Naujienos

« Grįžti

Dėl gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdantiems asmenims, įsigijimo

Atnaujinimo data: 2020-05-07

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) 37 str. 3 d. įtvirtintą lengvatą gazoliams įgyvendina Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo".

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis AĮ nuostatomis, ekonominė veikla yra suprantama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, t. y. kaip veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno).

Atsižvelgiant į tai, kad į ekonominės veiklos sąvokos taikymo sritį galėtų patekti ūkininkai bei kiti individualią veiklą vykdantys asmenys, gaminantys akvakultūros produktus bei gaunantys pajamų iš minėtosios veiklos, minėtiems subjektams galėtų būti taikoma AĮ 37 str. 3 d. įtvirtinta lengvata.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. balandžio 24 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-18413.

Informaciją parengė

Teisės departamentas