http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasPelno mokestisBendra informacija
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Bendra informacija  
Dalykinės temos
Mokesčių mokėtojų grupės
Dažniausiai daromos klaidos
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Bendra informacija
Informacija atnaujinta
2011-12-09

 

Įstatymas, nustatantis mokesčio administravimą

LR Pelno mokesčio įstatymas (Žin., 2001, Nr. 110-3992).

Mokesčio mokėtojai

*       Lietuvos vienetas (juridinis asmuo, įregistruotas LR teisės aktų nustatyta tvarka).

*       Užsienio vienetas (užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas)

Mokesčio objektas

Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra:

 • visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse  uždirbtos  pajamos,  kurių šaltinis yra Lietuvos  Respublikoje  ir ne Lietuvos Respublikoje. Į Lietuvos vieneto pajamas įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityvios pajamos arba jų dalis;
 • Į Lietuvos vieneto (Europos ekonominių interesų grupės dalyvio) pajamas taip pat įskaitomos tos Europos ekonominių interesų grupės pajamos.

Per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Užsienio vieneto mokesčio bazė yra:

 • užsienio vieneto per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos;
 • per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje uždirbtos tarptautinių telekomunikacijų pajamos bei 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos Respublikos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienyje ir baigiasi Lietuvos Respublikos teritorijoje, pajamų;
 • užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, priskiriamos toms nuolatinėms buveinėms Lietuvos Respublikoje tuo atveju, kai tos pajamos susijusios su užsienio vieneto veikla per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę gautos tam tikrų rūšių pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje.

         *       Vienetų mokesčio bazė taip pat yra:

·         Gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį.

·         Iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį  grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių  gyvenimo lygių dydžio sumą.

Mokesčio tarifai

15 proc. mokesčio tarifu apmokestinama: 

 • Lietuvos vieneto ir nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas;
 • pajamos iš paskirstytojo pelno;
 • gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį (be atskaitymų);
 • iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumą (be atskaitymų);
 • laivybos vienetų fiksuota pelno mokesčio bazė (be jokių atskaitymų).

Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.

Nuo 2012 metų mokestinio laikotarpio vienetų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.

Ši taisyklė netaikoma:

1.    vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2.    vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3.    vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4.    vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

 

Lietuvos vienetų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu:

1.    per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, ir

2.    per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų, ir

3.     mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetai  turi socialinės įmonės statusą.

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

Užsienio vienetų pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje, apmokestinamos taip:

·          honorarai, įskaitant PMĮ 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus; kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 procentų mokesčio tarifą;

·          pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje; pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą; metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos narių veiklą, pajamos iš paskirstytojo pelno- taikant 15 procentų mokesčio tarifą, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita;

·         užsienio vienetų, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, palūkanos neapmokestinamos;

·         užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus, apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 procentų mokesčio tarifą.

Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai

Pelno mokestis skaičiuojamas:

·         nuo Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus;

·         nuo nuolatinių buveinių mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto iš uždirbtų pajamų atimant neapmokestinamąsias pajamas, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus bei tokius atskaitymus, kurie susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatines buveines; 

·          nuo pajamų iš paskirstytojo pelno;

·         nuo gautos paramos, panaudotos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį;

·         nuo iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą;

·          nuo laivybos vienetų fiksuotos pelno mokesčio bazės;

·          nuo užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę Lietuvos teritorijoje gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje. Tokioms pajamoms priskiriama:

o     palūkanos, išskyrus  palūkanas  už Vyriausybės vertybinius popierius,  sukauptas  ir  išmokamas  palūkanas    indėlius  ir palūkanas    subordinuotas  paskolas,  kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;

o      pajamos iš paskirstytojo pelno;

o     honorarai (kai yra perleidžiama kompiuterio programa, šios nuostatos taikomos, jei yra perleidžiamas ne autorių teisėmis apsaugotas daiktas, o kompiuterio programoje yra suteikiamos šios teisės: teisė daryti kompiuterio programos kopijas, turint tikslą jas viešai platinti ar kitaip perduoti nuosavybėn, išnuomoti arba paskolinti, arba teisė rengti išvestines kompiuterio programas, kurios remiasi autorių teisėmis apsaugota kompiuterio programa, arba teisė viešai demonstruoti kompiuterio programą);

o      pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;

o     kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;

o     pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;

o     metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos narių veiklą.

Mokesčio deklaravimas (nurodant deklaracijų formas ir jų užpildymo taisykles nustatančių norminių dokumentų rekvizitus)

Nuo 2009 metais prasidėjusių ir vėlesnių mokestinių laikotarpių, taip pat 2008 metais prasidėjusių ir 2009 metais pasibaigiančių mokestinių laikotarpių pelno mokesčiui deklaruoti naudojamos Metinių pelno mokesčio deklaracijų 02 versijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos ir jų priedų 02 versijos PLN204B, PLN204C, PLN204E, PLN204K formos (deklaracijos ir jų priedai patvirtinti VMI prie FM viršininko 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-34 (Žin., 2009, Nr. 53-2131).  

Mokestinio laikotarpio deklaracija (ir atitinkami jos priedai), kartu su finansinėmis ataskaitomis (jei teisės aktų nustatyta tvarka jas privaloma sudaryti) AVMI turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos (iki kitų metų birželio 1 dienos, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos. Vienetai, kuriems nustatytas su ankstesniu mokestiniu laikotarpiu nesutampantis mokestinis laikotarpis, pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijas ir finansines ataskaitas (jei teisės aktų nustatyta tvarka jas privaloma sudaryti) AVMI turi pateikti ne vėliau kaip iki naujo nustatyto mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos.

Mokesčių mokėtojai, kurie pagal Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr.107 — 4810) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357850 86 punktą metines finansines ataskaitas privalo teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jų teikti AVMI neturi, vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl atleidimo nuo finansinės atskaitomybės teikimo“ (Žin., 2008, Nr. 89-3593).     

Vienetai kartu su metine pelno mokesčio deklaracija turi pateikti Kontroliuojamųjų ir kontroliuojančių vienetų bei asmenų ataskaitos FR0438 formą (VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 376). Pildo tie vienetai, kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kitus Lietuvos ir/ar užsienio vienetus arba kuriuos paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja  kiti Lietuvos ar užsienio vienetai bei nuolatiniai gyventojai arba vienetai, kurių dalyviai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo ne mažiau kaip 10 proc. akcijų ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas   įsigyti.

Lietuvos apmokestinamieji vienetai, norintys užskaityti pelno ar tapataus mokesčio sumą, apskaičiuotą ir sumokėtą nuo į vieneto pajamas įtrauktų kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, kartu su metine pelno  mokesčio deklaracija turi pateikti dokumentus, nurodytus 2002-11-21 VMI prie FM viršininko įsakyme Nr. 332.

Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430 forma, VMI prie FM  viršininko 2002-10-08 įsakymas Nr. 289) pateikiama:

1.     jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio deklaracija už pirmuosius devynis mokestinio laikotarpio mėnesius — ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną. Avansinio pelno mokesčio apyskaita už mokestinio laikotarpio dešimtą — dvyliktą mėnesius — ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio paskutinę dieną;

2.    jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, avansinio pelno mokesčio deklaracija — ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313 forma, VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymas Nr. 40) pateikiama ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos pajamos (sumos).

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai (2004-05-20 VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-101):

FR0640U formos priedas — Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo  jų išskaičiuotas  pelno  mokestis;

FR0640G formos priedas — Iš užsienio vienetų  gauti   apmokestinami dividendai  ir  nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis.

 

Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams, ir/ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus bei juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat fiziniams asmenims paskirstę ir išmokėję pelną (ar jo dalį), apmokestinamą pagal PMĮ 401 straipsnį, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą, deklaraciją AVMI privalo pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio 10 dienos, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti arba gauti dividendai arba toks paskirstytas pelnas (ar jo dalis) buvo išmokėtas fiziniams asmenims.

Informacijos, susijusios su mokesčiu, teikimas mokesčių administratoriui

Vienetas teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti šią informaciją:

apie duodamą/gaunamą labdarą ir paramą bei jų panaudojimą, vadovaujantis VMI prie FM Viršininko 2003-04-10 įsakymų Nr. V-103;

apie materialųjį ilgalaikį turtą, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, vadovaujantis 2002-02-11 Finansų ministro įsakymu Nr. 39;

apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu  50 000  Lt, vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 ,,Dėl mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 50 000 Lt, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 63-2354, Nr. 64)

Mokesčio sumokėjimas

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį — ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.
Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos.
Mokestį nuo dividendų apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis/gaunantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti/gauti, dešimtos dienos.

Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai

Iki atskiro Seimo sprendimo, mažesniu pelno mokesčiu apmokestinamas šių vienetų apmokestinamasis pelnas:

1.     Laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10 mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis ir (arba) teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis zonoje vykdomos veiklos rūšimis (zonoje pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų, taip pat zonoje vykdomai gamybai, apdirbimui ar perdirbimui reikalingų prekių transportavimo, aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklomis susijusių paslaugų). Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 milijoną eurų. Šioje dalyje nustatyta lengvata jokiais atvejais negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms;

2.    juridiniai asmenys (išskyrus  nurodytus PMĮ 5 straipsnio 5 dalyje), kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį nustatyta tvarka, t. y. priklausomai nuo riboto darbingumo asmenų dalies tarp visų dirbančių asmenų, apskaičiuota pelno mokesčio suma atitinkamai mažinama 25 proc., 50 proc., 75 proc. arba 100 proc.

Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos (įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus) per mokestinį laikotarpį sudaro daugiau kaip 50 proc. jų pajamų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Nuo 2009 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio vienetai, vykdantys investicinį projektą (atliekantys investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat su tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui), apmokestinamąjį pelną gali sumažinti faktiškai patirtų išlaidų nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu. Apmokestinamasis pelnas mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

1) turtas yra priskirtinas PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, ir

2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

 Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų. Jeigu faktiškai patirtų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų suma yra didesnė kaip 50 proc. apskaičiuotos mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno sumos, tai šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos į vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 50 proc.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos