http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
El. paslaugos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisEl. paslaugosPažymų užsakymas ir prašymų teikimasPVM grąžinimas ES šalyse
MENU
El. deklaravimas
Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas
Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR papildymą/(pakeitimą
Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)
Pažyma apie sumokėtus mokesčius
PVM mokėtojo sertifikatas
Elektroniniai paklausimai
Speciali el. paslaugų apmokestinimo schema
Anoniminė anketa
TIN ES valstybėse narėse
VMI elektroninės paslaugos
Viešosios ir administracinės paslaugos
Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR papildymą (pakeitimą)
PVM grąžinimas ES šalyse

Informacija apie PVM grąžinimo direktyvos įgyvendinimą ES valstybėse narėse

Informacija atnaujinta
2012-02-20

Prisegtoje byloje galima rasti informaciją apie tai, kaip ES valstybės narės įgyvendino tam tikras Tarybos direktyvos 2008/9/EB, nustatančios Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles.

Prisegtoje byloje yra pateikiama informacija apie valstybių narių:

·       reikalavimus dėl sub-kodų naudojimo joms siunčiamuose prašymuose;
·       reikalavimus dėl prievolės prie prašymų prisegti PVM sąskaitas faktūras;
·       reikalavimus dėl prašymuose naudotinų kalbų;
·       minimalias PVM grąžinamas sumas valstybių narių nacionaline valiuta;
·       PVM grąžinimo terminams taikomus apribojimus;
·       informacijos pateikimo būdus;
·       tarpininkų veiklai taikomus apribojimus. 
 

Čia galite rasti informaciją apie ES valstybių narių reikalaujamus prašymuose nurodyti sub-kodus.

Čia galite rasti ES valstybių narių mokesčių administratorių kontaktus PVM grąžinimo klausimais

Bylose pateikta informacija yra tokia, kokią valstybės narės pateikė Europos Komisijai. Informaciją bus stengiamasi atnaujinti įvykus pasikeitimams, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad VMI prie FM informacijos tiesiogiai iš valstybių narių negauna, informacijos atnaujinimai gali užtrukti. Be to, VMI prie FM nėra atsakinga už kitų šalių pateiktos informacijos teisingumą.

 

Prašymas grąžinti PVM ES šalyse

Informacija atnaujinta
2010-01-27

1. Elektroninių prašymų registravimo informacinė sistema (EPRIS)
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje (toliau – ES) taikoma nauja pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) grąžinimo užsienio asmenims tvarka, todėl Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turės pateikti per VMI prie FM Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (EPRIS).

2. Prisijungimas prie EPRIS
Prisijungti prie EPRIS bus galima dviem būdais:
• tampant registruotu EPRIS vartotoju;
• prisijungiant per Elektroninės valdžios vartų portalą (Titulinis > Paslaugos verslo subjektams > Pridėtinės vertės mokestis (PVM)). Kaip teisingai tai padaryti, sužinosite čia. Galimybę tapti EPRIS vartotoju, prisijungiant per Elektroninės valdžios vartų portalą, turės asmenys, įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir:
• arba nuo 2009 m. sausio 1 d. buvę PVM mokėtojais,
• arba jungimosi metu registruoti PVM mokėtojų atstovais.
Jei apmokestinamasis asmuo įgalios kitą asmenį atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu, EPRIS vartotoju privalės tapti tiek pats apmokestinamasis asmuo, tiek jo atstovas.
Norint tapti registruotu EPRIS vartotoju, turės būti pateikiamas prašymas suteikti EPRIS vartotojo identifikavimo priemones (toliau – Įregistravimo prašymas).

3. Įregistravimo prašymų teikimas
 Įregistravimo prašymas galės būti pateikiamas:
• atvykus į bet kurį AVMI teritorinį skyrių,
• išsiunčiamas tradiciniu paštu bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui,
• arba naudojantis VMI prie FM svetainėje esančia elektroninių paklausimų aplikacija, pasirenkant temą „EPRIS vartotojų registravimas“ ir reikiamą AVMI bei pridedant užpildytą Įregistravimo prašymą. Kaip teisingai tai padaryti, sužinosite čia .

Įregistravimo prašyme turi būti nurodyti tokie prašymą teikiančio asmens duomenys:
• pavadinimas (vardas, pavardė);
• PVM mokėtojo kodas. Jei asmuo PVM mokėtojo kodo neturi, nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;
• buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;
• elektroninio pašto adresas;
• AVMI teritorinis skyrius, kuriam yra adresuojamas Įregistravimo prašymas;
• pageidaujama EPRIS kalba (lietuvių arba anglų).

Jei Įregistravimo prašymas teikiamas atvykus į AVMI teritorinį skyrių, tai apmokestinamasis asmuo arba jo atstovas EPRIS vartotojais užregistruojami ir EPRIS identifikavimo priemonės jiems suteikiamos prašymo pateikimo metu, kitais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės pasirašytinai išduodamos prašymą pateikusiam arba jo įgaliotam asmeniui.

4. Elektroninio prašymo pildymas EPRIS portale
Per EPRIS pildant elektroninį prašymą grąžinti PVM turės būti nurodomi duomenys apie asmenį, teikiantį prašymą (kai prašymą teikia apmokestinamojo asmens atstovas – ir duomenys apie atstovą), duomenys apie PVM grąžinančioje ES valstybėje narėje įsigytas (importuotas) prekes ir/ar paslaugas, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti, bei kita informacija.
Jeigu PVM grąžinanti valstybė narė reikalauja elektroniniu būdu pateikti įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) PVM sąskaitas faktūras ar importo dokumentus, kai apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo dokumente, yra didesnė už PVM grąžinančios valstybės narės nustatytą vertę, kartu su elektroniniu prašymu grąžinti PVM per EPRIS turės būti pateikiamos ir PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos.

Prašymų grąžinti PVM teikimo per EPRIS tvarką nustato Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. viršininko įsakymu Nr. VA-1.

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos