http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojams2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimasKas privalo deklaruoti pajamas?Galutinai iš Lietuvos išvykstantys gyventojai
MENU
Galutinai iš Lietuvos išvykstantys gyventojai
Informacija atnaujinta
2013-01-25
 

Fizinio asmens galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijai nustatyti Finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr.  302 „Dėl fizinio asmens galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijų“ (Žin., 2002, Nr. 95-4148).

Jeigu gyventojas, kuris mokestinį laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip tris vienas paskui kitą einančius prieš tai buvusius mokestinius laikotarpius (t.y. kalendorinius metus), o galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestinį laikotarpį Lietuvoje išbuvo mažiau kaip 183 dienas, tai iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos privalo pateikti deklaraciją, kurioje turi būti deklaruojamos pajamos, gautos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, ir nuo šių pajamų sumokėti Lietuvoje mokėtiną pajamų mokestį.

Visi kiti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, mokestinį laikotarpį galutinai išvykstantys iš Lietuvos, privalo:

  • iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos pateikti deklaraciją, kurioje turi būti deklaruojamos pajamos, gautos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, ir nuo šių pajamų sumokėti Lietuvoje mokėtiną pajamų mokestį;
  • tokie gyventojai patys arba per įgaliotus asmenis taip pat turi pateikti ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją už visą mokestinį laikotarpį, kurį jie galutinai išvyko iš Lietuvos. Antroji deklaracija turi būti pateikta iki kitų po galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestinio laikotarpio einančių kalendorinių metų gegužės 1 d. ir iki šios dienos turi būti sumokėtas pajamų mokestis nuo visų per galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestinį laikotarpį gautų pajamų. Jeigu deklaracija teikiama per įgaliotą asmenį, toks asmuo turi turėti nuolatinio Lietuvos gyventojo, galutinai išvykusio iš Lietuvos, įgaliojimą.

Šios nuostatos nustatytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 įstatymas Nr. IX-1007; Žin., 2002, Nr. 73-3085) 29 straipsnyje ir paaiškintos šio straipsnio komentare (paaiškinime).

Teikiant 2009 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio, kurį nuolatinis Lietuvos gyventojas galutinai išvyksta iš Lietuvos, pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, deklaraciją, pildoma metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma, jos 8 laukelyje nurodant požymį „Galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo“. Ši deklaracijos forma bei jos priedų formos patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6865). 

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos