytos minėtos deklaracijos 14 laukelyje, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos be apribojimų, neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Jeigu remonto išlaidos per mokestinį laikotarpį viršijo 50 procentų turto vertės (visos ar jos dalies, kurios priskyrimas individualiai veiklai deklaruotas Deklaracijoje FR0457) ar buvo atliktas turto rekonstravimas, tai šios remonto ir rekonstravimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos tik tuo atveju, kai toks ilgalaikis materialus turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas įsigytas gyventojo vardu (jo sutuoktinio), taip pat lizingo būdu ir naudojamas individualioje veikloje. Šios išlaidos bus laikomos atskiru ilgalaikio materialiojo turto vienetu ir atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Pelno mokesčio įstatymo 1 priedelyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą. Vadinasi, tokio turto remonto ar rekonstravimo išlaidos atimamos iš pajamų lygiomis dalimis tik tuo atveju, jeigu to remontuojamo ar rekonstruojamo turto įsigijimo išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Aukščiau nurodyta turto vertė (nurodyta Deklaracijos FR0457 14 laukelyje) apskaičiuojama taip: iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose (jeigu individualioje veikloje naudojamas ne gyventojo vardu įsigytas turtas, gali būti ir kitokie dokumentai, pvz., sandorio), turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atimama tos kainos (be PVM) dalis, kuri atitinka to turto sąlyginio nusidėvėjimo per laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio, kurį turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas arba jo dalis priskirta naudoti individualioje veikloje, suma. Turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149).

3. Kitos ribojamo dydžio išlaidos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams

Leidžiamiems atskaitymams priskiriama:

 • sumokėtų stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių suma, tačiau ne daugiau kaip 0,2 proc. individualios veiklos pajamų;
 • sumokėtų palūkanų dalis, neviršijanti atitinkamo laikotarpio trukmės paskolų palūkanų normos vidurkio, skelbiamo Lietuvos banko.

4. Įprastinės ir kitos su pajamų uždirbimu susijusios išlaidos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams

Prie nuolatinio Lietuvos gyventojo įprastinių išlaidų individualios veiklos pajamoms gauti galima priskirti prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas, nuomos, reklamos, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio išlaidas, privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokas, privalomas rinkliavas, mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu.

Taip pat nakvynės, dalyvavimo konferencijose, kelionės išlaidas ir pan., jeigu pagrindžiama, kad šios išlaidos susietos tik su individualios veiklos poreikiais.

5. Išlaidos, kurios negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams

Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama:

 • pridėtinės vertės mokestis, mokamas į biudžetą, ir pajamų mokestis;
 • pirkimo (importo) PVM, gyventojo, esančio PVM mokėtoju, įtrauktas į PVM atskaitą;
 • sumokėtos netesybos, į biudžetą sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;
 • išlaidos paramai ir dovanoms;
 • reprezentacijos išlaidos;
 • išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, jeigu jos neatitinka finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 303 patvirtintoje su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkoje nustatytų kriterijų;
 • išmokos užsienio gyventojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose;
 • gyventojo padarytos žalos atlyginimas;
 • išmokos, nuo kurių gyventojas privalėjo išskaityti pajamų (pelno) mokestį, tačiau jo neišskaitė;
 • kitos išlaidos, kurios yra nesusiję su individualios veiklos pajamų uždirbimu ir (arba) yra neįprastinės vykdomai individualiai veiklai.

6. Kitos išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams nuostatos

Kai gyventojas vykdo kelių, aiškiai skirtingų rūšių individualią veiklą, ir yra apsisprendęs iš gautų pajamų atimti leidžiamus atskaitymus, tai faktiškai patirtas kiekvienai iš veiklos rūšių išlaidas, atima atskirai iš kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamų.

Jei gyventojas visoms vykdomoms individualios veiklos rūšims turi vieną išlaidoms pagrįsti dokumentą, tai išlaidas tarp veiklos rūšių jis paskirsto pats pagal faktines išlaidas arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atskirus Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus.

Leidžiamiems atskaitymams gyventojas gali priskirti ne daugiau faktiškai patirtų išlaidų, nei yra gavęs pajamų iš kiekvienos individualios veiklos rūšies.


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos