AIS-EMCS

AIS-EMCS

informacinė sistema, skirta naudoti ūkio subjektams gabenant akcizais apmokestinamas prekes Europos Sąjungos teritorijoje.

Bendra informacija

Ūkinė veikla (gamyba, laikymas, gabenimas, saugojimas bei naudojimas) susijusi su akcizas apmokestinamų prekėmis yra reglamentuota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

ES Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento 2003 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1152/2003/EB „Dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo" valstybės narės įdiegė ir naudojasi bendra akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės ir stebėjimo kompiuterine sistema (toliau -EMCS) (EMCS - angl. Excise Movement and Control System), kai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Ši sistema valstybėms narėms pateikia informaciją realiu laiku apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimą naudojant elektroninius administracinius dokumentus ir persiunčiant su tuo susijusius informacinius pranešimus. Lietuvoje EMCS yra integruota Akcizų informacinės sistemos dalis (toliau - AIS-EMCS).

AIS-EMCS yra nacionalinė akcizų administravimui skirta informacinė sistema teikianti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -VMI prie FM) paslaugas mokesčių mokėtojams ir valstybės institucijoms. Šia sistema gali naudotis asmenys vykdantys veiklą susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis ir savo darbuotojus užsiregistravę AIS naudotojais per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalą e-VMI. Šio portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 3d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 116-5919).

AIS-EMCS naudojai yra fiziniai asmenys paskirti ūkio subjektų, kurie registruoti vadovaujantis 2001 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu Nr. IX-569 (aktuali redakcija) Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkais, Registruotais gavėjais ar Registruotais siuntėjais ir kuriems leidžiama veikla su akcizais apmokestinamomis prekėmis taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Taip pat AIS-EMCS naudotojai gali būti fiziniai asmenys (toliau - kiti asmenys) paskirti kitų ūkio subjektų, kurie gauna arba siunčia akcizais apmokestinamas prekes išleistas vartojimui ir už kurias akcizas sumokėtas vienoje valstybėje narėje, tačiau jos laikomos arba pristatomos komerciniams tikslams kitoje valstybėje narėje bei įsigyjantys banderoles alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams ženklinti.

Akcizais apmokestinamų prekių sandėliams ir jų savininkais, Registruotais gavėjais ar Registruotais siuntėjais registruotiems asmenims suteikiami atskiri identifikaciniai numeriai, kurie naudojami apsikeičiant informacija tarp valstybių narių administracijų apie jiems leistas vykdyti veiklas su tam tikrais akcizais apmokestinamų prekių kodais ar kategorijomis. Informacija apie valstybėse narėse registruotus asmenis, jiems suteiktus 13 ženklų identifikacinius numerius (toliau - SEED numeriai), jiems leidžiamas veiklas, jų veiklos pradžią ir pabaigą bei akcizais apmokestinamas prekes yra saugoma centrinėje duomenų bazėje vadinamoje SEED (SEED, angl. System for the Exchange of Excise Data). Visi valstybėse narėse registruoti asmenys informaciją apie veiklos partnerius gali pasitikrinti viešoje internetinėje prieigoje SEED Europoje (SEED on Europa) įvedus pageidaujamo asmens SEED numerį. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai ir Registruoti siuntėjai rengia elektroninius akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentus (toliau - e-AD), Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai ir Registruoti gavėjai rengia pranešimus apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą (toliau - e-RoR) naudodamiesi AIS-EMCS. Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklės patvirtintos 2010 m. rugpjūčio 2 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. 88.

Kiti asmenys, pristatantys arba laikantys pristatymui skirtas akcizais apmokestinamas prekes, arba asmenys gaunantys šias prekes Lietuvos Respublikoje su supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu (toliau - SAAD), kurio naudojimo tvarka nustatyta 1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje, naudodamiesi AIS-EMCS gali užregistruoti gautus SAAD ir pateikti gautų akcizais apmokestinamų prekių gavimo duomenis tvirtinimui.

Kiti asmenys, išgabenantys iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, į kitą valstybę narę, naudodamiesi AIS-EMCS gali parengti ir atspausdinti SAAD Komisijos reglamento (EEB) 3649/92 priede pateikta forma bei gavę gražintą SAAD 3 egzempliorių su gavėjo patvirtinimu apie prekių gavimą, patvirtinimo duomenis pateikti į AIS-EMCS.

Asmenys įsigyjantys banderoles alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams ženklinti (toliau - banderolių tvarkytojai) naudodamiesi AIS-EMCS teikia banderolių pagaminimo paraiškas, banderolių išdavimo paraiškas, banderolių gražinimo paraiškas, banderolių panaudojimo ataskaitas, savaitinio banderolių panaudojimo ataskaitas ir gali peržiūrėti savo užsakytų banderolių informaciją AIS-EMCS.

Asmenys norintys plačiau susipažinti su EMCS funkcionalumais gali pasinaudoti eLearning elektroninio mokymo moduliu, kurio elektroninę EMCS kurso bylą anglų kalba parsisiųsti galima čia.

Importo atvejai

Atmintinę asmenims, rengiantiems elektronines importo deklaracijas akcizais apmokestinamoms prekėms bei po to išrašius e-AD gabenamoms pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, rasite čia.

Eksporto atvejai

Atmintinę asmenims, rengiantiems elektronines eksporto deklaracijas akcizais apmokestinamoms prekėms, kurios gabenamos į importo vietą su e-AD pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą eksportuoti, rasite čia.

AIS-EMCS darbingumo palaikymas

AIS-EMCS darbingumo sutrikimus galite registruoti VMI pagalbos tarnyboje

Tel.: 1882

El. p.: pagalba@vmi.lt

Darbo laikas
I-V 8:00 — 17:00
Pietų pertrauka
I-V 12:00 — 12:45

(Taip pat žr. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. VA-99 redakcija) patvirtintas Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisykles)

Europos Sąjungos teisės aktai

 1. 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB
 2. 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009
 3. 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1221/2012
 4. 2014 m. sausio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 76/2014

Lietuvos Respublikos teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (aktuali redakcija)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" (šiuo metu galiojanti aktuali redakcija)
 3. 2010 m. rugpjūčio 2 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-88 patvirtintos Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklės.
 4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo" pakeitimo"
 5. 2010 m. rugpjūčio 27 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo"
 6. 2010 m. rugsėjo 3 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-98 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. Įsakymo Nr. VA-62 „Dėl prekybininkų registravimo" pakeitimo"
 7. 2010 m. rugsėjo 3 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas Nr. VA-97/1B-553 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių patvirtinimo"
 8. 2002 m. birželio 14 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos"

 Daugiau informacijos apie akcizus galima rasti Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato internetiniame puslapyje arba internetiniame puslapyje europa.eu