(Skaičiuoklė skirta gyventojams, gavusiems tik darbo užmokestį)

Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir Metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė* 2015–2019 metams

 
Eur, ct
Eur, ct
Įveskite vaikų skaičių iki 18 metų, taip pat ir vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose (PNPD taikomas, kai jose vaikai mokosi grupinio mokymosi forma kasdieniniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, arba pavienio mokymosi forma savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (Už studentus PNPD netaikomas).

Už kiekvieną kartu auginamą vaiką (Įvaikį) tėvams (įtėviams) metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - MPNPD) apskaičiuojamas per pusę, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) – visas MPNPD.

MPNPD:

Kai vaiką augina abu tėvai (įtėviai): Kai vaiką augina vienas iš tėvų (įtėvių):
 
Nuo 2018 m. už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis – netaikomas.
 
2017 m. - 1200 eurų 2400 eurų.
2016 m. - 720 eurų 1440 eurų.
2015 m. - 360 eurų 720 eurų.
 
(pažymėkite, jeigu ribotas darbingumas, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas visą įrašytą mokestinį laikotarpį)

esate asmuo, kuriam nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis ar sunkus neįgalumo lygis arba senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

esate asmuo, kuriam nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis ar vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis, arba senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialių poreikių lygis

Taikytinas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis:
0,00 Eur
Apskaičiuota grąžintina (+)/mokėtina (-) gyventojų pajamų mokesčio suma
0 Eur

* Skaičiuoklė nepritaikyta metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio PNPD skaičiavimui, kai šeimoje auga vaikai iš skirtingų santuokų ir nėra įvaikinti vieno iš tėvų, taip pat dėl riboto darbingumo, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygio, kai ribotas darbingumas, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygis nustatytas mokestiniu laikotarpiu, taip pat tėvams (įtėviams), kartu auginantiems vaikus (įvaikius), pageidaujantiems metinį PNPD prisitaikyti kitokiomis proporcijomis, taip pat už 2019 metus, kai metinių pajamų suma viršija 136344 eurų.

** Metinė darbo užmokesčio suma gali būti nurodoma iš atsiskaitymo lapelių (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą – darbdavys kartą per mėnesį privalo raštu ar el. būdu darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas) arba pagal darbdavio išduotą pažymą (pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 str., darbdavys gyventojo prašymu per 10 darbo dienų turi išduoti apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų pažymą).

Visus duomenis apie gautas metines pajamas ir išskaičiuotą pajamų mokestį taip pat galite pasitikrinti prisijungę prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (https://deklaravimas.vmi.lt), žr. suformuotas pažymas.

Visus duomenis apie gautas metines pajamas ir išskaičiuotą pajamų mokestį taip pat galite pasitikrinti prisijungę prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (https://deklaravimas.vmi.lt).