http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisMokesčiai, jų administravimasGyventojų pajamų mokestisDalykinės temosKai kurių pajamų rūšių apmokestinimo ypatumai
Akcizai
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
Bendra informacija
Dalykinės temos  
Dažniausiai daromos klaidos
Mokesčių mokėtojų grupės
Įmokos į Garantinį fondą
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
Konsulinis mokestis
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už aplinkos teršimą
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Naftos ir dujų išteklių mokestis
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Socialinis mokestis
Valstybės rinkliava
Žyminis mokestis
Žemės mokestis
Mokesčių administravimas
Cukraus bei perdirbtų produktų perteklinių atsargų vienkartinis mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių administravimas
Atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais
Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis
Leidžiami atskaitymai
Informacija atnaujinta
2010-03-22


Nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos. T. y. perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos, veikloje naudojamo turto nuomos, reklamos, palūkanų, įrankių įsigijimo, samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, socialinio draudimo įmokos, sveikatos draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis.

Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama:

 

 

— gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos;

— lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami, įsigijimo išlaidos;

— kompiuterių programų susikūrimo išlaidos;

— kompiuterių programų įsigijimo išlaidos, jeigu šios programos yra įsigytos iš asocijuotų asmenų arba yra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje;

— į biudžetą mokamas pridėtinės vertės mokestis ir šio Įstatymo nustatytas pajamų mokestis;

— pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokestis, gyventojo, kuris yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą;

— sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;

— išlaidos paramai ir dovanoms;

— neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai (ši nuostata taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas);

— išmokos užsienio gyventojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose;

— gyventojo padarytos žalos atlyginimas;

— išmokos, nuo kurių gyventojas privalėjo išskaičiuoti pajamų arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo;

— išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, jeigu išmokas mokantis gyventojas centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka vietos mokesčio administratoriui neįrodo, kad tokios išmokos yra susijusios su jas mokančio gyventojo ir jas gaunančio užsienio vieneto įprastine veikla ir kad išmokas gaunantis užsienio vienetas valdo turtą, reikalingą tokiai įprastinei veiklai vykdyti, ir jeigu išmoka ir ekonomiškai pagrįsta ūkinė operacija yra susijusios. 

Vadinasi, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos su individualios veiklos pajamomis susijusios patirtos išlaidos, kurių atskaitymas iš pajamų nėra ribojamas arba draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 18 straipsnio nuostatas, ar kurių atskaitymui Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministras 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149) nenustatyta kitokių specialių taisyklių. 

Jeigu gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, su tokios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) susiję leidžiami atskaitymai atimami atskirai pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamas.

Individualią veiklą vykdančių gyventojų, kurių pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti per tą mokestinį laikotarpį gautų individualios veiklos pajamų.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie pajamas pripažįsta pagal kaupimo principą, susidariusius mokestinio laikotarpio nuostolius, kurie apskaičiuojami iš individualios veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus, gali perkelti į kitus mokestinius metus. Šiuos nuostolius gyventojas gali perkelti neribotą laiką, numatant, kad toks perkėlimas nutraukiamas tik tada, kai gyventojas nutraukia veiklą, dėl kurios mokestiniai nuostoliai susidarė. Jeigu individualią veiklą vykdantys gyventojai gauna mokestinius nuostolius ilgiau negu vienerius metus, pirmiausia perkeliami ankstesnių metų nuostoliai. Vėliau patirti mokestiniai nuostoliai perkeliami tik padengus ankstesnių metų nuostolius.

 

Jeigu gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, iš skirtingų individualios veiklos rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios tokie nuostoliai susidarė, pajamomis.

 

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, apskaičiuodami ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių individualios veiklos pajamas, gali pasirinkti alternatyvią individualios veiklos gautoms (uždirbtoms) pajamoms tenkančių patirtų išlaidų pripažinimo tvarka: individualios veiklos pajamų gavęs gyventojas gali pasirinkti leidžiamais tokių pajamų atskaitymais laikyti 30 procentų tokių pajamų sumos. Jeigu gyventojas apskaičiuodamas individualios veiklos pajamas leidžiamais pasirenka laikyti sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, jis neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų ir vesti su veikla susijusių išlaidų apskaitos.

TEISINĖ INFORMACIJA


Įstatymo straipsniai

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 18, 181 straipsnis.

Kiti teisės aktai

Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministras 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149).

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 372 ,,Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 1-30; 2009, Nr. 148-6652).

Deklaracijų formos

Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai FR0457 forma, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 (Žin., 2003, Nr. 1-30; 2009, Nr. 148-6652).

Komentarai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras

LEIDINIAI 


Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos