Aktualu

« Grįžti

Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2014-11-03

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. VA-118 (toliau — įsakymas) pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (toliau – taisyklės).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 51 straipsnio nuostatomis, pelno mokesčio deklaracijas privalo teikti visi mokesčių mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu. Pagal PMĮ nuostatas deklaracijos ir finansinė atskaitomybė teikiama, neatsižvelgiant į tai, ar per mokestinį laikotarpį mokesčių mokėtojas apskaičiavo ar neapskaičiavo (nevykdė veiklos, apskaičiavo mokestinius nuostolius ar pelno nemoka pagal PMĮ nuostatas) pelno mokestį.
Pagal šiuo metu galiojančias taisykles, pelno nesiekiantys vienetai laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos arba tokios veiklos pajamos skiriamos tenkinančiai viešąjį interesą veiklai finansuoti, ir gautą paramą naudoja tik pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau – LPĮ) nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) paramos sumos.
Taikant minėtą supaprastintą pelno nesiekiančių vienetų atleidimo nuo pelno mokesčio deklaracijų teikimo būdą, Valstybinė mokesčių inspekcija susiduria su neigiamomis pasekmėmis:
•    nėra galimybės atlikti veiklos pajamų ir jų dalies, skiriamos tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, stebėjimo, vertinimo ir kontrolės;
•    nėra galimybės atlikti gautos paramos panaudojimo pagal LPĮ paskirtį operatyvios kontrolės veiksmų;
•    nustatomi atvejai, kad deklaracijų nepateikia tam tikras skaičius pelno nesiekiančių organizacijų, kurios apskaičiavo mokestinius nuostolius ar nemokėjo pelno mokesčio pagal PMĮ nuostatas. Tokiais atvejais būtų taikomos sankcijos, be to, mokestinius nuostolius patyrusiam pelno nesiekiančiam vienetui kyla problemos dėl jų perkėlimo į kitus mokestinius laikotarpius,
•    atsiranda prielaidos aplaidžiam pelno nesiekiančių vienetų buhalterinės apskaitos tvarkymui.
Todėl, atsižvelgiant į šias problemas,  taisyklių pakeitimais nustatoma, kad pelno nesiekiantys vienetai, bus laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai.
Supaprastinta tvarka nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo galės būti atleidžiami tik šie pelno nesiekiantys vienetai:
•    daugiabučių namų savininkų bendrijos;
•    gyvenamųjų namų statybos bendrijos;
•    garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos;
•    sodininkų bendrijos;
•    šaulių sąjungos;
•    politinės partijos;
•    religinės bendruomenės;
•    tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos;
•    šeimynos;
•    profesinės sąjungos ar susivienijimai.
Tokiu atveju, minėtiems pelno nesiekiantiems vienetams taisyklių 39, 40 ir 42 punktuose numatytos procedūros nebus taikomos.
VMI prie FM informuoja, kad naujos taisyklių nuostatos įsigalios nuo 2015-03-01. Pelno nesiekiantys vienetai galės būti laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, už 2015 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.
Taip pat, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymoje Nr. 4D-2014/1-630 pateiktas rekomendacijas, Sprendime dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo (FR1037 forma), Sprendime dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo (FR1038 forma), Pranešime apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę (PRC906 forma), praplėsta šių dokumentų apskundimo tvarka, nurodant kokiai institucijai, per kokį terminą mokesčių mokėtojai galės apskųsti minėtus dokumentus.
Naujos taisyklių nuostatos sukelia administracinę naštą verslui, todėl VMI prie FM suderino su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą.
Įsakymas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų registre (2014-15278).

Informaciją parengė
Teisės departamentas