http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Naujienos
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisNaujienosMokesčių naujienosInformacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. Nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
MENU
VMI Naujienos
Mokesčių naujienos
Gyventojams
Juridiniams asmenims
Darbdaviams
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir gamtos išteklių deklaracijų atnaujinimo
Informacija apie mokesčių mokėtojų pelno mokesčio deklaracijose dažniausiai daromas klaidas
Mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai (angl. Binding Ruling)
Dėl leidinio „Mokestinės procedūros Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ atnaujinimo
Dėl leidinio „Juridiniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį“ atnaujinimo
Dėl viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 37¹ straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
Biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita – ir banke „Nordea“
Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio taikymo
Dėl individualios keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklos
Dėl pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies komentaro
Dėl leidinio ,,Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“ naujos redakcijos
Informacija dėl cigarečių akcizų tarifo ir turimų cigarečių inventorizavimo 2012 m. kovo 1 d.
Dėl leidinio
Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo
Dėl teikiamų tarpininkavimo paslaugų dėl vizų gavimo apmokestinimo PVM
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 21 str. 1 dalies ir 3 dalies 4.3.1 punkto 21 str. 4 dalies 4.3.3 ir 6.2.3 punktų,16 str. 2 dalies 2 punkto ir 43 str. 5 dalies komentarų
Dėl naujos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U versijos (03) patvirtinimo ir formų užpildymo taisyklių išdėstymo nauja redakcija
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 95 ir 96 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 64 ir 66 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 38-2 straipsnio 2 dalies, 50 straipsnio 1 dalies ir 53 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose taisyklių pakeitimo
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo formų pildymo taisyklių pakeitimo įsigaliojus teisės aktų pakeitimams
Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko įsakymo pakeitimo
Dėl žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo
Dėl Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pakeitimo
Dėl darbdavių savo darbuotojams išmokėtų individualios veiklos pajamų
Informacinis pranešimas dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimų
Dėl alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako inventorizavimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 58 ir 60 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo
Informacinis pranešimas dėl minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo nuo 2013 metų
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 29 ir 30 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo
Dėl PVM įstatymo 69 straipsni0 komentaro papildymo
Dėl informacinio pranešimo dėl VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymo Nr. VA-29 pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo
Dėl informacinio pranešimo dėl įsakymo pripažinimo netekusiu galios
Dėl LR PVM įstatymo 88-1 straipsnio komentaro pakeitimo
Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių pakeitimo
Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių pakeitimo
Dėl šilumos energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
Mokesčių naujienos
2013 m. balandžio mėn. mokesčių kalendorius
2013 m. kovo mėn. mokesčių kalendorius
Informacinis pranešimas dėl metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo taisyklių pakeitimo
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. Nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
Dėl leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“
Naujausia informacija skelbiama naujiojoje VMI svetainėje
Leidiniai
Seminarai
Karjera
Viešieji pirkimai
Internete publikuojamų naujienų bei seminarų prenumerata
Renginiai
Mokesčių įstatymų komentarų projektai
Verslo priežiūros naujovės
Mažosios bendrijos mokesčiai
Rodyti naujienas susijusias:
VMI naujienos
Mokesčių naujienos
Leidiniai
Mokesčių kalendorius
Publikacijos spaudoje
Seminarai
Mokesčiai
Susijusios su
nuo:
iki:

   
Mokesčių naujienos
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. Nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2013-03-19

Informuojame, kad 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 163 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 21-1019, toliau – nutarimas).

Nutarimu papildytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941 (toliau – LRV nutarimas Nr. 780) 2.7 punktas, pagal kurio nuostatas, tais atvejais, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų ar keliems asmenims bendrai tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, išlaidos pagal šias PVM sąskaitas faktūras gali būti pripažįstamos sąnaudomis, jeigu jose yra visi teisės aktuose nustatyti privalomi rekvizitai (neatsižvelgiant į apribojimus nustatytus šio punkto 1 ir 2 pastraipose). Šio punkto pakeitimas susijęs su Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau — PVM įstatymas) 80 str. 4 dalies pakeitimais (pagal 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-78 redakciją, Žin., 2012, Nr. 153-7828, įsigaliojo 2013 m. kovo 1d.), pagal kuriuos tais atvejais, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų bendrai tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sąskaitoje faktūroje vietoj prekių tiekėjo ir (arba) paslaugų teikėjo pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai. Jeigu viena PVM sąskaita-faktūra įforminamos keliems pirkėjams (klientams) bendrai tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sąskaitoje faktūroje vietoj pirkėjo (kliento) pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo (jei turi) nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai (pagal anksčiau galiojusią redakciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai tokiose PVM sąskaitose faktūrose nurodomi vietoje prekių ir (arba) paslaugų teikėjo kodo (asmens kodo)/pirkėjo (kliento) kodo (asmens kodo).

Atsižvelgiant į minėtas PVM įstatymo 80 str. 4 dalies nuostatas, nutarimu atitinkamai patikslintas Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių (patvirtintų LRV nutarimu Nr. 780) 13 punktas.

Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1K-207 (Žin., 2004, Nr. 92-3372; 2012, Nr.147-7575).Informaciją parengė
Teisės departamentas

Mokesčių naujienos
2013-05-29
Informacinis pranešimas dėl gyventojų turto deklaravimo įstatymo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo
2013-05-23
Naujausia informacija skelbiama naujiojoje VMI svetainėje
2013-05-21
Dėl pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo
2013-05-21
Dėl PVM įstatymo 19 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
2013-05-17
Dėl PVM įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
2013-05-17
Dėl paramos teikimo ir panaudojimo kontrolės
2013-05-09
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 104-2 komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
2013-04-25
Dėl PVM įstatymo 64 straipsnio 5 dalies komentaro pakeitimo
2013-04-24
Dėl investicinio projekto (PMĮ 46-1 str.)
2013-04-08
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (papildymo)
Daugiau
Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos