http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasPridėtinės vertės mokestis (PVM)Bendra informacija
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra informacija  
Mokesčių mokėtojų grupės
Dalykinės temos
Dažniausiai daromos klaidos
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Bendra informacija

Informacija atnaujinta
2013-01-04

 

Mokestis

Pridėtinės vertės mokestis

Pagrindinis teisės aktas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Mokesčio mokėtojai

Lietuvos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas.

Tam tikrais atvejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos.

Mokesčio objektas

PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės.

Importo PVM objektas yra prekių importas, kai prekės pagal PVM įstatymo nuostatas laikomos importuotomis šalies teritorijoje.

Mokesčio tarifai

Standartinis 21 procento PVM tarifas.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

1. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2. Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

3. Periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei išskyrus leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto).

4. Keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais (maršrutus nustato Susisiekimo ministerija (jos įgaliota institucija) arba savivaldybės).

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

1. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. vaistų ir medicinos pagalbos priemonėms, kai tiekiama asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. PVM tarifas taip pat taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

0 procentų PVM tarifas taikomas tam tikriems paslaugų teikimo ir prekių tiekimo sandoriams.

Mokestinis laikotarpis

Įprastai juridinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, o fizinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

Tiek juridinis, tiek fizinis asmuo turi teisę prašyti nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį. Juridinis asmuo gali prašyti, kad jo mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas pusmetis, jei visos jo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 200 000 litų. Fizinis asmuo gali prašyti, kad jo mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas kalendorinis mėnuo.

Tam tikrais atvejais Lietuvos juridiniai asmenys bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys turi galimybę prašyti nustatyti specialų mokestinį laikotarpį (t.y. ne kalendorinį mėnesį ir ne kalendorinį pusmetį).

Tiek Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, tiek užsienio fizinių ir juridinių asmenų mokestiniu laikotarpiu yra kalendorinis mėnuo, jei iš kitų valstybių narių yra įsigyjamos prekės ir/ar paslaugos, už kurias atsiranda prievolė pirkėjui apskaičiuoti PVM Lietuvoje, vadovaujantis PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalimi.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami, nustatyti PVM įstatymo
20 – 33 straipsniuose.

PVM neapmokestinama:

su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;

socialinės paslaugos ir susijusios prekės;

švietimo ir mokymo paslaugos;

kultūros ir sporto paslaugos;

pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla;

pašto paslaugos;

radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos;

draudimo paslaugos;

finansinės paslaugos;

specialūs ženklai;

azartiniai lošimai ir loterijos;

nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma; nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas.

PVM įstatymo 34 – 40 straipsniuose yra nustatyti atvejai, kai importuojamos prekės yra neapmokestinamos importo PVM.

Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas yra nustatyti PVM įstatymo 41 – 53 straipsniuose.

0 proc. PVM tarifas taikomas:

prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos;

prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai;

laivų ir orlaivių tiekimui, nuomai, kt. sandoriams, susijusiems su laivais ir orlaiviais;

laivų ir orlaivių atsargų tiekimui;

vežimo paslaugoms ir susijusiems sandoriams;

draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu;

diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui;

aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui;

prekių tiekimui į kitą valstybę narę;

prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš Europos Sąjungos;

kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui, kai tokie daiktai laikinai įvežti į Europos Sąjungą;

atstovavimui tam tikruose aukščiau nurodytuose sandoriuose;

tam tikriems sandoriams, susijusiems su tarptautine prekyba.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Mokesčio laikotarpio (kalendorinio mėnesio, kalendorinio pusmečio, kito mokestinio laikotarpio) PVM deklaracijos FR0600 forma pateikiamos ne vėliau kaip per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos. Už šiuos mokestinius laikotarpius apskaičiuota PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 25 dienos po mokestinio laikotarpio pabaigos

Išregistruojamo iš PVM mokėtojo arba likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 forma pateikiama per 20 dienų po išregistravimo. Tokioje PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip tą pačią dieną, kada kai pateikiama tokia deklaracija, tačiau ne vėliau kaip iki nustatyto šios PVM deklaracijos pateikimo termino dienos.

PVM deklaracijos FR0600 forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29.

Metinė PVM deklaracija FR0516 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003-05-06 įsakymu Nr. V-140 (2004-12-30 įsakymo Nr. VA-211 redakcija) pateikiama ir joje apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama iki kitų metų spalio 1 dienos.

Avansinis PVM mokėjimas turi būti sumokėtas iki atitinkamo mėnesio 5, 13 ir 20 dienos.

Kiti ypatumai

Užsienio apmokestinamasis asmuo nustatyta tvarka turi teisę susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje. Teisė susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje, suteikiama užsienio apmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems Europos Sąjungoje ir trečiose užsienio valstybėse. Tačiau trečiųjų užsienio valstybių asmenys susigrąžinti PVM gali tik tuo atveju, jei trečiosios valstybės grąžina jose sumokėtą PVM (ar jam tapatų mokestį) Lietuvoje įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims ir jei įsigytų prekių ar paslaugų, už kurias prašoma grąžinti PVM atskaita nėra apribota.

Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turi pateikti per VMI prie FM Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (EPRIS).

 

 

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos