Informaciniai pranešimai

Dėl akcizų tarifo, taikomo etilo alkoholiui, padidinimo

Atnaujinimo data: 2019-01-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr....

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-07-17
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo...

Tarifai

Akcizų tarifai, taikomi cigaretėms, cigarams, cigarilėms, rūkomajam tabakui, kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui ir etilo alkoholiui

Atnaujinimo data: 2018-07-27

 

Akcizų tarifas nuo

2019-03-01 iki

2020-02-29

Akcizų tarifas nuo

2020-03-01 iki

2021-02-28

Akcizų tarifas nuo

2021-03-01

Cigaretės

specifinis elementas — 62,25 euro už 1 000 cigarečių

specifinis elementas — 65,7 euro už 1 000 cigarečių

specifinis elementas — 69,4 euro už 1 000 cigarečių

vertybinis elementas — 25 proc.

vertybinis elementas — 25 proc.

vertybinis elementas — 25 proc.

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 102 eurai už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 000 cigarečių

Cigarai ir cigarilės

42 eurai už kilogramą produkto

48 eurai už kilogramą produkto

55 eurai už kilogramą produkto

Rūkomasis tabakas ir kaitinamojo tabako produktai

68,6 euro už kilogramą

78,5 euro už kilogramą

90 eurų už kilogramą

Elektroninių cigarečių skystis

0,12 euro už mililitrą

0,12 euro už mililitrą

0,12 euro už mililitrą

Etilo alkoholis 1 832 eurai už gryno etilo alkoholio hektolitrą 1 832 eurai už gryno etilo alkoholio hektolitrą 1 832 eurai už gryno etilo alkoholio hektolitrą

 


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Juridinis asmuo 2019 m. kovo 1 d. mažmeninės prekybos vietose (pvz., parduotuvėse) laiko kaitinamojo tabako produktus. Prekės buvo įsigytos 2018 m. gruodžio mėn. ir už jas akcizai buvo sumokėti kaip už rūkomąjį tabaką. Ar šiam asmeniui atsiranda kokių nors su akcizais susijusių mokestinių prievolių?


Juridiniam asmeniui dėl mažmeninės prekybos vietose laikomų kaitinamojo tabako produktų jokių naujų su akcizais susijusių mokestinių prievolių neatsiranda.


2. Juridinis asmuo, vykdantis didmeninę prekybą kaitinamojo tabako produktais, didmeninės prekybos sandėlyje 2019 m. kovo 1 d. laiko kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai jau yra sumokėti kaip už rūkomąjį tabaką. Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


Juridiniam asmeniui dėl didmeninės prekybos sandėlyje laikomų kaitinamojo tabako produktų jokių naujų su akcizais susijusių mokestinių prievolių neatsiranda.


3. Akcizais apmokestinamų prekių (toliau ‒ AAP) sandėlio savininkas planuoja 2019 m. balandžio mėn. kaitinamojo tabako produktus, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau ‒ AMLAR), nugabenti į Latvijos Respubliką. Ar kaitinamojo tabako produktai gali būti išgabenti, taikant AMLAR? Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


Ne, negali. Reikalavimai dėl AAP kontrolės ir gabenimo (reikalavimas, kad jie būtų gabenami su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu (e-AD) ir pan.) kaitinamojo tabako produktams taikomi tik Lietuvos Respublikoje. Prieš išgabendamas šias prekes iš AAP sandėlio, AAP sandėlio savininkas:

- turi parengti akcizų apskaičiavimo dokumentą (panaikinti AMLAR);
- akcizų apskaičiavimo dokumento duomenis turi įkelti į Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinę sistemą.


4. AAP sandėlio savininkas planuoja 2019 m. balandžio mėn. kaitinamojo tabako produktus nugabenti į kitą Lietuvos Respublikos AAP sandėlį. Ar kaitinamojo tabako produktai gali būti išgabenti, taikant AMLAR? Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


Taip, gali. Analizuojamu atveju kaitinamojo tabako produktai gabenimui taikomos tos pačios Akcizų įstatymo nuostatos kaip ir gabenant kitas AAP, kurioms taikomas AMLAR (Akcizų įstatymo 14 straipsnis ir kt.).
AAP sandėlio savininkui atsiranda tos pačios su akcizais susijusios mokestinės prievolės (apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo) kaip ir laikant bei gabenant kitas AAP, kurioms taikomas AMLAR.


5. Registruotas gavėjas, turintis teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, 2019 m. vasario 28 d. gavo kaitinamojo tabako produktus (tuo metu jie buvo priskiriami rūkomajam tabakui), tačiau 2019 m. kovo 1 d. dar nėra pateikęs akcizų deklaracijos ir sumokėjęs akcizus. Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


Registruotas gavėjas turi:

- per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jam nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą;
- iki 2019 m. balandžio 15 d. pateikti akcizų už kaitinamojo tabako produktus deklaraciją ir sumokėti mokėtiną akcizų sumą, kuri apskaičiuojama naudojant nuo 2019 m. kovo 1 d. galiojantį akcizų tarifą ‒ 68,6 euro už kilogramą.


6. Juridinis asmuo, turintis teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, 2019 m. vasario 28 d. su supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu (toliau ‒ SAAD) atsigabeno ir laiko kaitinamojo tabako produktų (tuo metu jie buvo priskiriami rūkomajam tabakui), už kuriuos akcizai dar nesumokėti. Juridinis asmuo 2019 m. kovo 1 d. dar nėra pateikęs akcizų deklaracijos ir sumokėjęs akcizus. Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


Juridinis asmuo turi:

- per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jam nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą;
- iki 2019 m. balandžio 15 d. pateikti akcizų už kaitinamojo tabako produktus deklaraciją ir sumokėti mokėtiną akcizų sumą, kuri apskaičiuojama naudojant nuo 2019 m. kovo 1 d. galiojantį akcizų tarifą ‒ 68,6 euro už kilogramą.


7. AAP sandėlio savininkas, turintis teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, 2019 m. kovo 1 d. savo AAP sandėlyje laiko kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti. Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


AAP sandėlio savininkui dėl AAP sandėlyje laikomų kaitinamojo tabako produktų jokių naujų su akcizais susijusių mokestinių prievolių neatsiranda.


8. AAP sandėlio savininkas, turintis teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, 2019 m. kovo 1 d. savo AAP sandėlyje laiko kaitinamojo tabako produktus, kuriems taikomas AMLAR. Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


AAP sandėlio savininkas turi iki 2019 m. balandžio 15 d. pateikti akcizų deklaraciją ir atitinkamus jos priedus. Deklaruojant rūkomojo tabako „perkvalifikavimą" į kaitinamojo tabako produktus, turi būti pateikiami du atskiri akcizų deklaracijos priedai „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas" (FR0630S forma). Viename iš šių priedų nurodomi duomenys apie rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. „perkvalifikuojamas" į kaitinamojo tabako produktus, o kitame – apie kaitinamojo tabako produktus, kuris iki 2019 m. vasario 28 d. buvo prilyginamas rūkomajam tabakui.

Deklaruojant duomenis apie rūkomąjį tabaką, priede turi būti nurodyta:

 • 19 laukelyje ‒ rūkomojo tabako tarifinė grupė;
 • 21 pozicijoje ‒ AAP sandėlyje 2019 m. kovo 1 d. laikomo rūkomojo tabako, kuriam taikomas AMLAR, kiekis;
 • 38 pozicijoje ‒ rūkomojo tabako, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. „perkvalifikuojamas" į kaitinamojo tabako produktus ir kuriam taikomas AMLAR, kiekis.

 

Deklaruojant duomenis apie kaitinamojo tabako produktus, priede turi būti nurodyta:

 • 19 laukelyje ‒ kaitinamojo tabako produktų tarifinė grupė;
 • 21 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų kiekis, kuris yra lygus 0;
 • 34 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų, kurie iki 2019 m. vasario 28 d. buvo prilyginami rūkomajam tabakui, kiekis (šis kiekis turėtų sutapti su priedo 38 pozicijoje nurodytu rūkomojo tabako kiekiu, nebent rūkomasis tabakas buvo panaudotas ir kitų akcizais apmokestinamų prekių gamyboje).

Rūkomojo tabako „perkvalifikavimas" į kaitinamojo tabako produktus 2019 m. kovo 1 d. turi būti nurodytas ir Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnale.
AAP sandėlio savininkui nėra taikomas reikalavimas per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jam nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą. Rūkomojo tabako ir kaitinamojo tabako produktų inventorizavimui taikomos bendros AAP inventorizavimo nuostatos.


9. AAP sandėlio savininkas, neturintis teisės verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, 2019 m. kovo 1 d., savo AAP sandėlyje laiko kaitinamojo tabako produktus, kuriems taikomas AMLAR. Kokios su akcizais susijusios mokestinės prievolės atsiranda šiam asmeniui?


AAP sandėlio savininkas turi iki 2019 m. balandžio 15 d. pateikti akcizų deklaraciją ir atitinkamus jos priedus. Deklaruojant rūkomojo tabako „perkvalifikavimą" į kaitinamojo tabako produktus, turi būti pateikiami du atskiri akcizų deklaracijos priedai „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas" (FR0630S forma). Viename iš šių priedų nurodomi duomenys apie rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. „perkvalifikuojamas" į kaitinamojo tabako produktus, o kitame – apie kaitinamojo tabako produktus, kuris iki 2019 m. vasario 28 d. buvo prilyginamas rūkomajam tabakui.

Deklaruojant duomenis apie rūkomąjį tabaką, priede turi būti nurodyta:

 • 19 laukelyje ‒ rūkomojo tabako tarifinė grupė;
 • 21 pozicijoje ‒ AAP sandėlyje 2019 m. kovo 1 d. laikomo rūkomojo tabako, kuriam taikomas AMLAR, kiekis;
 • 38 pozicijoje ‒ rūkomojo tabako, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. „perkvalifikuojamas" į kaitinamojo tabako produktus ir kuriam taikomas AMLAR, kiekis;

Deklaruojant duomenis apie kaitinamojo tabako produktus, priede turi būti nurodyta:

 • 19 laukelyje ‒ kaitinamojo tabako produktų tarifinė grupė;
 • 21 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų kiekis, kuris yra lygus 0;
 • 34 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų, kurie iki 2019 m. vasario 28 d. buvo prilyginami rūkomajam tabakui, kiekis (šis kiekis turėtų sutapti su priedo 38 pozicijoje nurodytu rūkomojo tabako kiekiu, nebent rūkomasis tabakas buvo panaudotas ir kitų akcizais apmokestinamų prekių gamyboje).

Rūkomojo tabako „perkvalifikavimas" į kaitinamojo tabako produktus 2019 m. kovo 1 d. turi būti nurodytas ir Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnale.
AAP sandėlio savininkui nėra taikomas reikalavimas per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jam nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą. Rūkomojo tabako ir kaitinamojo tabako produktų inventorizavimui taikomos bendros AAP inventorizavimo nuostatos.


10. Juridinis asmuo 2019 m. kovo 1 d. mažmeninės prekybos vietose (pvz., parduotuvėse) laiko elektroninių cigarečių skysčio. Prekės buvo įsigytos 2018 m. gruodžio mėn. Ar šiam asmeniui atsiranda kokių nors su akcizais susijusių mokestinių prievolių?


Juridinis asmuo turi:

- per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausantį elektroninių cigarečių skystį ir mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą;
- iki 2019 m. balandžio 15 d. pateikti akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaraciją ir sumokėti mokėtiną akcizų sumą.


11. Fizinis asmuo asmeninėms reikmėms laiko 2019 m. sausio 15 d., kovo 1 d. ir balandžio 14 d. iš Lenkijos Respublikos atsigabento (įsigyto) elektroninių cigarečių skysčio. Ar šiam asmeniui atsiranda kokių nors su akcizais susijusių mokestinių prievolių?


Atsižvelgiant į tai, kad fizinis asmuo elektroninių cigarečių skysčio įsigijo ne verslo reikmėms, t. y. jis nesiverčia tokio skysčio prekyba, gamyba ar pan. veikla, jam neatsiranda su akcizais susijusių mokestinių prievolių.


12. Juridinis asmuo, vykdantis mažmeninę elektroninių cigarečių skysčio prekybą, nuo 2019 m. kovo mėn. planuoja dalį elektroninių cigarečių skysčio įsigyti iš Lenkijos Respublikos, o kitą dalį importuoti iš Kinijos Liaudies Respublikos. Ar šiam asmeniui atsiranda kokių nors su akcizais susijusių mokestinių prievolių?


Juridinis asmuo turi centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka (tik dėl įsigijimų iš Lenkijos Respublikos) įsiregistruoti akcizų už elektroninių cigarečių skysčio mokėtoju. Be to, iki kito mėnesio 15 d. turi pateikti akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaraciją ir sumokėti mokėtiną akcizų sumą.
Importuojant elektroninių cigarečių skystį, atsiranda importo mokesčiai, kuriuos administruoja Lietuvos Respublikos muitinė.


13. Fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, nuo 2019 m. kovo mėn. planuoja elektroninių cigarečių skysčio įsigyti iš Lietuvos Respublikos juridinio asmens ir jį parduoti galutiniams vartotojams. Ar šiam asmeniui atsiranda kokių nors su akcizais susijusių mokestinių prievolių?


Įsigyjant elektroninių cigarečių skysčio iš juridinio asmens, akcizai už šį skystį jau turėtų būti sumokėti. Atsižvelgiant į tai, fiziniam asmeniui neturėtų atsirasti naujų su akcizais susijusių mokestinių prievolių.


14. Kas yra laikoma elektroninių cigarečių skysčio gamyba verslo reikmėms?


Elektroninių cigarečių skysčio gamyba laikomas elektroninių cigarečių skysčio, tinkamo galutiniam vartojimui, darymas, įskaitant elektroninių cigarečių skysčio koncentrato sumaišymą / skiedimą. Jeigu akcizai už elektroninių cigarečių skystį (prieš sumaišymą / skiedimą) buvo sumokėti, tokiu atveju atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą (tarp sumokėtos akcizų sumos (prieš sumaišymą / skiedimą) ir akcizų sumos, kuri turėtų būti sumokėta už jau pagamintą (po sumaišymo / skiedimo) elektroninių cigarečių skystį).
Sąvoka „gamyba verslo reikmėms" suprantama kaip elektroninių cigarečių skysčio gamyba asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.


15. Kokios akcizų lengvatos taikomos kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui?


Kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui taikomos akcizų lengvatos, nustatytos:

- Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje (eksportavus; patiekus kaip atsargas laivams (orlaiviams), vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais; patiekus užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje nariams asmeniniam naudojimui ir kt.);
- Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje (Akcizų įstatymo redakcija nuo 2019 m. kovo 1 d.), t. y. išgabenus į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, panaudojus būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, panaudojus teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių prekių pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat panaudojus moksliniams tyrimams.


16. Kokia tvarka kaitinamojo tabako produktai atleidžiami nuo akcizų, kai jie išgabenami į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir / arba panaudojami būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, panaudojami teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių prekių pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat panaudojami moksliniams tyrimams?


Akcizai už kaitinamojo tabako produktus, išgabentus į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir / arba panaudotus būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, panaudotus teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių prekių pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat panaudotus moksliniams tyrimams, grąžinami pateikus prašymą Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo", nustatyta tvarka.


17. Kokia tvarka elektroninių cigarečių skystis atleidžiamas nuo akcizų, kai jis išgabenamas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir / arba panaudojamas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, panaudojamas teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių prekių pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat panaudojamas moksliniams tyrimams?


Asmuo atleidžiamas nuo akcizų už elektroninių cigarečių skystį, išgabentą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir / arba panaudotą būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, panaudotą teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių prekių pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat panaudotą moksliniams tyrimams, Asmens akcizų deklaracijoje (FR0630A) ir jos atitinkamuose prieduose deklaravus grąžintiną iš biudžeto akcizų sumą.