http://www.vmi.lt/
  EN Turinys
Paieška
Juridiniams asmenims
Gyventojams
Mokesčiai, jų administravimas
Mano mokesčiai
TitulinisGyventojams2012 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų deklaravimas ir mokėjimasPSD įmokos iš Lietuvos išvykusiems gyventojams
MENU
PSD įmokos iš Lietuvos išvykusiems gyventojams

Informacija pateikta
2011-07-21


PSD įmokos iš Lietuvos išvykusiems gyventojams

Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat faktiškai gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Tiems gyventojams, kurie išvyko iš Lietuvos, tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatomis, gyvenamosios vietos pakeitimų Gyventojų registre nedeklaravo, siūlome:

1)      Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą (ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai):

·        jei asmuo išvyko 2009 ar 2010 metais, pateikiama GPM308 forma,

·        jei asmuo išvyko 2007-2008 metais, pateikiama GPM305 forma,

·        jei asmuo išvyko 2006 metais, pateikiama GPM302 forma,

·        jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti GPM302 formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą 2006-01-01.

             Deklaracijų GPM308, GPM305 ir GPM302 formas rasite čia 

Aukščiau nurodytu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų;

arba

2)      įvykdyti prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.

Tiems gyventojams, kurie nedeklaruos išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pavyzdžiui 2009 metais laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2009 metų mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Šiems gyventojams rekomenduojame pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

Atitinkamos formos dokumento (E formos pažymos arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius preziumuoja, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.  

Aukštyn


Informacija mokesčių klausimais
 1882


 
© 2000-2010 Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos